Jino ilo Mei 11, 2023: Ritōl ro an public health ilo Oregon emōj aer jolok elōñ wāween kōmadmōd ko ñan COVID-19 ilo an jemlok idin jorrāān eo an federal. Bōk melele ko relablok kin oktak ko rekāāltata ijin.

Kakien kin Wāween an Website eo Aen im Kōmadmōd Melele

Melele ear kōkkāal āliktata: 2021-03-22

Kakien im Melele in Kajinet kin Wāween an Jikin in Kōjerbal im Loe Melele ko Am

Kommol kin am lale website eo an Safe + Strong (“Website” eo), itōk jen Oregon Health Authority an State eo an Oregon (“OHA” eo). OHA ej kautiej an melele ko am jab ajeeded im enaj tiljok ilo an kejbarok melele ko ilo amim loore kakien in.

Jouj im lukkun ritti kakien in ñan am melele kakien im wāween amim kōmadmōd melele ko am im wāween amim naj lali. Ñe kwōjab errā kin kakien im jerbal ko amim, kelet eo am ej kwōnjab kōjerbal Website eo amim. Ilo am deloñe Website eo, kwōj kōmelim kakien im melele in kajinet ko kin wāween amim kōjerbal im loe melele ko am ilo ejellok jemlok.

Kakien in ej jerbal ñan melele ko kim ej aen:

 • Ilo Website in.
 • Ilo email, text, im majej ko jet ilo kein jerbal kabel ikōtaan kwe im Website in.

Ejab jerbal ñan melele ko emōj aen jen ibben:

 • · Kim ilo am jab bed online ak ilo bar wāween ko jet, ekoba jabdewōt bar website OHA ej kōmadmōde ak jabdewōt pade kein kajilu; ak
 • · Jabdewōt pade kein kajilu, ekoba kin jabdewōt ablikajon ak kobban melele im emaron kakoba ñan ak maron loe jen Website in.

Ilo an ejellok kōjenolok kin jabdewōt melele ko emōj kwalok mokta, Website in ear kōmman ñan armij in Oregon im kobban melele in Website in ej iwōj “einwōt” im ilo an ejellok kallimur kin jabdewōt kain, emōj kwalok, ak emōj lomnak, ekoba kallimur kin mennin wia, kōjejjet juon mennin wia ak jibañ armij eo ej kajitōke, ak an ejellok rubrub in kakien. Kwōj errā ke kwōban likūt ilo uwōta im karool jabdewōt ñan State eo an Oregon im obij im obija ro an jen im kin jabdewōt jorren ekkar ñan am kōjerbal melele ko kobban Website in.

Ajiri ro Redik Jen 13 Aer Yiō

Website in ear jab kōmman ñan ajiri ro redik jen 13 aer yiō. Ejellok juon eo 13 an yiō emaron lelok jabdewōt melele ñan Website eo. Kim ejab kōmmane ilo amim jelā ilo amim aen melele ko an kajojo armij ro redik jen 13 aer yiō. Elañe kwōdik jen 13 am yiō, kim ejab kōjerbal ak lelok jabdewōt melele ilo Website in. Ñe kim naj jelā emōj amim aen ak loe melele ko an juon ajiri edik jen 13 an yiō ilo an ejellok kein kamool kin an kar jinen ak jemen letōk kōmelim, kim naj joloke melele eo. Ñe ewōr am tōmak emaron wōr jabdewōt melele ibbem kim ear bōk jen ak kin juon ajiri edik jen 13 an yiō, jouj im kebaak kim ilo info@safestrongoregon.org.

Kein kobalok ko ñan Jikin ko Jet – Kōjellā ke Ejellok Eddo

Website in ej lewaj kein kobalok ko ñan website ko jet bwe en kabidodo ñan armij ro amim. Ekoba kein kobalok ko ñan website ko rar kōmman jeb obij in kien ko jet, doulul ko jet rejab bijnej, im kombani ko. Ilo ien am kōjerbal juon ian website kein , ejako am bed ilo Website in im Kōjellā eo kin an jab ajeeded melele ebañ jerbal ilo ien rōt in. Ilo ien am kobalok ñan bar juon jikin, kwōnaj bed iomwin kakien ko aer kin wāween aer kejbarok melele.

