Pib txij lub Tsib Hlis Ntuj Tim 11, 2023: Oregon cov nom tswv saib xyuas zej tsoom kev noj qab haus huv yuav tso tseg ntau cov cai hais txog COVID-19 vim tias tsoom fwv qhov xwm txheej ceev xaus lawm. Kawm paub ntxiv txog ntawm cov hloov pauv tshiab ntawm no.

Rau cov niam txiv thiab cov tsev neeg

Cov lus teb txog tshuaj tiv thaiv kab mob rau cov niam thiab txiv thiab cov tsev neeg

Cov me nyuam yaus muaj hnub nyoog 5 xyoos thiab siab dua tam sim no tsim nyog tau txais kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 lawm.

Yog koj yog ib tug niam txiv los sis tus neeg zov, qhov ntawd yog ib txwm muaj lus nug txog tshuaj tiv thaiv kab mob rau koj tus me nyuam. Qhov ntawd tseem ceeb uas yuav tau txais cov lus teb rau koj cov nqe lus nug thiab tham rau koj tus kws kho mob thaum xaiv yuav txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 rau koj tus me nyuam.

Rub Cov Nqe Lus Nug thiab Cov Lus Teb txog yam tshuaj tiv thaiv tus kab mob COVID rau cov neeg hlus nrog Dr. Bukhosi Dube, tus kws hais lus hauv xov tooj cua ntawm kem "Nug ib Tug Kws Kho Mob Neeg Tawv Dub"

Rub tawm los

Kuv tus me nyuam puas yuav tsum tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob?

Cov me nyuam yaus tuaj yeem muaj mob hnyav los ntawm tus kab mob COVID-19, thiab tshuaj tiv thaiv kab mob tuaj yeem tiv thaiv tej kab mob tau zoo tshaj plaws. Tej kab mob COVID uas hloov pauv dua tshiab ntawd mas sib kis tau yooj yim dua, txaus ntshai dua rau cov neeg hluas hauv Oregon uas tseem tab tom pw kho hauv tsev kho tus kab mob COVID-19. Ua tsaug ntau ntau, cov tshuaj tiv thaiv kab mob mas yeej tiv thaiv tau zoo kom txhob ua rau muaj mob loj los sis txhob tau mus pw kho tim tsev kho mob vim tus kab mob COVID-19, los sis kom txhob sib kis mus rau lwm tus neeg tau.

Tej kev muaj mob tshwm sim uas keev muaj yog dab tsi?

Tej kev muaj mob tshwm sim uas keev muaj mas tsuas yog tej yam ntxwv uas ib txwm muaj ntawm koj tus me nyuam vim nws tsim kev tiv thaiv rau tus kab mob vais lav. Tej kev tshwm sim mob ib txwm yuav tsum ploj mus li ntawm ob peb hnub ntawd.

Siv dej txias npog, hauv dej kom ntau thiab so kom ntau mas thiaj li yuav pab tau. Siv tej tshuaj yuav sab nrauv los xws li Advil thiab Tylenol los kuj pab ua rau hnov ntaug mob tau ib yam thiab.