Pib txij lub Tsib Hlis Ntuj Tim 11, 2023: Oregon cov nom tswv saib xyuas zej tsoom kev noj qab haus huv yuav tso tseg ntau cov cai hais txog COVID-19 vim tias tsoom fwv qhov xwm txheej ceev xaus lawm. Kawm paub ntxiv txog ntawm cov hloov pauv tshiab ntawm no.

COVID-19

Yam tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19

Yam tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19
Get Vaccine Answers

Kawm ntau ntxiv rau ntawm
Yam tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19
Rau cov niam txiv thiab cov tsev neeg

Cov nqe lus teb rau koj cov nqe lus nug txog cov me nyuam yaus thiab cov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19.

Kawm ntau ntxiv rau ntawm

COVID-19 Safety