Pib txij lub Tsib Hlis Ntuj Tim 11, 2023: Oregon cov nom tswv saib xyuas zej tsoom kev noj qab haus huv yuav tso tseg ntau cov cai hais txog COVID-19 vim tias tsoom fwv qhov xwm txheej ceev xaus lawm. Kawm paub ntxiv txog ntawm cov hloov pauv tshiab ntawm no.

Website Txoj Cai Ceev Tus Kheej Ntiag Tug

Tau kho zaum tag los: 2021-03-22

Cov Ntsiab Lus thiab Cov Cai Cog Tseg

Ua tsaug rau qhov tuaj saib Safe + Strong website (lub ”Website”), tau coj los rau koj los ntawm Lub Xeev Oregon Lub Tsev Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv Hauv Oregon (lub “OHA”). Lub tsev hauj lwm OHA hawm zoo txog koj tus kheej ntiag tug thiab tau cog lus tias yuav tiv thaiv tej ntawd kom mus raws li peb txoj cai tswj fwm no.

Thov ua tib zoo nyeem txoj cai tswj fwm no kom nkag siab txog peb cov cai tswj fwm thiab kev ceev txog koj tej ntaub ntawv thiab qhov peb yuav siv nws li cas. Yog koj tsis pom zoo nrog peb cov cai tswj fwm thiab tej kev ceev zoo, koj txhob xaiv siv peb lub Website. Kev nkag mus rau hauv lub Website, koj kam lees txais cov ntsiab lus thiab cov cai cog tseg no yam tsis muaj kev txwv txiav dab tsi.

Siv txoj cai tswj fwm no rau tej ntaub ntawv uas peb suav sau:

 • Rau ntawm lub Website no.
 • Hauv tej email, kab ntawv sau sib txuas lus, thiab lwm cov ntaub ntawv xa raws hauv is lev tos niv los ntawm koj thiab lub Website no.

Nws siv tsis tau rau tej ntaub ntawv uas raug suav sau los ntawm:

 • Tsis yog peb feem lis hauj lwm los sis los ntawm lwm lub chaw, suav txog nyob rau ntawm lwm lub website uas raug leg los ntawm lub chaw OHA los sis ib pawg neeg thib peb sab nrauv; los sis
 • Ib pawg neeg thib peb sab nrauv, suav txog txhua yam twj siv los sis ntsiab lus uas yuav muaj feem ntsig txog rau los sis yuav raug nkag mus saib tau rau ntawm lub Website no.

Yog tsis muaj kev txwv txiav dab tsi raws li hais los saum toj saud, lub Website no tsuas tsim rau cov neeg nyob hauv xeev Oregon xwb thiab cov ntsiab lus ntawm lub Website no tsuas hais txog“raws li qhov yog” thiab tsis muaj kev lav dab tsi tag nrho, tau hais tawm los sis tau tshwm sim tawm, suav txog tau tshwm sim kev lav ris ntawm kev ua lag luam, kev tsim nyog rau ib lub hom phiaj tshwj xeeb, los sis tsis muaj kev cuam tshuam dab tsi. Koj pom zoo tias koj yuav tsis ua kom muaj kev raug mob thiab kev puas tsuaj dab tsi rau Lub Xeev Oregon thiab nws cov chaw lis hauj lwm thiab cov neeg ua hauj lwm thiab yuav ua rau ib yam dab tsi puas tsuaj los ntawm koj qhov kev siv txog cov ntsiab lus ntawm lub Website no.

Cov Me Nyuam Yaus Hnub Nyoog Qis Dua 13

Lub Website no tsis tsim rau cov me nyuam yaus hnub nyoog qis dua 13 xyoos. Tsis muab tej ntaub ntawv tso rau hauv lub Website no ntsig txog rau cov neeg uas muaj hnub nyoog qis dua 13 xyoos. Peb tsis lav paub txog kev suav sau tus kheej ntiag tug tej ntaub ntawv los ntawm cov me nyuam yaus hnub nyoog qis dua 13. Yog koj yog tus neeg muaj hnub nyoog qis dua 13, txhob siv los sis muab txhua yam ntaub ntawv nyob rau ntawm lub Website no. Yog peb paub tias peb tau suav sau los sis tau txais tus kheej ntiag tug tej ntaub ntawv los ntawm ib tug me nyuam yaus hnub nyoog qis dua 13 yam tsis muaj kev pom zoo los ntawm niam txiv, peb yuav muab tej ntaub ntawv ntawd tshem tawm. Yog koj ntseeg tias peb yuav muaj ib yam ntaub ntawv tuaj ntawm los sis hais txog ib tug me nyuam yaus hnub nyoog qis dua 13, thov sau ntawv qhia rau peb ntawm info@safestrongoregon.org.

