Pib txij lub Tsib Hlis Ntuj Tim 11, 2023: Oregon cov nom tswv saib xyuas zej tsoom kev noj qab haus huv yuav tso tseg ntau cov cai hais txog COVID-19 vim tias tsoom fwv qhov xwm txheej ceev xaus lawm. Kawm paub ntxiv txog ntawm cov hloov pauv tshiab ntawm no.

Tau txais cov nqe lus teb txog yam tshuaj tiv thaiv kab mob

Tau txais cov nqe lus teb txog yam tshuaj tiv thaiv kab mob

Yog koj muaj lus nug txog tshuaj tiv thaiv kab mob qhov tseem ceeb ces yuav tsum tau txais koj cov lus teb. Koj tuaj yeem nrhiav cov lus teb rau ntawm no hais txog kev nyab xeeb, yam tshuaj tiv thaiv kab mob ua hauj lwm zoo li cas, thiab thaum twg mam li txhaj tshuaj thiab yuav mus txhaj tshuaj rau lub chaw twg.

Xeeb thiab siv tau zoo

Yam tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 puas nyab xeeb?

Nyab xeeb. Cov tshuaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19 uas raug muab tuaj rau hauv Oregon mas yeej nyab xeeb.Cov tshuaj tiv thaiv kab mob yeej raug sim rau ntau txhiab tus neeg thoob plaws hauv lub ntiaj teb los lawm.Neeg Dub, Haiv Neeg Xeeb Txawm, Neeg Latino/a, Neeg Es Xias Mes Kas, Neeg Pov Txwv Hia Txwv Pacific thiab cov neeg muaj ntau hom tsos xim nqaij tau raug xaiv los koom rau tej kev tshawb fawb no txhawm rau kom paub meej tias cov tshuaj tiv thaiv kab mob yeej muaj kev nyab xeeb rau lawv cov zej zog. Tej kev sim no pom tau tias txhua yam tshuaj tiv thaiv kab mob yeej nyab xeeb, thiab tej tshuaj no yuav tiv thaiv rau tib neeg kom txhob muaj mob los ntawm tus kab mob COVID-19.

Cov tshuaj tiv thaiv kab mob ua hauj lwm zoo li cas?

Nws zoo ib yam li txhua yam tshuaj tiv thaiv kab mob, yam tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 qhia rau koj lub cev los tua tus kab mob vais lav thiab tiv thaiv kom koj txhob muaj mob tau.Yam tshuaj tiv thaiv kab mob uas txhaj rau koj rau ntawm sab caj npab ntug.Rau qee yam tshuaj tiv thaiv kab mob, koj yuav tsum tau txhaj ntau dua ib koob tshuaj.Koj koob tshuaj thib ob yuav txhaj tom qab koj thawj koob li 3 los sis 4 lub vij.Yog koj txhaj hom tshuaj tiv thaiv kab mob no, qhov tseem ceeb ces yuav tau txhaj tshuaj ob koob tshuaj thiaj li ntxim zoo.

Kuv puas tuaj yeem kis tau tus kab mob COVID-19?

Tsis tau, koj tsis tuaj yeem kis tau tus kab mob COVID-19 los ntawm yam tshuaj tiv thaiv kab mob.

Puas muaj qhov sib txawv ntawm cov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 uas sib txawv?

Ntau cov chaw tsim tshuaj tiv thaiv kab mob yeej tsim cov tshuaj uas nyab xeeb thiab ntxim zoo raws li qhov lub chaw FDA tau tso cai. Txhua yam tshuaj tiv thaiv kab mob yeej raug sim thiab raug sim txuas ntxiv tas li txog kev nyab xeeb lawm, thiab tag nrho tej tshuaj no yeej muaj pov thawj tias ntxim zoo heev rau kev tiv thaiv kom txhob muaj mob loj thiab txhob tau mus pws kho hauv tsev kho mob.

