Kabōk jibañ

Ebōk jibañ jen jukjukinbed eo am, ewōr ilo eloñ kajin, ñan jibañ kejbarok kwe im armij ro raurok ibbam.

Jibañ an Jukjukinbed eo
Imōn jokwe

Bōk melele ko relablok
Jibañ an Jukjukinbed eo
MōñāBōk melele ko relablok