Pib txij lub Tsib Hlis Ntuj Tim 11, 2023: Oregon cov nom tswv saib xyuas zej tsoom kev noj qab haus huv yuav tso tseg ntau cov cai hais txog COVID-19 vim tias tsoom fwv qhov xwm txheej ceev xaus lawm. Kawm paub ntxiv txog ntawm cov hloov pauv tshiab ntawm no.

Saib xyuas mob nkeeg

Saib xyuas mob nkeeg raws hauv xov tooj/vis dis aus

Kev saib xyuas raws xov tooj, muaj ntau zaus hu ua tshuaj kho raws xov tooj, yog ib xoj hauv kev sib tham nrog koj tus kws kho mob los sis tus kws sab laj los ntawm kev sib tham vis dis aus pom ntsej muag, xov tooj, sau ntawv los sis sau email.

Cov kws kho mob thiab cov kws kho kev coj cwj pwm tuaj yeem siv cov kev pab cuam txhais lus kom koj thiaj mus siv tau kev saib xyuas raws xov tooj ua hom lus uas koj hais. Txhua cov kws kho mob tus uas siv Oregon Lub Phiaj Xwm Kev Noj Qab Haus Huv yuav tsum muaj tus kws txhais lus pab dawb. Cov kws kho mob feem coob los yeej muaj Mes Kas Cov Kev Pab Cuam Txhais Lus Piav Tes (American Sign Language, ASL) pab dawb.

Hu los sis sau email rau koj tus kws kho mob los nrhiav seb yam kev pab cuam twg muaj nyob rau hauv kev saib xyuas raws xov tooj thiab seb puas yuav tau siv tev naus laus yis tshwj xeeb los siv qhov kev pab cuam.

Yog koj nrhiav rau kev kho COVID-19, muaj kev kho hauv xov tooj pab dawb tam sim no qhib txij thaum 8 teev sawv ntxov-8 teev tsaus ntuj, 7 hnub rau ib vij.

 • Muaj rau txhua leej nyob hauv Oregon, tsis tas siv kev tuav pov hwm kho mob.

 • Muaj cov kws txhais lus nthuav qhia ua 17 hom lus los pab:

 • Lus Amharic

 • Lus Arabic

 • Lus Suav (Mandarin & Cantonese)

 • Lus Askiv

 • Lus Fabkis

 • Lus Haitan

 • Lus Hmoob

 • Lus Kaus Lim

 • Lus Haitian Creole

 • Lus Marshallese

 • Lus Portuguese

 • Lus Lav Xias

 • Lus Somali

 • Lus Xab Pees Niv

 • Lus Tagalog

 • Lus Nyab Laj

Koj tuaj yeem pib tau koj qhov mus saib dawb:

 • Hauv Oos Lais (mus rau color.com/covid-19-treatment-or los tsim ib tus as khauj thiab pib tau)

 • Los sis hu (833) 273-6330 ncua sij hawm 8 teev sawv ntxov–8 teev tsaus ntuj PT, 7 hnub rau ib vij.

Thaum qhov muaj cai raug txiav txim rau kev kho, koj yuav raug ceev tseg mus ntsib tus kws kuaj mob tom ntej. (Tos thaj tsam li 5-30 feeb.)

 • Yog tias ua ntawv yuav tshuaj tua kab mob rau koj, nws yuav muab qhov tshuaj xa tuaj rau koj nyob rau 24-48 teev los sis mus nqa tau nyob ntawm koj lub tsev muag tshuaj hauv zos.

 • Rau cov lus nug los sis lwm cov kev pab txhawb, koj tuaj yeem sau ntawv rau treatments@color.com lo sis hu (844) 352-6567 ncua sij hawm 6 teev sawv ntxov-8 teev tsaus ntuj sij hawm PT, 7 hnub rau ib vij.

Cov tib neeg uas tsis tuaj yeem siv tau qhov kev pab cuam no los sis tus uas xav tau kev pab ntxiv los sis xav kom muaj kev pab rau ua kom yooj yim siv, tseem muaj lwm txoj hauv kev. Koj tuaj yeem nrhiav tsoom fwv cov chaw kho mob uas zoo koom nrog (federally qualified health centers, FQHCs) nyob ntawm lub chaw Test to Treat. Nrhiav cov chaw uas hais tias “HRSA lub chaw txhawb rau kev noj qab haus huv (HRSA supported health center)” los sis nyeem OHA Cov Ntawv Tshaj Xo txog Kev Kho COVID-19 txhua hli, muaj nyob rau hauv OHA nplooj vev xaib Cov Kev Kho COVID-19 rau daim npe.

Kev mus ntsib kws kho mob

COVID-19 tau hloov peb ntau txoj kev mus saib xyuas kho mob. Nov yog qee cov tswv yim yog tias koj xav ua kev teem caij mus saib xyuas:

 1. Hu mus nug ua ntej seb cov kev pab cuam puas muaj siv lawm.

 2. Txhawm rau ceev kom txhua leej muaj kev noj qab haus huv, yuav tau hais kom koj nyob hauv tsheb tos los sis rau daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg.

 3. Sib tham hauv xov tooj los sis tso vis dis aus sib tham dhau li ntawd mus kiag rau ntawm lub chaw ua hauj lwm — hom kev saib mob no hu ua kev saib xyuas raws xov tooj (telehealth) thiab OHP thiab ntau lub phiaj xwm pov hwm kev noj qab haus huv los kuj pab them rau.

Kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob hnoo

TSIS TXHOB TOS KOM TAU TXAIS KOJ KOOB TSHUAJ TIV THAIV MOB NPAWS

Txhua tus neeg hnub nyoog 6 lub hlis thiab laus dua yuav tsum tau txhaj koob tshuaj mob npaws - tshwj xeeb yog thaum lub sij hawm muaj mob COVID-19 sib kis mus thoob qhov txhia chaw no. Koob tshuaj tiv thaiv khaub thuas yog ib qho tseem ceeb heev rau cov neeg muaj mob, cov neeg laus, neeg cev xeeb tub, cov neeg ua hauj lwm tu mob thiab cov me nyuam yaus.

Koob tshuaj tiv thaiv khaub thuas yuav siv sij hawm ntev txog li ob vij thiaj pib siv tau, yog li mus txhaj kom ntxov ua ntej lub caij yuav pab koj nyob nyab xeeb. Tab sis koob tshuaj tiv thaiv khaub thuas tau kev pom zoo siv thoob plaws lub caij muaj khaub thuas, qhov uas li ib txwm lawm ntev txog lub Peb Hlis Ntuj nyob hauv Oregon.

NRHIAV SEB YUAV TAU TXAIS KEV TXHAJ TSHUAJ TIV THAIV KAB MOB KHAUB THUAS RAU LUB CHAW TWG

Koj tuaj yeem nrhiav tshuaj tiv thaiv khaub thuas nyob ze koj los ntawm siv qhov vaccines.gov.

Kawm paub ntau ntxiv txog koob tshuaj mob khaub thuas los ntawm Oregon Health Authority (Oregon Feem Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv) los sis hu rau 211.