Caij nplooj ntoo zeeg thiab caij ntuj no mas yog lub caij ntoj ncig thiab lub caij tuaj sib sau ua ke rau hauv vaj hauv tsev nrog tej phooj ywg thiab tsev neeg. Cov lus qhia no yuav pab ua rau peb txhua tus tsis raug tus kab mob COVID-19.

Kev sib sau ua ke kom nyab xeeb

Cov Lus Qhia:

 1. Tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob los sis koob tshuaj txhab ntxiv lawm. Kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob yog peb txoj hau kev tiv thaiv tau zoo tshaj plaws kom cov neeg txhob muaj mob loj los ntawm txhua hom kab mob ntawm tus kab mob COVID-19.

 2. Rau daim npog qhov ncauj qhov ntswg thaum nyob sab hauv teb chaw, tshwj xeeb thaum nyob sab nraum zoov, los yuav tau rau daim npog qhov ncauj qhov ntswg thiab caiv nyob kom sib nrug deb li 6 fij thaum koj nyob nrog cov neeg coob sib ti los sis thaum sib sau ua ke, tshwj xeeb mas yog thaum koj tsis tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob, muaj ib yam mob uas tseem tsis tau zoo uas yuav ua rau koj muaj feem muaj mob hnyav los sis nyob nrog ib qho ntawm hom hais los no (nyeem cov lus qhia txog kev noj qab haus huv rau ntawm no).

 3. Ua kom koj lub chaw ua hauj lwm los sis lub tsev muaj cua hloov. Tus kab mob tsim ua rau muaj COVID-19 yuav tawm mus raws cua. Qhib cov qhov rais (yog tias qhov kub-txias tsis ua teeb meem) ua kom muaj cua li tshiab txo cov kab mob yuav tsim ua rau muaj COVID-19 nyob hauv cov cua. Koj los kuj tuaj yeem siv kiv cua los sis lub nqus cua yog tias koj muaj. Rau lus qhia ntxiv rau kev tso cua hliv rau hauv koj lub chaw ua hauj lwm los sis hauv tsev, mus saib CDC.

 4. Nquag ntxuav koj txhais tes raws li qhov koj ua tau, yam tsawg kawg 20 feeb, los sis siv tshuaj tua kab mob ntawm tes uas muaj cawv tov nrog tsawg kawg 60%.

 5. Tsuag tshuaj tua kab mob rau tej chaw uas nquag chwv mus los tas li — cov pob liaj qhov rooj, cov qhov rooj tsheb, cov kauj tsheb thiab cov xov tooj.

 6. Npaj kom muaj ib lub phiaj xwm yog tias muaj qee tus neeg hauv koj tsev muaj mob lawm, yuav tsum tau cais lawv mus nyob kom nrug ntawm lwm tus kom mus txog thaum lawv zoo lawm.

 7. Paub txog cov yam ntxwv mob ntawm tus kab mob COVID-19 thiab cov nab npawb xov tooj ntawm ib tug kws saib xyuas mob nkeeg los sis tus neeg ua hauj lwm pab lub zej zog uas koj tuaj yeem hu tau thaum qee tus neeg muaj mob. Yog tias koj tsis tau muaj ib tus kws saib xyuas mob nkeeg li, hu rau 211.

Theem muaj pheej hmoo tsis zoo:

Kom mus txog thaum txhua tus tib neeg tau txhaj tshuaj, tseem muaj ntau kuaj ruam uas peb puav leej yuav tau tiv thaiv peb cov neeg hauv zej zos kom txhob muaj mob loj los ntawm tus kab mob COVID-19. Ua raws li cov theem hauv qab no txog ntawm qhov pheej hmoo uas sib txawv ntawm cov kev ua hauj lwm los pab koj nyob kom nyab xeeb.