Tsis muaj cov tshuaj tiv thaiv kab mob uas yuav muaj tus kab mob vais COVID-19, yog li koj tsis tuaj yeem kis tau tus kab mob COVID-19 los ntawm cov tshuaj tiv thaiv kab mob no.

Muaj ntau cov ntaub ntawv hais txog cov tshuaj tiv thaiv kab mob nyob rau ntawm CDC lub website ua lus As Kiv, Xab Pees, Kaus Lim, Nyab Laj thiab lus Suav: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines.html

Kawm kom paub ntau ntxiv los ntawm Lub Tsev Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv Hauv Oregon

Kuv puas tsim nyog txhaj koob tshuaj pab txhawb ntxiv?

Lub chaw CDC xav hais kom txhua tus muaj hnub nyoog 5 thiab siab dua tau txhaj koob tshuaj pab txhawb ntxiv, suav txog cov neeg uas feem tiv thaiv kab mob hauv lub cev tsis zoo thiab tau txais ib koob tshuaj ntxiv. Yeej muaj ntau yam tshuaj tiv thaiv kab mob thiab cov kws saib xyuas kev noj qab haus huv muab lus qhuab qhia tiag tiag tias:

 • Txhua tus muaj hnub nyoog 5 xyoo thiab siab dua uas twb txhaj hom tshuaj Pfizer lawm ces yuav tsum tau txhaj koob tshuaj pab txhawb ntxiv tom qab lawv txhaj koob tshuaj thib ob li tsib lub hlis.
 • Cov neeg muaj hnub nyoog 50 xyoo thiab siab dua uas twb txhaj hom tshuaj Johnson & Johnson lawm ces yuav tsum tau txhaj koob tshuaj pab txhawb ntxiv tom qab lawv txhaj thawj koob li plaub lub hlis.
 • Cov neeg muaj hnub nyoog 18 xyoo thiab siab dua uas twb txhaj hom tshuaj Moderna lawm ces yuav tsum tau txhaj koob tshuaj pab txhawb ntxiv tom qab lawv txhaj koob tshuaj thib ob li tsib lub hlis.
 • Cov neeg muaj hnub nyoog 50 xyoo thiab siab dua uas twb txhaj hom tshuaj Moderna lawm ces yuav tsum tau txhaj koob tshuaj pab txhawb ntxiv tom qab lawv txhaj koob tshuaj thib ob li plaub lub hlis.
 • Cov neeg muaj hnub nyoog 18 xyoo thiab siab dua uas twb txhaj hom tshuaj Johnson & Johnson lawm ces yuav tsum tau txhaj koob tshuaj pab txhawb ntxiv tom qab lawv txhaj thawj koob li ob lub hlis. (Ib yam tshuaj tiv thaiv kab mob mRNA – Pfizer los sis Moderna – yog hom tshuaj uas neeg nyiam siv tshaj*.)
 • Cov neeg muaj hnub nyoog 50 xyoo thiab siab dua uas twb txhaj hom tshuaj Johnson & Johnson lawm ces yuav tsum tau txhaj koob tshuaj pab txhawb ntxiv tom qab lawv txhaj koob tshuaj thib ob li plaub lub hlis. Koob tshuaj txhaj txhawb ntxiv thib ob mas yuav tsum yog hom tshuaj mRNA COVID-19 (Pfizer los sis Moderna).
 • Cov neeg uas feem tiv thaiv kab mob hauv lub cev tsis zoo yuav tsum tau txhaj koob tshuaj pab txhawb ntxiv tom qab txhaj koob tshuaj zaum kawg los tau peb lub hlis lawm, thiab tham nrog lawv tus kws saib xyuas kev noj qab haus huv txog lawv tus mob thiab tshuaj xyuas lwm koob tshuaj thiab koob tshuaj txhaj txhawb ntxiv los ntawm Oregon Health Authority los sis lub chaw CDC.

*Txhawm tias cov tshuaj tiv thaiv kab mob mRNA yog hom tshuaj uas nyiam txhaj pab txhawb ntxiv tshaj plaws los xij, hom tshuaj tiv thaiv kab mob Johnson & Johnson COVID-19 los kuj yog ib hom tshuaj uas neeg nyiam siv rau qee kis.

