Caij nplooj ntoo zeeg thiab caij ntuj no mas yog lub caij ntoj ncig thiab lub caij tuaj sib sau ua ke rau hauv vaj hauv tsev nrog tej phooj ywg thiab tsev neeg. Cov lus qhia no yuav pab ua rau peb txhua tus tsis raug tus kab mob COVID-19.

COVID-19

Yam tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19

Yam tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19
Get Vaccine Answers

Kawm ntau ntxiv rau ntawm
Yam tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19
Rau cov niam txiv thiab cov tsev neeg

Cov nqe lus teb rau koj cov nqe lus nug txog cov me nyuam yaus thiab cov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19.

Kawm ntau ntxiv rau ntawm

COVID-19 Safety