Raws li thaum lub Rau Hlis Ntuj Tim 20, 2022: Txhua tus me nyuam muaj 6 lub hlis thiab loj dua no lawm nyob hauv Oregon tam sim no muaj cai tau txais dawb rau tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 Mus nrhiav saib lub ntsiab lus no tau ntawm cov niam txiv thiab cov tsev neeg.

Saib xyuas koj tus kheej thiab koj cov neeg hlub kom muaj kev nyab xeeb

Cov lus qhia zaum kawg no