MUAJ PHEEJ HMOO TSIS ZOO QIS:

 • Nyob twj ywm rau hauv tsev

 • Koj tus kheej siv sij hawm nrog rau sab nraum tshav puam

 • Siv sij hawm nyob nrog cov neeg uas koj nyob nrog xwb

 • Kev siv sij hawm nyob nrog cov neeg uas koj tsis nyob nrog, tab sis yog cov uas twb txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob lawm thiab

 • Siv sij hawm nyob rau sab nraum tshav puam nrog lwm tus neeg thiab caiv nyob kom sib nrug deb li 6 fij

MUAJ PHEEJ HMOO TSIS ZOO PES NRAB

 • Kev siv sij hawm sab nrauv tshav puam hauv tej chaw dav thaum txhaj tshuaj tag lawm, rau ib daim npog qhov ncauj qhov ntswg thiab nyob kom sib nrug deb li 6 fij

MUAJ PHEEJ HMOO TSIS ZOO SIAB

 • Tsis tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob

 • Siv sij hawm nyob rau hauv tej chaw muaj neeg coob thiab muaj neeg coob los sis tej chaw sib sau ua ke coob uas tsis rau daim npog qhov ncauj qhov ntswg

 • Kev siv sij hawm nyob sab hauv tsev los sis nyob sib ze dej 6 fij rau sab nrauv tshav puam nrog cov neeg uas kuj tsis tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob

Cov lus qhia zaum kawg txog cov npog qhov ncauj qhov ntswg thiab cov npog ntsej muag

Thaum hnub tim 12 Lub Peb Hlis Ntuj, 2022: Tsis tas rau cov npog qhov ncauj qhov ntswg, cov npog ntsej muag los sis daim thaiv ntsej muag mus ntxiv rau tej chaw nyob hauv Oregon lawm, suav txog hau tej chaw hauj lwm, tej tsev teev hawm kev ntseeg, cov tsev kawm ntawv Qib Me Nyuam Yaus-Qib 12 thiab cov chaw zov me nyuam yaus.

Tab sis tseem yuav tau rau cov npog qhov ncauj qhov ntswg thiab cov npog ntsej muag rau hau tej chaw saib xyuas kev noj qab haus huv thiab lwm thaj chaw.

Txhua tus muaj hnub nyoog 5 xyoos thiab siab dua mas yuav tsum tau rau daim npog qhov ncauj qhov ntswg los sis daim npog ntsej muag, thiab cov me nyuam muaj hnub nyoog 2 txog 5 xyoos mas yuav tsum tau rau daim npog qhov ncauj qhov ntswg los sis daim npog ntsej muag, thaum nyob rau hauv cov chaw nram qab no:

 • Cov tsev kho mob

 • Kws kho mob chav lis hauj lwm

 • Tej chaw muag tshuaj thiab tej chaw nyob tos

 • Kws kho hniav chav lis hauj lwm

 • Tej chaw saib xyuas sai sai

 • Tej chaw saib xyuas mus ntev thiab pab kev ua neej nyob

 • Tej khoos kas pab kho tus cwj pwm txog fab kev noj qab haus huv rau hauv zej zos

 • Cov chaw pab tswv yim, kho kom zoo thiab kom rov qab zoo los

 • Cov chaw lim ntshav

 • Cov chaw saib xyuas kev noj qab haus huv rau tim tsev kawm ntawv

 • Txhua chav lis hauj lwm uas muab kev saib xyuas kev noj qab haus huv

 • Ntxiv rau qhov no, cov chaw saib xyuas neeg laus los sis cov chaw pab kev ua neej nyob kom nyob tau ywj pheej mas tej zaum yuav tau rau daim npog qhov ncauj qhov ntswg, daim npog ntsej muag los sis daim thaiv ntsej muag, thiab yuav tau nyob kom sib nrug deb mus ntxiv. Cov kws uas tuaj saib xyuas rau tim tsev, kev saib xyuas kev noj qab haus huv rau tim tsev los sis kev pab saib xyuas rau kis mob loj uas tos tuag mas tseem yuav tau rau daim npog qhov ncauj qhov ntswg los sis daim npog ntsej muag thaum muab kev saib xyuas.