Ib tug neeg muaj hnub nyoog 18 xyoo thiab siab dua tuaj yeem xaiv hom tshuaj Pfizer, Moderna los sis Johnson & Johnson txhaj ua koob tshuaj pab txhawb ntxiv los tau. Koj koob tshuaj txhaj pab txhawb ntxiv tsis tas yuav yog tib hom tshuaj uas koj txhaj thawj zaug, tab sis hom tshuaj Pfizer los sis Moderna yog hom tshuaj nyiam txhaj tshaj plaws.

Puas yog tab tom nrhiav kev txhaj tshuaj tiv thaiv kabb mob COVID-19 los sis koob tshuaj txhaj txhawb ntxiv? Nrhiav tej chaw txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob thiab kawm kom paub ntau ntxiv los ntawm Oregon Health Authority los.

Tus uas muaj cai tsim nyog txhaj tau hom tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob twg

Leej twg thiaj li tsim nyog rau hom tshuaj tiv thaiv kab mob twg?

Cov hnub nyoog 6 lub hlis thiab laus dua ntawd:

 • Tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob hom Pfizer
 • Tus tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob hom Moderna

Cov hnub nyoog 12 xyoos thiab laus dua ntawd:

 • Tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob hom Pfizer
 • Tus tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob hom Moderna
 • Tus tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob hom Novavax

Cov tshuaj txhaj tiv thaiv Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) xyoo 2023-2024 uas tsim los ntawm Pfizer thiab Moderna (mRNA) thiab Novavax (tsis yog tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob hom mRNA) yuav tsum muab kev pov thaiv tawm tsam tus kab mob hnyav kom tsis txhob raug tau cov keeb cag kev tshwm sim ntawm Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) uas tam sim no rov qab puag ncig los txog.

Kuv xeeb me nyuam lawm los sis yeej xeeb me nyuam lawm. Kuv puas tuaj yeem tau ib yam tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19?

Yog mas, tej tshuaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19 mas yeej nyab xeeb txawm tias koj cev xeeb me nyuam, tseem tab tom pub niam mis rau me nyuam mos, tab tom npaj cev xeeb me nyuam, los sis tej zaum twb xeeb me nyuam sai sai tom ntej lawm los xij. Yeej tseem tsis tau muaj pov thawj tias tej tshuaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19 yuav ua rau muaj teeb meem rau kev cev xeeb me nyuam los sis yuav ua rau koj cev xeeb me nyuam tau. Sab laj nrog koj tus kws kho mob yog koj muaj lus nug txog yam tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 thiab kev xeeb me nyuam.

Yog hais tias koj yog ib tug xeeb me nyuam lawm, nyuam qhuav yug me nyuam mos tsis ntev los no los sis tej zaum yuav xeeb me nyuam sai sai tom ntej no lawm, tej tshuaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19 yuav pab tiv thaiv kom txhob muaj mob loj, txhob tuag thiab txhob tshwm sim muaj mob rau thaum sij hawm xeeb me nyuam no.

Kuv puas yuav tsum tau them tus nqi tshuaj tiv thaiv kab mob?

Yog tias koj muaj kev tuav pov hwm kev noj qab haus huv los ntawm nom tswv los sis tswv hauj lwm, tus nqi ntawm qhov tshuaj tiv thaiv yuav nqis heev, yog muaj. Yog koj tsis muaj lwm qhov kev tuav pov hwm kho mob li, tej zaum yuav muaj nqi cuam tshuam qhov tshuaj tiv thaiv kab mob. Hu 211 rau kev pab nrhiav kev tuav pov hwm kho mob, lub chaw kuaj mob los sis tus kws muab kev pab cuam kho mob hauv koj lub zos.

Kuv puas yuav tsum yog neeg xam xaj Mes Kas thiaj li yuav tau txhaj yam tshuaj tiv thaiv kab mob?

