Siv tau txij thaum Lub Yim Hli Ntuj Hnub Tim 27, 2021: Vim muaj tus kab mob sib kis COVID-19 thiab muaj neeg coob mus pws kho hauv tsev kho mob, txhua tus neeg nyob Oregon yuav tsum tau rau daim npog qhov ncauj qhov ntswg nyob rau txhua lub chaw uas pej xeem sawv daws mus thiab feem ntau ntawm tej chaw nyob sab nraum tshav puam.

Saib xyuas koj tus kheej thiab koj cov neeg hlub kom muaj kev nyab xeeb

Nrhiav cov nqe lus teb rau cov nqe lus nug txog tej tshuaj tiv thaiv kab mob thiab yuav saib xyuas koj tsev neeg kom raug tiv thaiv tus kab mob COVID-19 tau li cas.

Yam tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19