Emaron lablok an armij ito tak im aen doon iloan em ibben ro mōttaer im nukkier ilo ien fall im winter. Melele in kajinet kein remaron jibañ ad kejbarok doon jen COVID-19.

Ko¯ kien in Jerbal in Jipañ in Kajin ko

Ewor jimwe an aolep armej in jel.a¯ im ko¯ jerbal program im jerbal in jipañ ko
ja¯ n Oregon Health Authority (OHA). OHA ej lel.o.k jipañ ko ejjel.o.k wo.n¯ a¯ a¯ n. A¯ inwo¯t joñak, OHA emaroñ jipañ ejjel.o.k wo.n¯ a¯ a¯ n ilo wa¯ween kein:

 • Ri-uko¯t in jabdewo¯t kajin;
 • WPeba ko ilo kajin ko jet;
 • Braille
 • Peba ko rej jeje ko¯ n leta ko rekilep;
 • Ainikien im wa¯ween ko jet

Ñe kwo¯ j aikuj jipañ, kwo¯n jouj im kepaake ri-lale program in Jerbal in
Jipañ in Kajin ko ilo juon iaan wa¯ween kein:

 • Web: www.oregon.gov/OHA/OEI
 • Email: Languageaccess.info@state.or.us
 • Telpon.: 1-844-882-7889, 711 TTY
 • Mail: Office of Equity and Inclusion Division
  421 SW Oak St., Suite 750, Portland, OR 97204