Txhua tus neeg muaj peev xwm tau txhaj yam tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19, txawm tias koj yuav yog neeg hla teb chaw tuaj xwb los xij.Tej zaum yuav nug koj txog koj lub npe thiab nab npawb xov tooj thaum txhaj tshuaj rau koj, tab sis tej ntaub ntawv no raug ceev zoo thiab tsis muab qhia rau leej twg li.Nws tseem ceeb rau txhua leej neeg uas nyob rau hauv Oregon yuav tsum tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob.

Yuav tau dab tsi

Puas muaj tej yam mob tshwm sim tsis zoo tuaj?

Tom qab txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob lawm, tej zaum koj yuav ntsib qee yam mob tshwm sim, xws li ua npaws, mob npab los sis sab nkees. Qhov no mas yeej ib txwm muaj thiab txhais tau tias hom tshuaj tiv thaiv kab mob no tab tom ua hauj lwm thiab txhawb rau feem tiv thaiv kab mob hauv koj lub cev kom muaj peev xwm tiv taus tus kab mob vais lav. Tej kev tshwm sim mob ib txwm yuav tsum ploj mus li ntawm ob peb hnub ntawd. Siv dej txias npog, hauv dej kom ntau thiab so kom ntau. Siv tej tshuaj yuav sab nrauv los xws li Advil thiab Tylenol los yeej pab tau ib yam thiab.

Kev fab tshuaj thiab yam yuav tau ua:

 • Mob npab: muab dej khov los npuab rau

 • Nkees-nkees: so kom txaus thaum xav so

 • Mob tob hau, ua npaws, ua daus no: so, noj tshuaj zoo mob. Yog tias ua npaws siab tshaj 102 degrees los sis siab tshaj ntawd, hu tus kws kho mob.

 • Mob leeg, mob qa: noj tshuaj zoo mob. Muab dej sov los sis dej khov los npuab rau.

 • Teeb meem ua pa nyuaj: hu 911

Tom qab kuv txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob lawm yuav tshwm sim dab tsi?

Txawm tias tom qab koj txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob lawm los xij, koj tseem muaj peev xwm kis tau tus kab mob COVID-19.Yog li, yuav tsum tau ua raws li cov kauj ruam nyab xeeb thiaj li tiv thaiv tau koj tus kheej thiab koj cov neeg hlub:

 • Rau daim npog qhov ncauj qhov ntswg los sis daim npog ntsej muag
 • Nyob kom sib nrug deb ntawm lwm tus neeg yog koj muaj mob
 • Nquag ntxuav koj txhais tes
 • Nyob kom sib nrug deb 6 fij ntawm cov neeg uas koj tsis nyob nrog
 • Zam txhob mus rau ntawm tej pawg neeg nyob sib ti
 • Tsuas sib ntsib rau pawg neeg tsawg thiab sib ntsib rau sab nraum tshav puam thaum uas ua tau

Tom qab txhaj tshuaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19 lawm, tej zaum yuav tshwm sim mob me ntsis rau koj. Qhov no feem ntau yeej txhais tau tias yam tshuaj tiv thaiv kab mob yuav ua kom koj lub cev noj qab nyob zoo.

"Kev tiv thaiv tus kab mob ua pab pawg tau" yog dab tsi?

Koj yuav hnov cov neeg tham txog "kev tiv thaiv kab mob hauv lub zej zos" los sis "kev tiv thaiv tus kab mob ua pab pawg." Thaum koj txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19, koj lub cev muaj peev xwm tua tau tus kab mob vais lav.Qhov no hu ua "kev tiv thaiv."Kev tiv thaiv tus kab mob hauv zej zos tshwm sim rau thaum muaj cov neeg tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob txaus los nres tau tus kab mob vais lav kom txhob sib kis tau lawm, tiv thaiv tau tag nrho lub zej zos.Kom mus txog thaum ntawd, nws yuav nyab xeeb tshaj plaws yog rau daim npog qhov ncauj qhov ntswg thiab nyob nrog pawg neeg tsawg txawm tias tom qab koj txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob tag lawm los xij, yuav tau saib xyuas kom txhua tus neeg raug tiv thaiv.