Sib Txuas mus rau Lwm Cov Chaw - Ib Tus Neeg Tsis Kam Lees

Lub Websiteno muaj cov chaw sib txuas mus rau lwm cov websites kom muaj kev yooj yim rau peb cov neeg nkag mus saib. Tej no muaj xws li cov chaw sib txuas mus rau cov websites uas raug leg los ntawm lwm cov chaw ua hauj lwm ntawm tsoom fwv, cov koom haum tsis vam nyiaj paj, thiab cov chaw ua lag luam ntiag tug. Thaum koj siv ib lub chaw ntawm cov chaw sib txuas no, koj yuav tsis nyob rau ntawm lub Website no mus ntxiv lawm thiab Txoj Cai Ceeb Toom Ceev Tus Kheej Ntiag Tug yuav siv tsis tau lawm. Thaum koj txuas mus rau lwm lub chaw, koj yuav tsum tau ua raws li txoj cai ceev tus kheej ntiag tug rau ntawm lub chaw ntawd.

Thaum koj caum qab ib lub chaw mus rau ib ntawm cov chaw no txawm tias yuav yog ib lub chaw hauv Lub Xeev Oregon, los sis tsis yog ib lub chaw, ib tug neeg lis hauj lwm, los sis ib tug neeg ua hauj lwm ntawm Lub Xeev Oregon yeej yuav tsis kam lees txog tej ntaub ntawv raug, ntseeg tau los sis kom tshaj tawm mus raws li lub sij hawm hais tseg los ntawm cov chaw sab nrauv zoo li no, los sis tsis muaj kev lees txog txhua yam ntsiab lus, tej kev xam pom, tej khoom siv, los sis tej kev pab cuam uas ntsig txog rau ntawm tej txheej txheem no, thiab tsis muaj ib pawg neeg twg yuav muaj peev xwm los lav txog txhua yam raug poob vim los ntawm qhov kev ntseeg tias tej ntaub ntawv no yeej raug lawm, ntseeg tau, los sis kom tshaj tawm mus raws li lub sij hawm hais tseg. Tej ntaub ntawv zoo li no tej zaum yuav tsis raug los sis tsis yog cov tshiab. Ib tug neeg los sis ib lub chaw uas siv raws cov ntaub ntawv tau los ntawm tej chaw sab nrauv zoo li no thiab cov websites no yog nws tus kheej qhov muaj pheej hmoo tshwm sim tsis zoo.

Tej Ntaub Ntawv Yeej Cia Li Raug Suav Sau Thaum Koj Mus Saib Lub Website No

Yog koj mus xaiv saib los sis mus rub tej ntaub ntawv no rau thaum koj mus saib lub Website no, peb yuav suav sau thiab tsuas khaws tej qauv ntaub ntawv uas tau muab los ntawm lub web server software uas siv thaum kawg no xwb. Tej ntaub ntawv ntawd yog:

 1. Qhov chaw ntawm Internet Protocol (IP) raug siv rau koj qhov sib txuas (tab sis tsis yog koj tus email). Qhov chaw IP yog ib cov zauv uas tsim muaj nyob rau hauv koj lub chaw saib xyuas is taws nev los sis ntsig txog ncaj qha rau koj lub koos pij tawj. Peb siv qhov chaw IP los saib xyuas rau koj qhov thov hauv lub browser. Piv txwv li: 122.125.36.42
 2. Lub npe tseem ceeb raug tsim rau hauv koj qhov chaw IP (yog nws muaj ib qho). Piv txwv li: somename.com
 3. Hom browser thiab txheej txheem ua hauj lwm uas raug siv. Piv txwv li: Mozilla/4.0 (siv tau ua ke; MSIE 4.01; Windows NT; IE4WDUS-1998101501)
 4. Hnub thiab lub sij hawm uas koj tau mus saib lub Website no
 5. Cov nplooj ntawv hauv lub web los sis tej kev pab cuam uas kj tau nkag mus thaum nyob ntawm lub Website no
 6. Lub chaw uas koj tau nkag mus saib ua ntej yuav los txog rau ntawm lub Website no. (Nco tseg: qhov no suav nrog cov ntsiab lus tseem ceeb uas raug ua tiav rau ntawm qhov cov neeg yuav tuaj saib peb lub Website tau li cas, xws li., los ntawm ib lub tshuab tshawb fawb, los ntawm ib lub chaw nyob rau ntawm lwm lub chaw, thiab lwm yam.)

