Pib txij lub Tsib Hlis Ntuj Tim 11, 2023: Oregon cov nom tswv saib xyuas zej tsoom kev noj qab haus huv yuav tso tseg ntau cov cai hais txog COVID-19 vim tias tsoom fwv qhov xwm txheej ceev xaus lawm. Kawm paub ntxiv txog ntawm cov hloov pauv tshiab ntawm no.

Sab Qab Teb Hnub Poob Ntawm Oregon

Cov kws raug cob qhia muab kev pab txhawb rau hauv ib cheeb tsam

Tus kab mob COVID-19 hloov peb lub neej rau ntau yam heev lawm. Nws yog yam nyuaj rau txhua tus. Yog koj muaj teeb meem txog kev tswj xyuas, tsis yog koj ib leeg xwb thiab tej zaum yuav yog lub sij hawm hu thov kev pab txhawb. Muaj kev pab txhais lus.

Hnub Nyoog Ntse Hnub Nyoog Zoo
Kev pab tswv yim rau tus khub thiab kev pab txhawb rau cov neeg loj thiab cov neeg laus nyob hauv Rogue Valley.
Hu 541-774-8201

La Clinica
Kev saib xyuas mob nkeeg rau cov neeg hais lus Spanish rau hauv Rogue Valley Nrhiav kev pab cuam rau ntawm no
www.laclinicahealth.org

Klamath Kev Koom Tes Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv
Cov kev pab cuam rau raug nqi pheej yim thiab pab dawb rau cov neeg nyob hauv Klamath County
Hu rau 541-851-8110
www.klamathopendoor.org

Lub Chaw Tu Tsev Neeg
Kev pab txhawb rau kev kawm ntawv rau cov me nyuam yaus muaj hnub nyoog 0-5 txog l rau cov niam txiv hauv nyob hauv Ib Cheeb Tsam Nroog Jackson thiab Josephine
Hu rau 541-779-5242
www.familynurturingcenter.org

Aviva Health
Cov chaw saib xyuas kev noj qab haus huv ib cheeb tsam nroog Douglas uas muab kev pab cuam rau lub cev, tus cwj pwm, thiab kev kho hniav.Muaj tus nqi sib txawv uas xaiv siv tau.
Lub Chaw Nyob Ntawm Roseburg: 541-672-9596
Lub Chaw Nyob Ntawm Myrtle Creek: 541-860-4070
https://aviva.health

Compass Behavioral Health
Kws kho puas siab puas ntsws thiab siab xyuas tus cwj pwm nyob Ib Cheeb Tsam Qab Teb Oregon suav nrog feem saib xyuas xwm txheej ceev txhua txhua 24-teev.
Xov Tooj: 541-440-3532 24-Tus Xov Tooj Hu Sai Kis Muaj Xwm Txheej: 800-866-9780 (muaj rau txhua tus)
https://www.adaptoregon.org

Roseburg Therapy
Kev pab tswv yim rau cov neeg thiab cov tsev neeg nyob hauv Springfield thiab Roseburg uas tab tom ntsib kev ntxhov siab, nyuaj siab, thiab muaj mob nyuaj siab, thiab ntau yam.
541-900-4285
https://www.roseburgtherapy.com

Second Wind Wellness Center
Kev pab tswv yim uas pab txhawb rau kev noj qab nyob zoo thiab ua kom noj qab haus huv rau cov neeg uas nyob hauv ib cheeb tsam nroog Douglas.
541-679-0366
https://secondwindmentalhealth.com

South River Community Health Center
Douglas County Community lub chaw saib xyuas mob nkeeg muab kev pab rau cov neeg mob, nrog rau kev saib xyuas.
541-492-4550
https://south-river.org

Umpqua Health
Umpqua Health connects Oregon Health Plan cov tswv cuab nyob hauv Ib Cheeb Tsam Douglas rau kev saib xyuas lub cev, tus cwj pwm, thiab kev kho hniav nrog rau kev saib xyuas me nyuam yaus, kev saib xyuas cov neeg laus, thiab kev saib xyuas sai sai.
www.umpquahealth.com

Valley View Counseling
Ib lub chaw pab tswv yim nyob hauv Ib Cheeb Tsam Nroog Douglas uas muab kev pab cuam rau cov neeg, khub niam txiv, tiab kev kho mob rau tsev neeg.
541-673-3985
https://www.valleyviewcounseling.com

Klamath Basin Behavioral Health
Klamath Basin Behavioral Health muab kev pab saib xyuas rau cov neeg uas puas siab ntsws thiab kho kev quav tshuaj muaj yees rau txhua tus neeg. Yog koj los sis lwm tus neeg koj paub nyob hauv Nroog Khamth tab tom ntsib kev puas siab ntsws los sis muaj teeb meem txog kev coj tus cwj pwm, ces hu xov tooj rau peb.
541-883-1030
www.kbbh.org

Options for Southern Oregon (Cov Kev Xaiv rau Sab Qeb Teb Oregon)
Options for Southern Oregon npaj cov khooos kas muab kev saib xyuas rau feem muaj mob puas siab ntsws thiab kev kho quav tshuaj muaj yees xws li kho rau tus neeg, tus me nyuam yaus thiab tsev neeg, kev tswj qhov teeb meem, tej kev saib xyuas ntawm ib tug rau ib tug, kev pab txhawb rau kev ua hauj lwm thiab kev kawm ntawv thiab ntau yam ntxiv. Thaum sij hawm muaj tus kab mob COVID-19 no peb tau cob qhia cov kws pab tswv yim los mloog thiab muab kev pab txhawb lawm.
541-476-2373
http://www.optionsonline.org