Feem sib txawv yog dab tsi?

Thaum sij hawm dhau mus, tag nrho cov kab mob vais lav yuav rais tawm thiab hloov pauv, tej thaum yuav tsim tau muaj zog dua, muaj kev phom sij dua. Tej thaum kuj rais los phom sij tsawg dua, tab sis tej zaum kuj sib kis tau zoo dua. Txawm yuav rais tawm mus ua lwm hom kab mob dab tsi los xij, tej ntawd yeej tseem hu ua "feem sib txawv" ntawm tus kab mob vais lav. Delta thiab Omicron yog yam ua piv txwv ntawm feem sib txawv ntawm tus kab mob COVID-19 uas sib kis mus thoob ntiaj teb.

Cov kws xaij ib txwm tshawb nrhiav feem sib txawv ntawm tus kab mob COVID-19 tshiab tas li. Lawv siv qhov txheej txheem uas hu ua kev tshwm sim ntawm caj ceg los mus txheeb xyuas tus kab mob, uas tau los ntawm kev kuaj ntsuas pom muaj tus kab mob COVID-19 los sis los ntawm tej dej qias vuab tsuab uas muab los ntawm ntau caum lub tsev tsim dej qias vuab tsuab nyob thoob plaws hauv Oregon. Kev soj qab xyuas dej qias vuab tsuab tau zoo tshwj xeeb mas yog txheeb xyuas feem sib txawv vim hais tias nws tsis saib raws li qhov tib neeg muaj tej tsos mob los sis kuaj ntsuas pom muaj tus kab mob COVID-19. Nws tsuas saib raws li cov ntsiab lus ntawm peb tej dej qias vuab tsuab xwb, thiab peb paub tias tus kab mob COVID-19 yuav nyob rau hauv peb tej quav thiab tej zis. Kev soj qab dej qias vuab tsuab kuj qhia rau peb tau tias feem sib txawv muaj nyob li cas rau hauv lub xeev.

Los ntawm ntau txoj hau kev soj qab xyuas feem sib txawv zoo li no, tsoom fwv cov kws saib xyuas kev noj qab haus huv thiaj li kawm tau thiab qhia tau txog tej xov xwm ntawm txhua feem sib txawv tau:

 • Theem kev sib kis mob
 • Qhov tuaj yeem ua rau muaj mob hnyav ntawm COVID-19
 • Kev ntxim ntawm tshuaj tiv thaiv kab mob thiab koob tshuaj txhaj pab txhawb ntxiv
 • Kev ntxim ntawm kev kho COVID-19

Rau tej ntaub ntawv ntawm feem sib txawv ntawm tus kab mob COVID-19 uas muaj nyob rau hauv Oregon, saib rau ntawm Oregon Health Authority qhov COVID-19 variant dashboard, kho dua tshiab txhua lub vij. Yuav kawm kom paub txog feem sib txawv nyob thoob plaws hauv lub teb chaws, mus saib rau hauv Lub Chaw Tiv Thaiv thiab Tswj Kav Kab Mob (Centers for Disease Control and Prevention) lub website, uas muaj tej ntaub ntawv kho dua tshiab tas li tej ntaub ntawv hais txog kev soj qab xyuas feem sib txawv.

Cov tshuaj tiv thaiv kab mob thiab koob tshuaj txhaj pab txhawb ntxiv tseem yog yam tiv thaiv peb tau zoo tshaj plaws rau tus kab mob COVID-19, kev sib kis thiab kev muaj mob loj. Kev ceev faj tshwj xeeb ntxiv xws li kev rau daim npog qhov ncauj qhov ntswg thaum nyob ze lwm tus thiab tej zaum yuav tau nyob kom sib nrug deb kom tsim nyog.