Pib txij lub Tsib Hlis Ntuj Tim 11, 2023: Oregon cov nom tswv saib xyuas zej tsoom kev noj qab haus huv yuav tso tseg ntau cov cai hais txog COVID-19 vim tias tsoom fwv qhov xwm txheej ceev xaus lawm. Kawm paub ntxiv txog ntawm cov hloov pauv tshiab ntawm no.

Kev ntsuas

Yuav tau txais kev ntsuas li cas thiab rau ntawm lub chaw twg

KEV KUAJ NTSUAS KAB MOB COVID-19 RAU HAUV OREGON

Qhov kev kuaj ntsuas no yuav pab ua kom cov neeg uas muaj tus kab mob COVID-19 tau txais kev saib xyuas thiab pab txhawb raws li qhov lawv xav tau. Kev kuaj ntsuas yog ib qho tseem ceeb los mus cheem kev sib kis ntawm tus kab mob COVID-19 thiab cov kev kho muaj uas ntxim yuav pab tau cov neeg.

Tej kev kuaj ntsuas tus kab mob COVID-19 muaj nyob rau hauv Oregon lawm, tab sis cov kev kuaj ntsuas no tuaj yeem ua rau tsis muaj tej khoom siv kuaj ntsuas txaus, tshwj xeeb yog thaum muaj cov neeg mob COVID-19 coob tuaj. Nrhiav ib lub chaw kuaj ntsuas dawb uas nyob ze ntawm koj, los sis hu rau 211.

Nyob hauv cov cai ntawm Lub Chaw Tswj Xyuas thiab Pov Thaiv Kab Mob (Centers for Disease Control and Prevention), ib tug neeg twg uas muaj cov tsos mob COVID-19 yuav tsum tau kuaj ntsuas kom sai li sai tau, tsis hais yuav txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob tag lawm los tsis tau. Ib tug neeg twg uas raug nphav ze rau lwm tus neeg uas muaj kab mob COVID-19 (nyob ze li rau fij nrog lwm tus neeg uas muaj kab mob COVID-19 ntev tsawg kawg 15 feeb lawm) ces tej zaum yuav tau kuaj ntsuas tom qab nphav tau tsawg kawg tsib hnub, txawm tias tsis pom muaj tsos mob rau lawv los xij.

Qhov txheej txheem kuaj ntsuas tau sai mas yuav paub qhov kuaj ntsuas tau los li ntawm sij hawm 15 feeb. Yog koj kuaj ntsuas pom tias muaj tus kab mob COVID-19 lawm, ces koj yuav tsum nyob hauv tsev thiab nyob kom deb ntawm lwm tus neeg, suav txog koj tsev neeg tib si, kom mus ntev tsawg kawg yog tsib hnub. Yog koj muaj cov tsos mob, koj yuav tsum cais nyob ib leeg kom txog thaum koj tsis ua npaws lawm ntev txog 24 teev thiab lwm cov tsos mob zoo lawm tom qab koj cov tsos mob ploj uas tsis tau noj tshuaj pab li. Kev kuaj ntsuas yuam kev pom tias tsis muaj kab mob mas yeej ib txwm muaj. Ib qho kev kuaj ntsuas uas pom tias tsis muaj tus kab mob yeej tsis txhais tau tias koj tsis muaj tus kab mob COVID-19. Yog koj tau nphav thiab koj kuaj tsis pom muaj tus kab mob, ces koj yuav tsum rau daim npog qhov ncauj qhov ntswg mus ntxiv, ntxuav koj ob txhais tes thiab nyob kom sib nrug deb tsawg kawg li rau fij deb ntawm lwm cov neeg mas thiaj li tiv thaiv tau lwm tus neeg.

Kev txhaj cov koob tshuaj tiv thaiv COVID-19 uas tshiab tshaj plaws tseem yog ib txoj hauv kev los pov thaiv kom txhob ua mob COVID-19. Nws tseem ceeb rau txhua tus yuav tau:

  • Tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob lawm. Txhua tus neeg muaj hnub nyoog 6 hli thiab siab dua yeej tsim nyog tau txais kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19.