Ilo ien am loor juon kein kakobaba ñan juon ian jikin kein State eo an Oregon, im jabdewōt obij, obija, rijerbal an State eo an Oregon ejellok an kallimur kin jejjetin, mool, ak laajrakin ien ikijen jabdewōt melele enaj walok ilo jikin ko inaboj, im ejab kamool jabdewōt melele ko kobban, lomnak ko aer, mweiuk ko aer, ak jibañ ko rej kobalok ibben kein jerbal kein, im ejellok ian pade ro remaron aer eddo jabdewōt men ko rejako im rar walok jen an melele ko ilo jikin kein jimwe, mool, ak kin laajrakin ien. Mōttan melele ko aer remaron bōd ak jab jejjet ñan ien eo. Jabdewōt armij enaj ellā ioon melele kein jen jikin jerbal ko inaboj im website kein enaj kōmmane ilo an make bōk eddo ñe ewōr uwōta.

Melele ej Kaju Aen Ilo Ien am Lale Website In

Ñe kwōnaj lale ak download melele ilo ien am lale Website in, kim ej aen im kakwōn joñan melele ko wōt ekkā an kein jerbal in web eo bōki. Melele ko rej:

 1. Atorej in Internet Protocol (IP) eo ear jerbal kin kein konnek eo am (bōtab ejab atorej in email eo am). Atorej in IP eo ej juon kein kalikar kin nōmba emōj kar lewaj jen jikin eo ej lewaj am internet ak kaju jen kombuitor eo am. Kim ej kōjerbal atorej in IP eo ñan kōmadmōd kajitōk in kein lale eo am. Waanjoñok: 122.125.36.42.
 2. Etan jikin eo ej kalikar atorej in IP eo am (elañe ewōr). Waanjoñok: somename.com
 3. Kein lale rōt eo im kein jerbal in kōmadmōd eo ear jerbal. Waanjoñok: Mozilla/4.0 (emaron jerbal ibben, MSIE 4.01; Windows NT; IEWDUS-1998101501)
 4. Raan im awa eo kwar lale Website in
 5. Web beij im jibañ ko kwar lali ilo Website in
 6. Jikin eo kwar lale moktalok ñan am itōk ñan Website in. (Kememej: mennin ekoba bwe kein etale in melele eo emaron kōmman kin wāween an rilotok ro bōk Website eo amim, einwōt, kein kabōk eo ilo internet, ak kein kakobaba jen bar juon jikin, im men ko jet)

Kim ejab anōke kelet in alwōj ko an kajojo armij eo ej kōjerbal jikin in amim. Bōtab, kim ej kōjerbal melele kadu ko kin melele ko emōj kōlaajrak ilōñ im kim ear aen ñan kaju lale:

 • Doulul ta ko elabtata aer kōjerbal jikin in (laajrak 2 ilōñ) ñan an emmonlok amim likūt kobban melele ko ñan armij ro rej itōk ñan jikin in
 • Kein alwōj ta ko rej kōjerbali ilo Website eo amim ñan lale wāween jerbal rōt ko kim aikuj kōjerbali ñan kōmmani beij ko renaj jerbal ibben kein alwōj ko roktak (laajrak 3 ilōñ)
 • Ewi ikut in aer lotōk beij ko am (laajrak 5 ilōñ)
 • Joñan rilotōk jen etan doulul ko einwōt kein kabōk ko ilo internet rej kaju bōktōk armij ñan Website eo (laajrak 6 ilōñ)

Kein jerbal kabel ko kim ej kōjerbali ñan an kaju aen melele ekoba:

 • o Cookies (ak cookies ko an kein lale). Juon cookie ej juon bael edik ej bed ilo hard drive eo an kombuitor eo am. Kwōmaron makoko in kōmelim cookies in kein alwōj ko ilo am jinoe juon kein karōk eo ekkar ilo kein alwōj eo am. Bōtab, ñe kwōnaj kelet karōk in kwōmaron jab loe jet mōttan Website eo amim. Ijellokun ñe kwar jañiji kein alwōj eo am bwe en jab kōjerbal cookies ko, kein jerbal eo amim enaj lewaj cookies ko ilo ien eo kein alwōj eo am enaj kaju ñan Website eo amim.
 • o Web Beacon ko. Beij ko ilo Website eo amim emaron wōr bael jidik ko an kein jerbal kabel im einwōt ad jelā rej web beacon ko (jej bar ba clear gift, pixel tag, im single-pixel gif ko) im ilo waanjoñok, rej kōmelim an OHA bwinne armij ro rej lale beij ko ak ñan bōnōbōn ko jet ikijen website (waanjoñok, rekoote jet kobban melele in website elab lali im kamool kein jerbal im kein jerbal in alwōj eo).
 • o Etale ko an Google. Kim ej kōjerbal juon kein jerbal etannin “Google Analytics” ñan aen melele kin wāween an jerbal Website in. Google Analytics ej aen melele einwōt joñan ikut in an armij lale Website in, beij ta ko rar lali ilo en aer lali, im jikin ko jet rar kōjerbali mokta jen aer itōk ñan Website in. Kim ej kōjerbal melele ko kim ej bōki jen Google Analytics wōt ñan amim kōkmanmanlok Website in. Google Analytics ej aen wōt atorej in IP eo emōj lewaj ñan kwe ilo raan eo kwar lale Website in, im ejab kin etam ak melele ko jet rar kalikar wōn kwe. Kim ejab kakoba melele ko rar aen ibben an jerbal Google Analytics ibben melele ko rej kalikar armij. Jekdoñ Google Analytics rej likūt juon cookie ebañ jako jen kein alwōj web eo am ñan kalikar kwe einwōt juon rialwōj eo ej make wōt ilo ien eo tōkelik kwōnaj lale Website in, cookie eo ebañ jerbal ibben jabdewōt ak Google. An Google maron kōjerbal im kwalok melele ko rej aen jen ibben Google Analytics kin ien am lale Website eo ej mo jen Kakien in Kōjerbal im Kaajeeded Melele an Google. Kwōmaron kōmmane bwe Google Analytics enjab kile kwe ilo ien lotōk ko am tōkelik ñan Website in ilo am jab kōmelim an jerbal cookies ko ilo kein alwōj eo am.
 • o Kareelel in bar Kwalok Mweiuk ak Jibañ ko am. Kim ej kōjerbal kein jerbal ko ñan kareelel kin Website eo an Safe + Strong ibelakin Internet eo, ekoba bōtab ejab jemlok wōt ñan kein kareelel eo an Google im Facebook Pixel. Jerbal kein rej kwalok kareelel ko rekkar ikijen jerbal ko aer emōj kōmmani ekkar ñan mōttan Website eo an Safe + Strong kwar lale ilo an likūt juon cookie ilo kombuitor ak kein jerbal kabel eo am ak ilo an kōjerbale juon web pixel. KEIN JERBAL KEIN REJAB ILO JABDEWŌT WĀWEEN KALIKAR WŌN KWE AK LEWAJ BWE KWE AK KEIN JERBAL KABEL EO NEJUM EN DELOÑE BEIJ EO AMIM. Cookie im web pixel ko rej jerbal ñan kalikar “Armij in ear lale beij in, innem ej kwalok kein kareelel ko ikijen beij eo.” Jerbal kein rej kōmelim amim kōmmane wāween amim kareelel ñan an emmonlok amim lale aikuj ko am im kōmman wōt kein kareelel ko rekkar ñan kwe.
 • o Ñe kwōjab bōk kwōnaam ilo Kein Kareelel eo an Google, kwōmaron kadiwōj etam ilo am lale Google’s Ads Preferences Manager(jikin eo ej lale kelet in kareelel ilo Google)

Kwōmaron bōke melele ko relablok kin wāween an jerbal Facebook pixel im kejbarok wāween aer kōjerbal melele ko kin kwe ñan kōjejjet kareelel ko ñan juon armij im kwōj loe jen er.

Wāween an Walok Melele ñan Aoleb Armij

Aoleb melele ko ilo Website in ej melele ko rej walok ñan aoleb armij ijellokun ñe ewōr juon kōmelim in kakien. ORS Jebta 192 ewōr Kakien eo an Oregon kin Melele ko rej Walok ñan Armij.