Peb tsis soj qab xyuas cov kev xaiv qhia kev ntawm tus neeg siv. Txawm li cas los xij, yog peb soj qab xyuas, kev siv tej ntaub ntawv muaj npe saum toj saud uas peb suav sau los txhawm rau txiav txim txog:

 • Hom koom haum uas peb nquag siv tshaj plaws (nqe lus 2 saum toj saud) kom npaj cov ntsiab lus tau zoo dua qub rau cov neeg nkag tuaj saib
 • Hom browsers uas tab tom raug siv rau ntawm peb lub Website los txiav txim seb hom tev niv uas peb yuav tsum siv los tsim kho cov nplooj ntawv (pages) uas peb yuav siv ua hauj lwm nrog rau ntau hom browsers sib txawv (nqe lus 3 saum toj saud)
 • Peb cov pages nquag nkag mus saib heev npaum li cas (nqe lus 5 saum toj saud)
 • Kev nkag mus saib los ntawm cov npe koom haum xws li cov tshuab tshawb fawb uas muaj feem ncaj nraim rau cov neeg mus rau lub Website (nqe 6 sau toj saud)

Cov khoom siv tev naus laus zis uas peb siv suav sau cov ntaub ntawv no muaj xws li:

 • Cov Cookies (los sis cov browser cookies). Ib qho cookie yog ib lub phlaub ntawv me me uas raug tso rau hauv lub hard drive hauv koj lub koos pij tawj. Yog koj tsis kam lees cov browser cookies ces mus teeb raws li qhov tsim nyog rau hauv koj lub browser. Txawm li cas los xij, yog koj xaiv qhov teeb tsa no ces tej zaum koj yuav tsis muaj peev xwm nkag mus rau qee feem tseem ceeb ntawm peb lub Website. Tshwj tsis yog koj tau hloov kho koj qhov teeb tsa hauv lub browser lawm kom nws tsis kam lees cov cookies, peb cov txheej txheem yuav tsim cov cookies thaum koj txuas ncaj nraim mus rau koj lub browser hauv peb lub Website.
 • Web Beacons. Cov nplooj ntawv ntawm peb lub Website yuav muaj cov plhaub rau ntawv ev lev tos niv me me uas paub tias yog cov web beacons (kuj raug hu ua tias clear gifs, pixel tags, thiab single-pixel gifs) uas tso cai rau lub chaw OHA, piv txwv li, yuav suav cov neeg siv uas tau mus saib cov nplooj ntawv no los sis rau lwm ntaub ntawv teeb xeeb ntsig txog lub website (piv txwv li, kev kaw tseg cov ntsiab lus tseem ceeb hauv lub website uas pej xeem sawv daws nyiam thiab txheeb xyuas qhov tseeb thiab kev ruaj khov ntawm lub server).
 • Google Feem Txheeb Xyuas Tej Ntaub Ntawv.Peb siv ib qho twj siv uas hu ua "Google Feem Txheeb Xyuas Tej Ntaub Ntawv" los suav sau tej ntaub ntawv ntsig txog kev siv lub Website no. Google Feem Txheeb Xyuas Tej Ntaub Ntawv yuav suav sau tej ntawv ntawv xws li cov neeg siv nquag mus saib lub Website no npaum li cas, tej nplooj ntawv uas lawv nkag mus saib yog dab tsi lawv nkag mus saib rau thaum twg, thiab lwm lub chaw uas lawv tau siv ua ntej yuav los rau ntawm lub Website no yog dab tsi. Peb siv tej ntaub ntawv uas peb tau los ntawm Google Feem Txheeb Xyuas Tej Ntaub Ntawv los tsim kho lub Website no nkaus xwb. Google Feem Txheeb Xyuas