Tam sim no puas xav tau kev pab saib xyuas kev puas siab puas ntsws? Yog koj los sis ib tug neeg uas koj hlub tab tom ntsib teeb meem, tsis yog koj ib leej nkaus xwb.Hu rau Safe + Strong Tus Xov Tooj Hu Sai: Hu rau 1-800-923-HELP (4357).

Saib xyuas koj tus kheej thiab koj cov neeg hlub kom muaj kev nyab xeeb

Nrhiav tej cov chaw pab thiaj li tau txais kev nyab xeeb rau tus kab mob COVID-19 yog li koj, koj tsev neeg thiab peb cov neeg hauv zej zos thiaj li yuav nyob tau tsis muaj mob.

Yam tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19

Vaccine Answers