Pib txij lub Tsib Hlis Ntuj Tim 11, 2023: Oregon cov nom tswv saib xyuas zej tsoom kev noj qab haus huv yuav tso tseg ntau cov cai hais txog COVID-19 vim tias tsoom fwv qhov xwm txheej ceev xaus lawm. Kawm paub ntxiv txog ntawm cov hloov pauv tshiab ntawm no.

Saib rau cov yam ntxwv mob ntawm COVID-19

YUAV TXAIS KEV KHO MOB XWM TXHEEJ KUB NTXHOV RAU THAUM TWG

Saib rau cov cim qhia xwm ceev rau kab mob COVID-19. Yog tias ib tug neeg twg tab tom muaj cov cim no, mus nrhiav kev kho mob xwm txheej kub ntxhov tam sim ntawd:

 • Ua pa nyuab

 • Mob los yog tswm nrees hauv siab uas tsis tsum li

 • Muaj kev tsis meej pem tshiab

 • Tsis muaj peev xwm tsim kom nto los sis tsim tsis nto li

 • Daim di ncauj los sis ntsej muag xiav

Daim ntawv no tsis muaj tag nrho cov tsos mob uas muaj peev xwm tshwm sim. Hu rau 911 los sis hu xov tooj mus tom lub tsev kho mob xwm txheej ceev hauv koj lub nroog thiab qhia tus neeg teb xov tooj tias koj xav tau kev saib xyuas rau ib tus neeg uas muaj los sis tej zaum muaj mob COVID-19.

Hais txog cov tsos mob tsis tu ncua los sis “kab mob COVID-19 uas mob ntev” yog dab tsi?

Tej zaum qee cov neeg uas kis tau tus vais lais uas tsim ua rau tshwm sim muaj kab mob COVID-19 yuav muaj cov tsos mob ncua sij hawm ntev uas tseem muaj nyob rau plaub vij los sis ntev tshaj ntawd tom qab qhov kev kis mob zoo lawm. Qee zaus hu ua kab mob COVID-19 uas mob ntev, kab mob COVID-19 uas mob tsis txawj zoo, kab mob COVID-19 uas kho zoo tsis tu qab, kab mob COVID-19 tom qab mob, los sis mob COVID-19 tom qab mob, cov yam ntxwv mob no tuaj yeem suav nrog ntau cov tsos mob.

Cov tsos mob uas tau tshwm sim heev tshaj plaws suav nrog

 • Nkees los sis qaug zog uas cuam tshuam rau kev ua neej nyob txhua hnu
 • Ua npaw
 • Ua pa nyuaj los sis txog siav
 • Hnoos
 • Mob hauv siab
 • Plawv dhia ceev los sis dhia tsis zoo xwm yeem
 • Muaj kev xav los sis kev tsom kwm xav nyuaj (qee zaus tau hu ua "hlwb xav tsis tawm dab tsi")
 • Mob taub hau
 • Pw tsaug zog nyuaj
 • Kiv tob hau thaum sawv
 • Tuaj yeem hloov pauv tau qhov hnov tsw ntxhiab los sis qhov qab los noj mov
 • Nyuaj siab los sis ntxhov siab
 • Mob plab los sis raws plab
 • Mob pob qij txha los sis leeg nqaij
 • Ua pob liab
 • Cov kev hloov pauv kev coj khaub ncaws
 • Cov tsos mob huam loj tuaj tom qab siv lub cev los sis siab ntsws

Cov tsos mob tuaj yeem pib tom qab qhov kev kis mob ploj mus, pawv mus, rov muaj dua thiab mob ob peb vij, hli los sis xyoo dhau los.

Yog tias koj muaj tej cov tsos mob no thiab nws yuav mob li plaub lub vij los sis ntau tshaj ntawd txij thaum koj kis tau mob, ces sib tham nrog koj tus kws pab kho mob rau qhov lus qhia tshwj xeeb. Yog tias koj tsis muaj tus kws pab kho mob, ces hu rau 211 txhawm rau pab nrhiav ib tug.

Leej twg muaj kev pheej hmoo mob kab mob COVID mus ntev?

 • Cov neeg uas tau muaj mob COVID-19 loj ntxiv, tshwj xeeb tshaj yog cov uas tau mus pw kho hauv tsev kho mob los sis yuav tsum tau muaj kev saib xyuas hnyav.
 • Cov neeg uas muaj cov yam ntxwv mob fab kev noj qab haus huv ua ntej yuav kis tau tus kab mob COVID-19.
 • Cov neeg uas tsis tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19.

Kuv tuaj yeem pov thaiv tau kuv tus kheej kom txhob muaj mob COVID Mus Ntev li cas?

Txoj hauv kev zoo tshaj plaws uas yuav los pov thaiv koj tus kheej thiab lwm tus neeg kom txhob muaj cov tsos mob tom qab muaj kab mob COVID-19 yog los ntawm kev taug qab txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 thiab cov koob tshuaj txhab ntxiv.

Rau ntaub ntawv kev paub ntxiv thiab cov peev txheej hais txog kab mob COVID Mus Ntev,mus saib Cov Chaw Tswj thiab Pov Thaiv Kab Mob (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).