Tej Ntaub Ntawv tsuas suav sau qhov chaw IP uas raug teeb rau thaum hnub koj nkag mus saib lub Website no, ntau dua qhov txheeb xyuas txog koj lub npe los sis lwm yam ntaub ntawv. Peb yuav tsis muab tej ntaub ntawv uas tau suav sau los ntawm qhov kev lub Google Feem Txheeb Xyuas Tej Ntaub Ntawv sib txuam nrog tej ntaub ntawv uas yuav txheeb xyuas tau yus tus kheej. Txawm tias Google Feem Txheeb Xyuas Tej Ntaub Ntawv cog ruaj khov ib qho cookie rau hauv koj lub web browser los txheeb xyuas koj kom paub tias yog ib tug neeg siv tshwj xeeb rau lub sij hawm yav tom ntej uas koj nkag mus saib lub Website no los xij, qhov cookie no yuav tsis tuaj yeem raug siv los ntawm lwm tus tab sis tsuas yog Google thiaj li siv tau xwb. Google rab peev xwm siv thiab faib tej ntaub ntawv uas tau suav sau los ntawm Google Feem Txheeb Xyuas Tej Ntaub Ntawv txog tej koj nkag mus saib lub Website no yeej raug txwv raws li Cov Cai Pub Siv ntawm Google Feem Txheeb Xyuas Tej Ntaub Ntawv thiab Google Txoj Cai Kev Ceev Tus Kheej Ntiag Tug. Koj tuaj yeem tiv thaiv Google Feem Txheeb Xyuas Tej Ntaub Ntawv kom nco qab koj rau thaum rov qab nkag mus saib lub Website no los ntawm qhov mus thim cov cookies hauv koj lub browser.
 • Kev Npaj Nthuav Tawm Dua Tshiab .Peb siv cov kev pab cuam los nthuav tawm txog Safe + Strong Website thoob plaws rau hauv Internet, tab sis kuj tsis txwv txog Google Marketing Platform thiab Facebook Pixel. Yuav tshwm sim teej kev pab cuam no txog tej kev nthuav tawm uas muaj feem ntsig txog rau lawv cov kev pab cuam rau koj raws li yam uas Safe + Strong Website tau nkag mus saib tso ib qho cookie rau hauv koj lub koo pij tawj los sis yam khoom siv los sis kev siv ib lub web pixel. TEJ KEV PAB CUAM NO YUAV TXHEEB XYUAS TSIS TAU KOJ LOS SIS NKAG LOS SAIB TAU KOJ LOS SIS KOJ YAM KHOOM SIV. Cov cookies thiab web pixels raug siv los hais txog "Tus neeg no tau nkag mus saib nplooj ntawv no lawm, yog li nthuav qhia tawm txog tej ntawd uas muaj feem ntsig txog rau nplooj ntawv ntawd." Tej kev pab cuam no tso cai rau peb kho peb feem kiab khw kom haum zoo dua raws li yam koj xav tau thiab tsuas tsim tej kev nthuav tawm uas muaj feem ntsig txog rau koj nkaus xwb.

Koj tuaj yeem kawm kom paub ntau ntxiv txog kev ua hauj lwm ntawm Facebook pixel thiab yuav tswj tej tnaub ntawv raug siv uas ntsig txog koj li cas los nthuav tawm txog tus kheej koj pom los ntawm tej ntawd.

Kev tshaj tawm rau pej xeem sawv daws

Txhua yam ntaub ntawv nyob rau ntawm lub Website no yog ib co ntaub ntawv teev tseg uas pej xeem sawv daws pom tau tshwj tsis yog muaj kev zam raws li txoj cai lij choj uas muaj dhau los lawm. ORS Tshooj 192 muaj Oregon Txoj Cai Lij Choj Hais Txog Tej Ntaub Ntawv Teev Tseg Uas Pej Xeem Sawv Daws Pom Tau.

