Jino ilo Mei 11, 2023: Ritōl ro an public health ilo Oregon emōj aer jolok elōñ wāween kōmadmōd ko ñan COVID-19 ilo an jemlok idin jorrāān eo an federal. Bōk melele ko relablok kin oktak ko rekāāltata ijin.

Bukōt uwaak ko kin wā ko an COVID-19. Ebōk jibañ ilo ien am aikuj.

Melele in kajinet eo aliktata