Pib txij lub Tsib Hlis Ntuj Tim 11, 2023: Oregon cov nom tswv saib xyuas zej tsoom kev noj qab haus huv yuav tso tseg ntau cov cai hais txog COVID-19 vim tias tsoom fwv qhov xwm txheej ceev xaus lawm. Kawm paub ntxiv txog ntawm cov hloov pauv tshiab ntawm no.

Khoom noj

Kev Mus Cuag Tau Khoom Noj

Puas xav tau khoom noj? Saib ntau cov chaw muaj ntaub ntawv ntxiv los ua kom tau raws cov koj xav tau.

Muaj ntau lub chaw sawv cev zej tsoom thiab cov koom haum uas muab khoom noj thiab cov pluas noj pub dawb.

SNAP (li paub uas yog nyiaj muas noj)

WIC (Lub Khoos Kas Pab Khoom Noj Tshwj Xeeb Rau Cov Poj Niam, Cov Me Nyuam Mos Liab thiab Cov Me Nyuam Yaus)

Meals on Wheels Thov Pluas Noj Tau Hauv Online

Oregon Txhab Khoom Noj Chaw Nrhiav Khoom Noj

Cov koog tsev kawm ntawv yuav muab cov pluas tshais thiab pluas su pub dawb rau cov me nyuam yaus.

Oregon Daim Phiaj Qhia Chaw Muaj Khoom Noj Cov Pluas Noj Lub Caij Ntuj Sov

COVID-19 Cov Chaw Muaj Khoom Noj muab los ntawm koog tsev kawm ntawv

Portland Tsoom Fwv Cov Tsev Kawm Ntawv muaj ntaub ntawv qhia txog khoom noj

Cov neeg nyob hauv Oregon tuaj yeem siv SNAP cov txiaj ntsig mus them rau cov khoom noj uas tau xa tuaj ntawm Amazon thiab Walmart — cov nqi xa thiab lwm cov kev siv nyiaj uas tsis yog khoom noj tsis pab them rau.

USDA Yog Qhov Chaw Yuav Khoom Online

Partners for a Hunger-Free Oregon Pandemic EBT (P-EBT)