Hauv lub xeev Oregon, muaj cov cai lij choj kom paub tias tsoom fwv qhib dav thiab pej xeem sawv daws muaj cai nkag mus siv cov ntaub ntawv teev tseg thiab tej ntaub ntawv uas yog tsoom fwv li tau. Rau thaum tib lub sij hawm no, tej no raug zam pub cov neeg pej xeem sawv daws nkag mus saib tau tej ntaub ntawv teev tseg raws li txoj cai kev ceev tus kheej ntiag ntug ntawm cov neeg. Ob txoj cai lij choj ntawm lub xeev thiab tsoom fwv yeej muaj tej kev zam. Peb yuav thov tej ntaub ntawv uas yuav txheeb xyuas tus kheej ntiag tug los ntawm koj txhawm rau thov muab kev pab cuam, tab sis tej ntaub ntawv zoo li no yuav raug tswj xyuas zoo ib yam nkaus li thaum tus kheej nkag mus saib hauv tsoom fwv ib lub tsev hauj lwm.

Rau cov hom phiaj kev ruaj ntseg txhawm rau kom lub Website no tseem muaj rau txhua neeg siv, lub Website no yuav soj qab xyuas cov neeg nkag los siv txhawm rau txheeb xyuas feem pheej sim nkag los siv uas tsis tau raug tso cai los rub los sis hloov tej ntaub ntawv los sis yuav ua rau muaj kev puas tsuaj. Yog feem soj qab xyuas kev ruaj ntseg tshawb nrhiav pom yam ua pov thawj tias yuav muaj feem ua txhaum txoj cai li choj lawm, feem saib xyuas lub Website yuav muab tej ntaub ntawv soj qab xyuas tau los no xa mus rau cov neeg ua hauj lwm uas tsim nyog los saib xyuas qhov teeb meem no. Tshwj tsis yog tau tso cai rau feem yuam siv txoj cai lij choj los tshuaj ntsuam xyuas, yeej tsis muaj qhov yuav los txheeb xyuas txog cov neeg siv los sis lawv tej cwj pwm siv. Kev npaj mus rub tej ntaub ntawv los sis hloov tej ntaub ntawv rau ntawm qhov kev pab cuam no yam tsis raug tso cai yeej raug txwv nruj heev thiab tej zaum yuav raug rau lub txim raws li txoj cai lij ntawm lub xeev thiab tsoom fwv cov cai lij choj, suav txog Txoj Cai Kev Siv Txhaum Koos Pij Tawj Tsis Raug thiab Kev Ua Phem ntawm xyoo 1986 thiab Txoj Cai Kev Tiv Thaiv Tej Ntaub Ntawv Ntawm Tej Vaj Tse Hauv Lub Teb Chaw xyoo 1996.

Tus kheej tej ntaub ntawv thiab kev tsis pub tshaj tawm

"Tus kheej tej ntaub ntawv" yog tej ntaub ntawv hais txog ib tug neeg uas yuav raug txheeb xyuas tau tus neeg ntawd, xws li ib tug neeg lub npe, qhov chaw nyob thiab nab npawb xov tooj. Tus kheej tej ntaub ntawv zoo li no tej zaum yuav raug zam tsis pub tshaj tawm yog qhov kev tshaj tawm no yuav ua rau cuam tshuam txog tus kheej ntiag tug rau ntawm cov xwm txheej ntawd. Lub npe tseem ceeb los sis Internet Protocol qhov chaw (IP) tsis xam tias yog tus kheej ntiag tug tej ntaub ntawv raws li Oregon txoj cai lij choj. Tej ntaub ntawv feem ntau uas raug suav sau los ntawm tsoom fwv xeev ces yeej yuav raug muab qhib tawm rau pej xeem sawv daws paub tshwj tsis yog muaj kev zam tshwj xeeb lawm. ORS Tshooj 192 muaj Oregon Txoj Cai Lij Choj Hais Txog Tej Ntaub Ntawv Teev Tseg Uas Pej Xeem Sawv Daws Pom Tau. Hauv txoj cai lij choj no, tau tso cai rau cov neeg thov kom cov neeg lis hauj lwm rau pej xeem tsis txhob muab tej ntaub ntawv teev tseg uas muaj lawv qhov chaw nyob tim tsev thiab tus nab npawb xov tooj tshaj tawm rau tej kis xwm txheej zoo li no. ORS 192.445 hais txog qhov yuav thov tsis pub tshaj tawm tej ntaub ntawv tau li cas.

