Pib txij lub Tsib Hlis Ntuj Tim 11, 2023: Oregon cov nom tswv saib xyuas zej tsoom kev noj qab haus huv yuav tso tseg ntau cov cai hais txog COVID-19 vim tias tsoom fwv qhov xwm txheej ceev xaus lawm. Kawm paub ntxiv txog ntawm cov hloov pauv tshiab ntawm no.

Nrhiav cov kev pab cuam

Mus cuag tau kev pab txhawb nyob hauv koj lub zej zos, muaj hais ua ntau hom lus, los pab saib xyuas koj thiab koj cov neeg hlub kom nyab xeeb.

Kev Pab Txhawb Hauv Lub Zej Zos
Vaj tse

Kawm ntau ntxiv rau ntawm
Kev Pab Txhawb Hauv Lub Zej Zos
Khoom nojKawm ntau ntxiv rau ntawm