Caij nplooj ntoo zeeg thiab caij ntuj no mas yog lub caij ntoj ncig thiab lub caij tuaj sib sau ua ke rau hauv vaj hauv tsev nrog tej phooj ywg thiab tsev neeg. Cov lus qhia no yuav pab ua rau peb txhua tus tsis raug tus kab mob COVID-19.

Kev sib sau ua ke kom nyab xeeb

Cov Lus Qhia:

 1. Tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob lawm. Kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob yog peb txoj hau kev tiv thaiv tau zoo tshaj plaws kom cov neeg txhob muaj mob loj los ntawm txhua hom kab mob ntawm tus kab mob COVID-19.

 2. Rau daim npog qhov ncauj qhov ntswg thaum nyob sab hauv teb chaw.

 3. Thaum nyob sab nraum zoov, los yuav tau rau daim npog qhov ncauj qhov ntswg thiab caiv nyob kom sib nrug deb li 6 fij thaum koj nyob nrog cov neeg coob sib ti los sis thaum sib sau ua ke, tshwj xeeb mas yog thaum koj tsis tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob, muaj ib yam mob uas tseem tsis tau zoo uas yuav ua rau koj muaj feem muaj mob hnyav los sis nyob nrog ib qho ntawm hom hais los no (nyeem cov lus qhia txog kev noj qab haus huv rau ntawm no).

 4. Nquag ntxuav koj txhais tes raws li qhov koj ua tau.

 5. Tsuag tshuaj tua kab mob rau tej chaw uas nquag chwv mus los tas li — cov pob liaj qhov rooj, cov qhov rooj tsheb, cov kauj tsheb thiab cov xov tooj.

 6. Paub txog cov yam ntxwv mob ntawm tus kab mob COVID-19 thiab cov nab npawb xov tooj ntawm ib tug kws saib xyuas mob nkeeg los sis tus neeg ua hauj lwm pab lub zej zog uas koj tuaj yeem hu tau thaum qee tus neeg muaj mob. Yog tias koj tsis tau muaj ib tus kws saib xyuas mob nkeeg li, hu rau 211.

 7. Npaj kom muaj ib lub phiaj xwm yog tias muaj qee tus neeg hauv koj tsev muaj mob lawm, yuav tsum tau cais lawv mus nyob kom nrug ntawm lwm tus kom mus txog thaum lawv zoo lawm.

Theem muaj pheej hmoo tsis zoo:

Kom mus txog thaum txhua tus tib neeg tau txhaj tshuaj, tseem muaj ntau kuaj ruam uas peb puav leej yuav tau tiv thaiv peb cov neeg hauv zej zos kom txhob muaj mob loj los ntawm tus kab mob COVID-19.

MUAJ PHEEJ HMOO TSIS ZOO QIS:

 • Nyob twj ywm rau hauv tsev

 • Koj tus kheej siv sij hawm nrog rau sab nraum tshav puam

 • Siv sij hawm nyob nrog cov neeg uas koj nyob nrog xwb

 • Kev siv sij hawm nyob nrog cov neeg uas koj tsis nyob nrog, tab sis yog cov uas twb txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob lawm thiab

 • Siv sij hawm nyob rau sab nraum tshav puam nrog lwm tus neeg thiab caiv nyob kom sib nrug deb li 6 fij

MUAJ PHEEJ HMOO TSIS ZOO PES NRAB

 • Kev siv sij hawm sab nrauv tshav puam hauv tej chaw dav thaum txhaj tshuaj tag lawm, rau ib daim npog qhov ncauj qhov ntswg thiab nyob kom sib nrug deb li 6 fij

MUAJ PHEEJ HMOO TSIS ZOO SIAB

 • Tsis tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob

 • Siv sij hawm nyob rau hauv tej chaw muaj neeg coob thiab muaj neeg coob los sis tej chaw sib sau ua ke coob uas tsis rau daim npog qhov ncauj qhov ntswg

 • Kev siv sij hawm nyob sab hauv tsev los sis nyob sib ze dej 6 fij rau sab nrauv tshav puam nrog cov neeg uas kuj tsis tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob

Kev sib sau ua ke nrog tej phooj ywg thiab tsev neeg

Coob leej tuaj sib sau ua ke yog thaum sij hawm tuaj sib qhia teev hawm thiab ua kev zoo siab. Tam sim muaj kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob thiab koob tshuaj txhaj pab txhawb ntxiv lawm, qhov muaj pheej hmoo sib kis kab mob mas yeej sib txawv rau txhua tus tib neeg. Yog koj thiab cov neeg uas koj mus ntsib yeej tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 thiab koob tshuaj txhaj pab txhawb ntxiv lawm, ces koj yuav muaj feem tsis zoo tsawg dua. Tab sis ib txhia tib neeg uas yeej raug txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob los tseem kis tau tus kab mob COVID-19 los sis kis mus rau lwm tus tau. Yog li nyob rau ntawm no muaj qee yam yuav tau ua kom muaj kev nyab xeeb thaum tuaj sib sau ua ke txawm tias yuav yog lub caij nyoog twg los xij.