  • Txhaj koob tshuaj pab txhawb ntxiv yog txog sij hawm lawm. Cov neeg uas muaj hnub nyoog 6 hli thiab siab dua uas twb txhaj koob tshuaj txhawb ntxiv kho tshiab lawm yam tswg kawg ob hlis tom qab lawv thawj xuv tshuaj mo no vas lees tuas txhaj tsis ntev los no (tus qauv tshuaj xub thawj) koob tshuaj txhawb ntxiv.

  • Xav paub ntxiv tias koj yuav tau txhaj tshuaj rau ntawm lub chaw twg thiab thaum twg.

Yam yuav tau ua yog koj kuaj ntsuas pom muaj tus kab mob COVID-19 lawm

Yog koj kuaj ntsuas pom muaj tus kab mob lawm, nyob twj ywm hauv tsev thiab nyob kom deb ntawm lwm cov neeg, suav txog cov neeg uas koj nyob nrog.

Yog koj hnov muaj mob:

  • Cais Nyob Ib Leeg kom ntev li tsib hnub suav txij thaum koj pib hnov muaj cov tsos mob.

  • Muaj cov kev kho. Mus saib nplooj vev xaib rau lus qhia ntxiv.

  • Ua ntej nyob ib ncig lwm tus, ua kom paub tseeb tias koj yeej tsis ua npaws tsawg kawg 24 teev lawm yam tsis tas siv tshuaj los pab thiab koj cov tsos mob twb zoo lawm.

Yog koj tsis muaj ib qho tsos mob:

  • cais tus kheej nyob ib leeg kom ntev txog tsib hnub suav txij hnub koj tau kuaj mob mus.

So thiab saib xyuas koj tus kheej. Qhia rau koj lub chaw kuaj mob los sis tus kws kuaj mob kom paub yog hais tias koj cov tsos mob tsis zoo li. Yog tias xav tau kev pab nrhiav tus kws pab kho mob, hu 211.

Tom qab tsib hnub, koj thiaj li nyob ze tau nrog lwm cov neeg dua yog koj hnov zoo me ntsis lawm, tab sis koj tseem yuav tsum tau ceev faj mas thiaj li zam tsis kis tus kab mob COVID-19 mus rau lwm tus neeg.

  • Koj tsim nyog rau ntau npog qhov ncauj qhov ntswg ntxiv tsib hnub thaum koj nyob ib ncig lwm tus neeg. Zam kev nphav lwm tus neeg uas muaj feem pheej hmoo siab mob COVID-19 ncua sij hawm no.

Siv 211 tam li lub chaw pab

Koj puas xav tau khoom noj, tus kws pab kho mob, lub chaw pab los sis lub chaw pab txhawb, los sis lus nug txog ntawm kev cais nyob ib leeg?

Hu rau 211 yog muaj lus nug dav txog tus kab mob COVID-19, yuav nrhiav kev kuaj mob los sis tej tshuaj tiv thaiv kab mob li cas, los sis tau txais kev pab lwm yam li cas.

Mus saib lub Lub Koom Haum Kev Noj Qab Haus Huv Hauv Oregon (Oregon Health Authority) nplooj nev xaib yog xav paub tej xov xwm ntau ntxiv.

Yog koj ntsuas tsis pom muaj tus kab mob

Yam yuav tau ua yog koj kuaj ntsuas tsis pom muaj tus kab mob COVID-19

Txawm yog tias koj kuaj tsis muaj kab mob, los xij, yuav tau rau ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg thiab siv txhua kauj ruam los ua kom koj nyob tau muaj kev nyab xeeb. Qee zaum cov kev kuaj tsis raug los yeej muaj. Yuav kuaj tsis tau tus kab mob yog koj kuaj sai sai tom qab kis tau. Qhov no tseem ua rau koj muaj kab mob COVID-19 tau txawm yog qhov kev kuaj tau tsis muaj. Thiab txhob hnov qab tias koj tseem muaj lwm tus vais lav uas koj tsis xav kom kis. Yog tias koj muaj mob, nyob hauv tsev xwb yog ua tau. Sib tham nrog koj tus kws pab kho mob yog tias koj muaj feem kis tau mob loj.