Email

Txhua yam ntaub ntawv uas tau suav sau los ntawm lub Website no twb dhau los yog tej ntaub ntawv teev tseg uas pej xeem sawv daws pom tau lawm tshwj tsis yog muaj kev zam raws li txoj cai lij choj uas muaj dhau los lawm. ORS Tshooj 192 muaj Oregon Txoj Cai Lij Choj Hais Txog Tej Ntaub Ntawv Teev Tseg Uas Pej Xeem Sawv Daws Pom Tau.

Mus saib tshooj ntawv hais txog kev tshaj tawm rau pej xeem sawv daws pom uas nyob saum toj saud yog xav paub tej ntaub ntawv ntau ntxiv hais txog kev ceev tus kheej ntiag tug tus email.

Kev Tshaj Tawm Ntxiv ntawm Koj Tus Kheej Tej Ntaub Ntawv

Kis uas yuav tau tshaj tawm tej yam tshwj xeeb raws li tshooj ntawv hais los saum toj saud, peb yuav tshaj tawm tej ntsiab lus hais txog peb cov neeg nkag tuaj saib, thiab tej ntaub ntawv uas tsis txheeb xyuas tau ib tug neeg twg, yam uas tsis muaj kev txwv txiav.

Peb yuav tshaj tawm tej ntaub ntawv ntawm tus kheej ntiag tug uas peb suav sau los los sis koj muab qhia raws li raug hais tseg rau hauv txoj cai ceev tus kheej ntiag tug no:

 • Rau cov neeg cog lus ua hauj lwm, cov kws pab cuam, thiab lwm pawg neeg thib peb sab nrauv pebb siv nws los pab txhawb rau peb txoj lag luam thiab cov neeg uas muaj feem sib khi nrog tej kev cog lus txhawm rau saib xyuas tus kheej tej ntaub ntawv cia kom zoo thiab tsuas siv nws rau cov hom phiaj raws li qhov peb yuav tshaj tawm ntawd nkaus xwb.
 • Yuav ua kom tau raws li lub hom phiaj uas koj tau hais tseg.
 • Rau lwm lub hom phiaj raug tshaj tawm los ntawm peb thaum koj muab tej ntaub ntawv qhia.
 • Nrog rau kev pom zoo los ntawm koj.

Peb kuj yuav tshaj tawm koj tus kheej ntiag tug tej ntaub ntawv:

 • Yuav ua raws li lub tsev txiav txim plaub ntug tsab ntawv txib, txoj cai lij choj, los sis txheej txheem raws txoj cai, suav txog kev saib xyuas raws li kev thov ntawm tsoom fwv los sis feem tsim txoj cai.

Yog peb ntsee tias qhov kev tshaj tawm no mas tseem ceeb los sis tsim nyog yuav tiv thaiv cov cai, tus kheej ntiag tug tej khoom muaj nqis, los sis kev nyab xeeb ntawm lub chaw OHA, peb cov neeg siv, los sis lwm cov neeg.

Tej Kev Xaiv Txog Qhov Peb Yuav Siv thiab Yuav Tshaj Tawm Koj Tej Ntaub Ntawv Li Cas

Peb yeej mob siab los muab tej kev xaiv ceev tej ntaub ntawv ntawm koj tus kheej tus kheej ntiag tug uas koj tau muab qhia rau peb ntawd. Peb tau tsim tej txheej txheem los npaj tswj xyuas koj tej ntaub ntawv xws li nram qab no lawm:

 • Kev Soj Qab Xyuas Cov Khoom Siv Tev Naus Laus Zis thiab Kev Nthuav Tawm. Koj tuaj yeem teeb koj lub browser los ua qhov tsis kam lees txhua lub los sis qee lub browser cookies, los sis los ceeb toom rau koj thaum cov cookies raug xa mus lawm. Yog koj tso tseg lawm los sis tsis kam lees cov cookies, thov nco tias qee feem ntawm lub Website no yuav tsis ua hauj lwm raug zoo.
 • Tsis Soj Qab Xyuas. Peb yuav tsis soj qab xyuas cov neeg nkag tuaj saib thaum lub sij hawm dhau mus thiab yuav tsis tshuaj xyuas cov websites ntawm feem neeg thib peb sab nrauv thiab yog li thiaj li tsis saib xyuas txog qhov Tsis Soj Qab Xyuas rau tej cim ntawd.

