Kejbarok kwe im ro kwōj iakwe jen jorren.

Loe uwaak ñan kajitōk ko kin wā im wāween am kejbarok baamle eo am jen COVID-19.

Wa eo an COVID-19