Caij nplooj ntoo zeeg thiab caij ntuj no mas yog lub caij ntoj ncig thiab lub caij tuaj sib sau ua ke rau hauv vaj hauv tsev nrog tej phooj ywg thiab tsev neeg. Cov lus qhia no yuav pab ua rau peb txhua tus tsis raug tus kab mob COVID-19.

Kev mob puas siab ntsws thiab kev xav

Cómo puedes recibir apoyo para ti y los tuyos

Kev mob puas siab ntsws thiab kev xav
Cov xov tooj thov kev pab hauv lub xeev thiab ib cheeb tsam

Cov neeg nyob hauv koj thaj chaw tuaj ntawm no yog tuaj pab koj

Kawm ntau ntxiv rau ntawm
Kev mob puas siab ntsws thiab kev xav
Tej hau kev saib xyuasKawm ntau ntxiv rau ntawm

Find care in your community