Caij nplooj ntoo zeeg thiab caij ntuj no mas yog lub caij ntoj ncig thiab lub caij tuaj sib sau ua ke rau hauv vaj hauv tsev nrog tej phooj ywg thiab tsev neeg. Cov lus qhia no yuav pab ua rau peb txhua tus tsis raug tus kab mob COVID-19.

Nrhiav cov kev pab cuam

Mus cuag tau kev pab txhawb nyob hauv koj lub zej zos, muaj hais ua ntau hom lus, los pab saib xyuas koj thiab koj cov neeg hlub kom nyab xeeb.

Kev Pab Txhawb Hauv Lub Zej Zos
Vaj tse

Kawm ntau ntxiv rau ntawm
Kev Pab Txhawb Hauv Lub Zej Zos
Khoom nojKawm ntau ntxiv rau ntawm