Pib txij lub Tsib Hlis Ntuj Tim 11, 2023: Oregon cov nom tswv saib xyuas zej tsoom kev noj qab haus huv yuav tso tseg ntau cov cai hais txog COVID-19 vim tias tsoom fwv qhov xwm txheej ceev xaus lawm. Kawm paub ntxiv txog ntawm cov hloov pauv tshiab ntawm no.

Cov chaw pab rau cov neeg uas tsis taus

OHSU muaj daim npe suav tag nrog cov chaw muaj kev pab cuam tshuam COVID-19 rau cov neeg uas xiam oob khab, suav nrog ntaub ntawv hauv vas sab, cov ntaub ntawv qhia ntau yam, cov vis dis aus thiab cov chaw txuas mus rau lub xeev thiab tsoom fwv cov chaw muaj ntaub ntawv.

Oregon Deaf and Hard of Hearing Services (ODHHS) tips for communicating while wearing face coverings

ODHHS tips for Deaf people seeking medical care during COVID-19

ODHHS checklist for Deaf people when creating a hospital “go bag"

NW Disability Support NWDSA / ABI muab kev pab them nqi COVER-19 rau cov neeg xiam oob khab. Lawv muab ob hom lus Askiv thiab lus Spanish. Txog cov peev txheej thiab ntaub ntawv tawm, kev qhia, cov ntaub ntawv dav dav thiab kev txuas mus rau lub xeev thiab tsoomfwv tuaj xyuas lawv tus vev xaib no here.

Hu rau NW Txhawb Rau Cov Neeg Ua xiam oob khab xov tooj tau, hu rau:

503-238-0522 (Lus Askiv txhawb nqa)

503-262-4029 (Lus Spanish txhawb nqa)