Pib txij lub Tsib Hlis Ntuj Tim 11, 2023: Oregon cov nom tswv saib xyuas zej tsoom kev noj qab haus huv yuav tso tseg ntau cov cai hais txog COVID-19 vim tias tsoom fwv qhov xwm txheej ceev xaus lawm. Kawm paub ntxiv txog ntawm cov hloov pauv tshiab ntawm no.

Kev mob puas siab ntsws thiab kev xav

Cómo puedes recibir apoyo para ti y los tuyos

Kev mob puas siab ntsws thiab kev xav
Cov xov tooj thov kev pab hauv lub xeev thiab ib cheeb tsam

Cov neeg nyob hauv koj thaj chaw tuaj ntawm no yog tuaj pab koj

Kawm ntau ntxiv rau ntawm
Kev mob puas siab ntsws thiab kev xav
Tej hau kev saib xyuasKawm ntau ntxiv rau ntawm

Find care in your community