Kev sib sau ua ke nrog tej phooj ywg thiab tsev neeg

 • Qhov tau txhaj tshuaj lawm thiab tau txhaj koob tshuaj pab txhawb thaum koj tsim nyog mas thiaj li yuav tiv thaiv koj tus kheej thiab cov neeg uas nyob ze koj tau.
 • Yeej tsis ua li cas rau qhov nug seb lwm cov neeg puas tau txhaj tshuaj ua ntej yuav mus sib sau ua ke nrog cov neeg uas koj tsis nyob nrog lawv. Koj tuaj yeem xaiv nyob twj ywm hauv tsev los sis nrhiav lwm txoj hau kev los mus sib txuas lus nrog lwm tus neeg tau yog koj hnov ntxhov siab.
 • Tsis tas rau daim npog qhov ncauj qhov ntswg mus ntxiv rau txhua lub chaw ntawm tsoom fwv lawm (saib seb tseem yuav tau rau nyob rau ntawm thaj chaw twg rau ntawm no), tab sis kev rau mas yeej tseem pab tiv thaiv tau zoo los pab txo tau kev sib kis tus kab mob COVID-19. Koj tseem yuav tau rau daim npog qhov ncauj qhov ntswg thiab nyob kom sib nrug deb ntawm lwm tus li 6 fij mus ntxiv thaum tuaj sib sau ua ke yog tias koj:
  • Tsis tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob
  • Muaj hnub nyoog tshaj 65 xyoos
  • Muaj feem tiv thaiv kab mob hauv lub cev tsis zoo
  • Muaj ib yam mob uas tseem kho uas muaj feem ua rau koj moj loj tau los ntawm tus kab mob COVID-19
  • Nyob nrog lwm tus neeg uas muaj ib ntawm tej hom no
 • Zam txhob nyob ntawm tej chaw uas lim cua tsis zoo, tshwj xeeb mas thaum nyob rau hau pawg neeg coob sib ti.
 • Saib xyuas kom muaj cua khiav mus los zoo los ntawm kev qhib tej qhov rai los sis qhib lub kiv cua los sis lub tshuab tsim cua yog muaj.
 • Tau kuaj ntsuas yog tias koj muaj cov tsos mob ntawm tus kab mob COVID-19 los sis tau nyob ze nrog lwm tus neeg uas muaj tus kab mob COVID-19.
 • Nyob twj ywm hauv tsev yog koj hnov tsis xis nyob los sis tsis nyob zoo, thiab txhob npaj kevv tuaj sib sau ua ke lawm.
 • Nquag ntxuav koj ob txhais tes.

Kev ntoj ncig

 • Tsuas ntoj ncig tau rau thaum koj txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob puv txhij txhua lawm, thiab tau txhaj koob tshuaj pab txhawb ntxiv lawm yog koj tsim nyog txhaj.
 • Vim hais tias koj ntxim yuav tau nphav tus kab mob COVID-19, yog li yuav tau xav txog qhov rau daim npog qhov ncauj qhov ntswg (txhua tus muaj hnub nyoog 2 xyoos thiab siab dua) thaum caij tsheb ub no thiab thaum nyob hauv tshav nyob hoom thiab tej chaw caij tsheb npav los sis tsheb ciav hlau.
 • Nquag ntxuav koj txhais tes thiab nyob kom sib nrug deb li 6 fij ntawm lwm tus neeg thaum ua tau.
 • Yuav tau kuaj ntsuas 1-3 hnub ua ntej koj yuav tawm rooj yog tias qhov ntoj ncig ntawd tsis tas txhaj tshuaj, ces zam txhob sib sau ua ke nrog pab pawg neeg coob sib ti ua ntej thiab thaum mus ntoj ncig.

Tseem muaj mob tsis tau zoo / feem tiv thaiv kab mob hauv lub cev tsis muaj zog

Yuav tau saib xyuas tshwj xeeb yog hais tias koj muaj ib qho mob tseem tsis tau zoo uas ua rau koj muaj pheej hmoo siab yuav muaj mob hnyav los ntawm tus kab mob COVID-19 los sis yog koj noj tej tshuaj uas ua rau koj feem tiv thaiv kab mob hauv lub cev tsis muaj zog.

 • Qhov ntawd qhia tau tias koj tseem yuav tau rau daim npog qhov ncauj qhov ntswg uas haum zoo rau koj lub qhov ntswg thiab qhov ncauj thaum twg los xij uas koj nyob ze nrog tib neeg, txawm tias koj twb txhaj tshuaj txhij txhua thiab twb txhaj koob tshuaj pab txhawb ntxiv lawm los xij.

Peb vam tias koj yuav nyob tau nyab xeeb thiab noj qab nyob zoo thaum tuaj sib sau ua ke mus thawm lub xyoo. Nrhiav tshuaj tiv thaiv kab mob thiab koob tshuaj txhaj pab txhawb ntxiv, ces hu rau 211, mus saib hauv koj lub chaw muag tshuaj hauv ib cheeb tsam los sis hauv tus kws kho mob chav lis hauj lwm, los sis siv qhov GetVaccinated.Oregon.gov.