Tam sim no puas xav tau kev pab saib xyuas kev puas siab puas ntsws? Yog koj los sis ib tug neeg uas koj hlub tab tom ntsib teeb meem, tsis yog koj ib leej nkaus xwb.Hu rau Safe + Strong Tus Xov Tooj Hu Sai: Hu rau 1-800-923-HELP (4357).

Txoj Cai Ntsig Txog Kev Nkag Mus Cuag Tau Cov Lus

Txhua tus neeg muaj cai paub txog thiab siv tau cov kev pab txhawb thiab pab cuam ntawm Lub Chaw Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv Hauv Xeev (Oregon Health Authority, OHA).OHA muab kev pab dawb.Qee yam ua piv txwv ntawm kev pab dawb uas OHA tuaj yeem pab tau yog:

 • Cov kws piav tes thiab kws txhais lus
 • Muab cov ntaub ntawv sau ua lwm hom lus
 • Cov ntawv xuas rau neeg dig muag
 • Luam tawm kom loj
 • Muab kaw ua suab lus thiab sau ua lwm hom

Yog koj xav tau kev pab, thov tiv toj rau tus kws khiav hauj lwm ntawm txoj hauj lwm Pab Txhais Lus raws li ib ntawm cov hau kev no:

 • Web: www.oregon.gov/OHA/OEI
 • Email: Languageaccess.info@state.or.us
 • Xov Tooj: 1-844-882-7889, 711 TTY
 • Chaw Xa Ntawv: Office of Equity and Inclusion Division
  421 SW Oak St., Suite 750, Portland, OR 97204