Ilo state eo an Oregon, ewōr kakien ko ñan loloorjak ke kien eo ebellok im ewōr an armij maron in loe rekoot im melele ko rekkar rebed ibben kien eo an state. Ilo ien in, ewōr mennin kōjenolok ko ñan maron ko an armij bwe ren loi rekoot ko ekkar ñan kakien ko rej kejbarok melele ko an kajojo armij. Kakien ko an state im federal jimor rej lelok mennin kōjenolok kein. Kim maron kajitōk ibbam melele ko rej kalikar wōn kwe ñan amim maron lewaj jibañ ko kwōj kajitōki, bōtab rej kōmadmōd einwōt an armij eo jede tōk ñan iloan obij eo an kien.

Ñan wūnin kejbarok ko im ñan loloorjak an Website in wōnmaanlok an maron jutak ñan aoleb ro rej lale, Website in emaron lale joñan armij ro rej deloñe jikin in ñan kalikar ro ejellok aer kōmelim in kajeoñ upload ak jañiji melele ko kobban ak kōmman jorren. Elañe enaj alikar ewōr makūtkūt in jorren ak rubrub kakien, rijerbal ro an Website eo remaron lelok jemlok ko kin men ko rar loi ñan ritol ro rekkar. Ijellokun etale in kakien ko remelim ibben ro rej kabin kakien, ejellok enaj kajeoñ kalikar kajojo armij ro rej kōjerbal jikin in ak kin an bōd aer kōjerbale kein jerbal in. Elukkun mo im maron wōr kaje ko iomwin kakien ko an state im federal ñan ro renaj upload ak jañiji melele ko kobban jikin in im ilo an ejellok kōmelim, ekoba Kakien eo ikijen Koot im Kajorren Kombuitor an 1986 im Kakien eo ikijen Kejbarok Melele in Jerbal ko an Aelon eo an 1996.

Melele ko an kajojo armij im an jab ajeeded melele

“Melele ko an kajojo armij” ej melele ko an juon armij im ej kalikar wōn armij eo, einwōt, etan, atorej im nōmba in talebon. Melele ko an kajojo armij remaron melim ñan aer walok elañe an melele eo jab ajeeded enaj kōmmane juon jekjekin kakkure melele ko an armij eo iomwin wāween ko. Juon etan jikin eo ak atorej in Internet Protocol (IP) ejab watōke ej melele ko an kajojo armij iomwin kakien eo an Oregon. Elōñ melele ko rej aen jen kien eo an Oregon emōj loe rej bellok ñan armij ro ilo jikin eo ijellokun ñe enaj jejjet aer kōjenolok an jab melim. Ewōr ilo ORS Jebta 192 Kakien in Melele ko Oregon ñan Aoleb Armij. Iomwin kakien in, kajojo armij emelim kajitōk bwe ritol ro an kien renjab kwalok juon rekoot an armij in jikin eo im ewōr melele ko rej kwalok atorej in imōn jokwe im nōmba in talebon iomwin jet wāween ko. ORS 192.445 ej kalikar wāween kajitōke an jab walok melele.

Email

Aoleb melele ko rej aen ilo Website in renaj bed ilo rekoot ko ñan an armij maron loi ijellokun ñe ewōr juon kakien ej kōmelim an jab. Ewōr ilo ORS Jebta 192 Kakien in Melele ko Oregon ñan Aoleb Armij.

Lale jikin eo ejab walok melele ñan armij ilōñ ñan melele ko relablok kin an kejbarok melele in email.

Melele ko Relablok kin an Walok Melele ko Am

Kobalok ibben jejjetin melele ko rej walok ilo jikin ko ijin lōñ, kim maron kwalok melele kin rilotōk ro ñan beij in, im melele ko rejab kalikar juon armij, ilo an ejellok mo.

Kim maron kwalok melele ko an juon armij kim ej aen ak kwōj letōk einwōt kōmelele ilo kakien eo ijin kin an kejbarok melele:

 • · Ñan ro rej koontōreak, jikin ko rej lelok jibañ, im pade ro jet kein kajilu kim ej kōjerbal ñan madmōdin bijnej ko am im rejab deloñ ilo eddo in koontōreak ko ñan jab kaajeeded melele ko an armij im kōjerbale wōt melele ko ñan wūnin amim kwalok ñan er.
 • · Ñan kōtōbrak wūnin amim lelok.
 • · Ñan wūn ko jet kin aer kar itōk melele ko ñan kim ilo ien eo kwar letōk.
 • · Kin kōmelim eo am.