Tej lub chaw hauj lwm, koom haum, tsev kawm ntawv, nroog thiab tej zos los kuj tseem yuav tau rau daim npog qhov ncauj qhov ntswg mus ntxiv. CDC cov lus pom zoo xav kom cov neeg rau ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg txuas mus ntxiv nyob rau sab hauv cov chaw thauj xa neeg mus los nyob rau lub sij hawm no.

Leej twg thiaj li yog cov yuav tau rau daim npog qhov ncauj qhov ntswg mus ntxiv?

Txawm tias tsis tas rau daim npog qhov ncauj qhov ntswg mus ntxiv nyob rau txhua lub chaw thoob plaws hauv Oregon lawm los xij, kev rau mas yeej tseem tiv thaiv kev sib kis tus kab mob COVID-19 thiab lwm yam lim vais lav tau zoo. Tib neeg coob leej nyob hauv Oregon yuav tau rau daim npog qhov ncauj qhov ntswg mus ntxiv.

Koj tseem yuav tau rau daim npog qhov ncauj qhov ntswg thiab nyob kom sib nrug deb ntawm lwm tus li 6 fij mus ntxiv yog tias koj:

 • Tsis tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob

 • Muaj hnub nyoog tshaj 65 xyoos

 • Muaj feem tiv thaiv kab mob hauv lub cev tsis zoo

 • Muaj ib yam mob uas tseem kho tsis zoo tu qab uas muaj feem ua rau koj moj loj tau los ntawm tus kab mob COVID-19

 • Nyob nrog lwm tus neeg uas muaj ib ntawm tej hom no

Peb pab txhawb txhua tus txoj cai txog kev rau daim npog qhov ncauj qhov ntswg.

Yog lwm tus neeg ua phem rau kuv vim rau daim npog qhov ncauj qhov ntswg mus ntxiv ces kuv yuav ua li cas tau?

Kev thab plaub, kev ua tsis ncaj, kev cais tawm los sis lwm yam kev nqis tes ua phom sij rau cov neeg txoj kev rau daim ntaub npog ntsej muag, txawm tias yuav tau rau los sis tau rau los xij, tuaj yeem txhaum Oregon txoj cai lij choj.

Yog koj ntseeg tias koj raug ntxub los sis raug saib tsis ncaj ncees los sis raug xwm txheej vim rau daim npog qhov ncauj qhov ntswg, daim npog ntsej muag los sis daim thaiv ntsej muag, los sis tsis rau daim npog qhov ncauj qhov ntswg, daim npog ntsej muag los sis daim thaiv ntsej muag thaum nyob rau sab nrauv, ces muaj cov neeg yuav los pab koj tau.

Kev sib sau ua ke nrog tej phooj ywg thiab tsev neeg

Coob leej tuaj sib sau ua ke yog thaum sij hawm tuaj sib qhia teev hawm thiab ua kev zoo siab. Tam sim muaj kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob thiab koob tshuaj txhaj pab txhawb ntxiv lawm, qhov muaj pheej hmoo sib kis kab mob mas yeej sib txawv rau txhua tus tib neeg. Yog koj thiab cov neeg uas koj mus ntsib yeej tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 thiab koob tshuaj txhaj pab txhawb ntxiv tshiab lawm, ces koj qhov mob hnyav yuav muaj feem tsis zoo tsawg dua. Nov yog qee cov kev sib sau ua ke nrog tej phooj ywg thiab tsev neeg uas nyab xeeb tsis hais thaum twg los xij.

 • Qhov tau txhaj tshuaj lawm thiab tau txhaj koob tshuaj pab txhawb tshiab thaum koj tsim nyog mas thiaj li yuav tiv thaiv koj tus kheej thiab cov neeg uas nyob ze koj tau.

 • Yeej tsis ua li cas rau qhov nug seb lwm cov neeg puas tau txhaj tshuaj ua ntej yuav mus sib sau ua ke nrog cov neeg uas koj tsis nyob nrog lawv. Koj tuaj yeem xaiv nyob twj ywm hauv tsev los sis nrhiav lwm txoj hau kev los mus sib txuas lus nrog lwm tus neeg tau yog koj hnov ntxhov siab.

