Emaron lablok an armij ito tak im aen doon iloan em ibben ro mōttaer im nukkier ilo ien fall im winter. Melele in kajinet kein remaron jibañ ad kejbarok doon jen COVID-19.

Kabōk jibañ

Ebōk jibañ jen jukjukinbed eo am, ewōr ilo eloñ kajin, ñan jibañ kejbarok kwe im armij ro raurok ibbam.

Jibañ an Jukjukinbed eo
Imōn jokwe

Bōk melele ko relablok
Jibañ an Jukjukinbed eo
MōñāBōk melele ko relablok