Jino ilo Mei 11, 2023: Ritōl ro an public health ilo Oregon emōj aer jolok elōñ wāween kōmadmōd ko ñan COVID-19 ilo an jemlok idin jorrāān eo an federal. Bōk melele ko relablok kin oktak ko rekāāltata ijin.

Ko¯ kien in Jerbal in Jipañ in Kajin ko

Ewor jimwe an aolep armej in jel.a¯ im ko¯ jerbal program im jerbal in jipañ ko
ja¯ n Oregon Health Authority (OHA). OHA ej lel.o.k jipañ ko ejjel.o.k wo.n¯ a¯ a¯ n. A¯ inwo¯t joñak, OHA emaroñ jipañ ejjel.o.k wo.n¯ a¯ a¯ n ilo wa¯ween kein:

 • Ri-uko¯t in jabdewo¯t kajin;
 • WPeba ko ilo kajin ko jet;
 • Braille
 • Peba ko rej jeje ko¯ n leta ko rekilep;
 • Ainikien im wa¯ween ko jet

Ñe kwo¯ j aikuj jipañ, kwo¯n jouj im kepaake ri-lale program in Jerbal in
Jipañ in Kajin ko ilo juon iaan wa¯ween kein:

 • Web: www.oregon.gov/OHA/OEI
 • Email: Languageaccess.info@state.or.us
 • Telpon.: 1-844-882-7889, 711 TTY
 • Mail: Office of Equity and Inclusion Division
  421 SW Oak St., Suite 750, Portland, OR 97204