 • Tsis tas rau daim npog qhov ncauj qhov ntswg mus ntxiv rau txhua lub chaw muaj zej tsoom neeg coob, tab sis kev rau mas yeej tseem pab tiv thaiv tau zoo los pab txo tau kev sib kis tus kab mob COVID-19. Koj tseem yuav tau rau daim npog qhov ncauj qhov ntswg thaum tuaj sib sau ua ke yog tias koj:

 • Muaj hnub nyoog tshaj 65 xyoos

 • Muaj feem tiv thaiv kab mob hauv lub cev tsis zoo

 • Muaj ib yam mob uas tseem kho tsis zoo tu qab uas muaj feem ua rau koj moj loj tau los ntawm tus kab mob COVID-19

 • Nyob nrog lwm tus neeg uas muaj ib ntawm tej hom no

 • Zam txhob nyob ntawm tej chaw uas lim cua tsis zoo, tshwj xeeb mas thaum nyob rau hauv pawg neeg coob sib ti.

 • Saib xyuas kom muaj cua khiav mus los zoo los ntawm kev qhib tej qhov rai los sis qhib lub kiv cua los sis lub tshuab tsim cua yog muaj.

 • Tau kuaj ntsuas yog tias koj muaj cov tsos mob ntawm tus kab mob COVID-19 los sis tau nyob ze nrog lwm tus neeg uas muaj tus kab mob COVID-19.

 • Nyob twj ywm hauv tsev yog koj hnov tsis xis nyob los sis tsis nyob zoo, thiab txhob npaj kev tuaj sib sau ua ke lawm.

 • Nquag ntxuav koj ob txhais tes.

Kev ntoj ncig

 • Txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 kom tshiab tshaj plaws thiaj pov thaiv tau zoo thaum koj ntoj ncig. Qee lub teb chaws yuav kom sau cov ntaub ntawv kev txhaj tshuaj tiv thaiv COVID-19.

 • Vim hais tias koj ntxim yuav tau nphav tus kab mob COVID-19, yog li yuav tau xav txog qhov rau daim npog qhov ncauj qhov ntswg (txhua tus muaj hnub nyoog 2 xyoos thiab siab dua) thaum caij tsheb ub no thiab thaum nyob hauv tshav nyob hoom thiab tej chaw caij tsheb npav los sis tsheb ciav hlau.

 • Nquag ntxuav koj txhais tes thiab los sis siv tshuaj tua kab mob ntawm tes yam tsawg 60% cawv tov nrog yog tias tsis muab xab npum thiab dej.

 • Yuav tau kuaj ntsuas 1-3 hnub ua ntej koj yuav tawm rooj thiab zam txhob sib sau ua ke nrog pab pawg neeg coob sib ti ua ntej thiab thaum mus ntoj ncig.

Tseem muaj mob tsis tau zoo / feem tiv thaiv kab mob hauv lub cev tsis muaj zog

Yuav tau saib xyuas tshwj xeeb yog hais tias koj muaj ib qho mob tseem tsis tau zoo uas ua rau koj muaj pheej hmoo siab yuav muaj mob hnyav los ntawm tus kab mob COVID-19 los sis yog koj noj tej tshuaj uas ua rau koj feem tiv thaiv kab mob hauv lub cev tsis muaj zog.

 • Qhov ntawd qhia tau tias koj tseem yuav tau rau daim npog qhov ncauj qhov ntswg uas haum zoo rau koj lub qhov ntswg thiab qhov ncauj thaum twg los xij uas koj nyob ze nrog tib neeg, txawm tias koj twb txhaj tshuaj txhij txhua thiab twb txhaj koob tshuaj pab txhawb ntxiv lawm los xij.

Peb vam tias koj yuav nyob tau nyab xeeb thiab noj qab nyob zoo thaum tuaj sib sau ua ke mus thawm lub xyoo. Nrhiav tshuaj tiv thaiv kab mob thiab koob tshuaj txhaj pab txhawb ntxiv, ces hu rau 211, mus saib hauv koj lub chaw muag tshuaj hauv ib cheeb tsam los sis hauv tus kws kho mob chav lis hauj lwm, los sis siv qhov vaccines.gov.