Kim maron bar kwalok melele ko am make:

 • · Ñan loor jabdewōt kakien jen jikin ekajet, kien, ak madmōdin kakien, ekoba uwaake jabdewōt kajitōk ej itōk jen kien ak jikin kabin kakien.
 • · Ñe kim ej tōmak aikuj walok melele eo ak ekkar ñan kejbarok maron, mweien, ak an jab jorren OHA, armij ro rej kōjerbal jikin in, ak ro jet.

Ekeelel ko Kin Wāween Amim Kōjerbal im Kwalok Melele Ko Am

Ilo amim kajeoñ in lewaj ekeelel ko ñan am letōk melele ko am ñan kim. Emōj amim kōmmane wāween ko laajrak ñan am kejbarok melele ko am:

 • Anōke Kein Jerbal Kabel im Kareelel ko. Kwōmaron karōke kein lale eo am ñan an makoko in lale aoleb ak jet cookie ko, ak ñan kōjellāik eok elañe rej jilkinlok cookie ko. Ñe kwōnaj kune ak makoko an wōr cookie ko, jouj im kememej bwe jet mōttan Website in emaron jab jejjet an jerbal.
 • Ejab Anōke. Kim ejab anōke rilotōk ro iomwin ien im ilo website ko an pade ro kein kajilu, innem jab uwaake kakōlle ko rej ba Jab Anōke.

Kajitōke Etale in Melele ko an Juon Armij

Ewōr am maron in lale melele ko am emōj aen kin kwe jen ibben Website in. Kebaak obij eo ej lewaj jibañ in kwōj kajitōke.

Ewōr Kejbarok ilo an Melele Etal

Website in ej kōjerbal joñan jerbal eo ñan ukōt melele an kein jerbal software Secure Socket Layer (SSL) ñan kōmman an kejbarok an ito tak melele. URL eo ilo jikin lale eo am enaj janij ñan “HTTPS” im ejab “HTTP” ilo ien enaj jerbal kein kejbarok eo. Kein alwoj eo am emaron kwalok juon kakōlle in lak ak ki ilo jikin jerbal eo ej kwalok ke ekjebarok an ajeeded melele. Ñe ejab walok kakōlle ko, pade ko jet remaron loe ak bōk melele ko. Buromōj ak an ito tak melele ilo internet ejab aoleb ien rej bed ilo kejbarok. Jekdoñ kim ej kōmmane joñan am maron in kejbarok melele ko am, kim bañ kallimur an kejbarok melele ko am rej ito tak ilo Website eo amim. Jabdewōt melele ko am rej ito tak rej am eddo uwōta eo. Ejab amim eddo kin jabdewōt jikin kejbarok ak joñan kejbarok ko rej bed ilo Website in. Elōñ ito tak in email ilo internet rejab watōke ej bed ilo kejbarok. Ñe kwōj leto letak melele ko rejab aikuj alikar, lomnak am jilkinlok ilo mael ibben post obij ak kebaak obij eo ilo talebon.

Melele in kareelel ko Ejellok Eddo Kaki

Kareelel ko jen pade ko ejab an kien remo ilo Website in. State eo an Oregon ejab kōmelim ak kolla wonnen mweiuk, jerbal in jibañ, ak melele ko rej walok ilo website ko an armij ak bijnej ko.

Oktak ko ilo Kakien eo kin Wāween an Madmōd Melele ko Am

Ej amim kakien eo ñan likūt jabdewōt oktak ko kim ej kōmmani ilo kakien eo kin wāween amim kōmadmōde melele ko am ilo beij in. Ñe kim naj kōmman oktak kin wāween amim madmōde melele ko an kajojo armij ro rej kōjerbal jikin in, kim naj kōjellāik kwe ilo juon kōjellā enaj bed ilo beij eo itumaan an Website in. Emōj kalikar ijo itulōñ in beba in raan eo āliktata ear kōkkāāl kakien eo kin wāween amim kōmadmōd melele ko am. Ej am eddo in loloorjak emōj am letōk email eo am ej jerbal, im ñan am niknik in lale Website in amim im kakien eo kin wāween amim kōmadmōd melele ko am elañe ewōr jabdewōt oktak.