Kev Thov Tshuaj Xyuas Tus Kheej Ntiag Tug Tej Ntaub Ntawv

Koj muaj cai tshuaj xyuas tus kheej ntiag tug tej ntaub ntawv uas raug suav sau los ntawm koj rau hauv lub Website no. Tiv toj rau koj lub chaw lis hauj lwm uas muab kev pab cuam uas koj tau thov txog.

Kev sib xa uas muaj kev nyab xeeb

Lub Website no siv cov software Socket Layer (SSL) uas raug raws li cov qauv tsim ua khoom siv txhawm rau kom kev xa tej ntaub ntawv mus los muaj kev nyab xeeb. Qhov URL nyob hauv koj lub browser yuav hloov mus rau qhov "HTTPS" tsis yog "HTTP" thaum lub yeeb yam ntawm qhov kev nyab xeeb no raug hais txog. Koj lub browser kuj yuav tshwm sim ib qho xauv los sis tus cim yawm sij rau ntawm nws txoj hauj lwm los qhia txog qhov tau tshwm sim txog kev sib xa tej ntawv kom muaj kev nyab xeeb. Yog tsis pom tej no tshwm sim, tej zaum cov ntaub ntawv no yuav raug cuam tshuam los ntawm lwm pawg neeg. Hmoov tsis muaj, kev xa tej ntaub ntawv raws hauv internet yeej tsis nyab xeeb txhij txhua. Txawm tias peb yeej tiv thaiv zoo tshaj plaws rau koj tus kheej tej ntaub ntawv lawm los xij, peb tsis tuaj yeem lav txog tej kev nyab xeeb rau koj tus kheej ntiag tug tej ntaub ntawv uas raug xa mus rau hauv peb lub Website. Tus kheej tej ntaub ntawv uas raug xa mus ntawd yog koj tus kheej qhov kev muaj pheej tshwm sim zoo. Peb tsis lav los saib xyuas daws txog tej kev ceev tus kheej ntiag tug los sis cov cai tswj xyuas kom nyab xeeb rau ntawm yam uas muaj nyob rau hauv lub Website no. Tej kev sib txuas lus feem ntau hauv email raws internet (is taws nev) yeej tsis xam tias yuav nyab xeeb. Yog koj muaj tej ntaub ntawv uas yuav tau ceev zoo rau thaum sib txuas lus, qhov zoo tshaj ces xaiv muab nws xa raws kev xa ntawv mus los sis hu xov tooj mus.

Kev tsis kam lees txim txog kev nthuav tawm

Kev nthuav tawm txog tej yam ntawm tus kheej ntiag tug li yeej raug txwv tsis pub muaj rau ntawm lub Website no. Lub Xeev Oregon yuav tsis lav los sis pab txhawb nqa tej khoom, tej kev pab los sis tej ntaub ntawv uas tshwm sim txog tus kheej ntiag tug rau ntawm cov websites.

Tej Yam Hloov Pauv rau Peb Txoj Cai Ceev Tus Kheej Ntiag Tug

Nws yog peb txoj cai tswj fwm los tshaj tawm txog txhua yam hloov pauv uas peb tau kho rau peb txoj cai tswj fwm tus kheej ntiag tug rau ntawm nplooj ntawv no. Yog peb hloov pauv txog qhov peb yuav saib xyuas peb cov neeg siv tej ntaub ntawv ntiag tug li cas, peb yuav ceeb toom rau koj raws li feem ceeb toom hauv lub Website nplooj ntawv xub thawj. Zaum kawg ntawm kev kho dua tshiab txog txoj cai tswj fwm kev ceev tus kheej ntiag tug no nyob rau saum toj kawg ntawm nplooj ntawv no. Koj muaj lub luag hauj lwm los tshuaj xyuas kom peb tus email tseem siv tau thiab xa ntaub ntawv tau rau koj, thiab txhawm rau kev nkag mus saib peb lub Website rau qee lub sij hawm thiab txoj cai tswj fwm kev ceev tus kheej ntiag tug no yuav tshuaj xyuas txog txhua yam hloov pauv.