Emaron lablok an armij ito tak im aen doon iloan em ibben ro mōttaer im nukkier ilo ien fall im winter. Melele in kajinet kein remaron jibañ ad kejbarok doon jen COVID-19.

COVID-19

Wā ñan COVID-19