Jino ilo Mei 11, 2023: Ritōl ro an public health ilo Oregon emōj aer jolok elōñ wāween kōmadmōd ko ñan COVID-19 ilo an jemlok idin jorrāān eo an federal. Bōk melele ko relablok kin oktak ko rekāāltata ijin.

Imōn jokwe

Jibañ kin Wonnen Reen

Ñan melele eo ekāāl tata ñan mennin jibañ ko ikijen imōn jokwe:

 • Kall ae lok 211 ñe ejab 1-866-698-6155
 • Email help@211info.org — Uwaak iloan 24 awa
 • Text ae lok zip code eo am ñan 898211 (TXT211) — Mande-Bolaide 9awa jibbon ñan 5 awa jota

Lale mennin jibañ ko relablok ilo 211info.org

Mennin Jibañ ko ñan Bōbrae jen Kalijeklok ko ilo Imōn Jokwe

Koonjel eo ej Lale an Ejellok Kalijeklok ilo Imōn Jokwe ilo Oregon ewōr juon an peij kin mennin jiban ikijen kakien eo ej kamo kalijeklok ikijen imōn jokwe ekoba wāween bael kalijeklok ko remo iomwin kakien ilo imōn jokwe kin mennin jibañ ko ñan armij ro ewōr aer utamwe im armij ro rej kobalok ibben kumi eo an LGTBQIA2S+.

Jarom ko

Ñan jibañ kin jarom, kebaak:

 • Oregon Energy Fund energy assistance help finder
 • Oregon Low Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP) assists eligible low-income households with their heating and cooling energy costs, bill payment assistance, energy crisis assistance, weatherization and energy-related home repairs. Contact 211info or your local Community Action Agency

Jibañ an Loar im Maron ko an Armij ro rej Reen

Ñe kwar loe juon kōjella in diwōj jen mweo imōm, kenono ibben juon loar ilo ien eo wōt kwōmaron. Ewōr jibañ ko jen loar ejellok ak edik wonneir. Ñe kwōj jokwe ilo Bukon eo an Multnomah, lale OregonRentersRights.org ñan am bōk melele ko relablok kin mennin jibañ.


Kakien eo jen Jikin Kwelok 2001 ear webben kakien ko rekāāl rej kejbarok armij ro rej reen. Ñe kwōj aikuj etal ñan jikin ekajet kin aer kadiwōj eok kinke kwar jab kolla wonnen reen, wonnen ko, ak kwōmuri jāān ñan landlord, kebaak Eviction Defense Project (Burojeek eo ej Jibañ ro rej Kadiwōj Er) jen Jikin Loar eo an Oregon: 888-585-9638 ñe ejab evictiondefense@oregonlawcenter.org.

Bojak in likūt etam, nomba in talebon, raan in lotak, im nomba eo an keij jen peba ko am jen jikin ekajet.

Ñan bōk melele ko relablok kin maron ko an armij ro rej reen, ewōr juon an Doulul eo an Armij ro rej Reen juon peij eo kin likiio in mennin jiban ñan armij ro rej reen ilo Oregon.

Jibañ Ñan Armij Ro Emōj Aer Wia Mweir Em

Jāān in jibañ ñan ro emōj aer wia mweir em (Homeowner’s Assistance Fund, HAF) ej jibañ armij ro emōj aer wia em im erumij aer kolla loon in mweo mweir im wonnen ko jet ikijen imōn jokwe eo kin jorrāān in coronavirus eo im emōj an jelōte aoleben lal in. Enaj wōr ien ko an bellok HAF, jino jen aer lale armij ro emōj aer wia em im rebed ilo uwōta eo elabtata ñan an paan bōk mweo mweir ak an ejellok jikin aer jokwe.

OHCS ej ebōk ablikajon ilo ien in jen armij ro rar wiaiki moko mweir im rebed ilo Ien 1-3.

Armij ro rar wia em remaron etale melele in burokraam eo an HAF im peba eo kin melele ko rejimwe kin maron tōbrak (ewōr ilo Kajin Belle im Spanish) ñan lale ñaat eo rej aikuj kateruru.

Mokta jen am kajitōk jibañ jen HAF, kim ej kajitōk bwe armij ro emōj aer wia em ren kebaak jikin eo ej jibañ kin mweo im/ak koonjelor in imōn jokwe eo jen doulul ko rejab bijnej in kabōk tōbrak kin ta ko kwōmaron kōmmani kiō. Armij ro rar wia em rej aikuj woñmaanlok aer jerbal ibben jikin ko rej jibañ kin mweo ñe ejab kebaak contact koonjelor ko an imōn jokwe ñan jibañ er bukōt wāween ko paan ebañ bōk mweo mweir einwōt ke edik jāān eo an HAF im ear kōmman bwe en wāween jibañ eo aliktata.

Ñan jibañ an armij ro rar wia em kajinete wāween madmōdin ablikajon eo, emōj an OHCS kōmmane juon website ilo oregonhomeownerassistance.org im ej lelok:

 • juon kōmelele kin burokraam eo im jibañ ko jeñe

 • mennin aikuj ko ikijen maron tōbrak im laajrak in ien ko

 • madmōdin ablikajon

 • kajitōk ko rekūt

 • melele in kebaak

 • kejbarok jen koot im kein jibañ ko ñan ripoot

 • jibañ in loar im lablok