Pib txij lub Tsib Hlis Ntuj Tim 11, 2023: Oregon cov nom tswv saib xyuas zej tsoom kev noj qab haus huv yuav tso tseg ntau cov cai hais txog COVID-19 vim tias tsoom fwv qhov xwm txheej ceev xaus lawm. Kawm paub ntxiv txog ntawm cov hloov pauv tshiab ntawm no.

Kev pab txhais ntaub ntawv

Ntaub Ntawv Muaj Ua Ntau Yam Lus. Hauv Qab No Yog Ob Peb Qhov Chaw Mus Siv Tau Lawv:

Oregon Lub Chaw Kav Tswj Kev Noj Qab Haus Huv (Nyob rau hauv nqe Cov Chaw Muaj Ntaub Ntawv rau Cov Zej Zog)

Cheeb Nroog Multnomah

Immigrant & Refugee Community Organization (Irco) Muab Kev Pab Cuam Txog Lus Rau Lub Zej Zog. Thov Txuas Lus Rau:

Cov Kev Pab Cuam Txhais Lus: interpretation@ircoilb.org | 503.234.0068

Kev Pab Cuam Txhais Ntaub Ntawv: translation@ircoilb.org | 971.271.6481