Saib xyuas koj tus kheej thiab koj cov neeg hlub kom muaj kev nyab xeeb

Nrhiav cov nqe lus teb rau cov nqe lus nug txog tej tshuaj tiv thaiv kab mob thiab yuav saib xyuas koj tsev neeg kom raug tiv thaiv tus kab mob COVID-19 tau li cas.

Yam tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19

COVID-19 vaccine FAQs