Pib txij lub Tsib Hlis Ntuj Tim 11, 2023: Oregon cov nom tswv saib xyuas zej tsoom kev noj qab haus huv yuav tso tseg ntau cov cai hais txog COVID-19 vim tias tsoom fwv qhov xwm txheej ceev xaus lawm. Kawm paub ntxiv txog ntawm cov hloov pauv tshiab ntawm no.

Ib Cheeb Tsam Nroog Hauv Portland

Cov kws raug cob qhia muab kev pab txhawb rau hauv ib cheeb tsam

Tus kab mob COVID-19 hloov peb lub neej rau ntau yam heev lawm. Nws yog yam nyuaj rau txhua tus. Yog koj muaj teeb meem txog kev tswj xyuas, tsis yog koj ib leeg xwb thiab tej zaum yuav yog lub sij hawm hu thov kev pab txhawb. Muaj kev pab txhais lus.

Cov Kev Pab Cuam Kho Tsev Neeg Rau Sab Qaum Teb Hnub Poob
Kev pab txhawb tsev neeg thiab cov hluas uas hais lus thiab lus Spanish rau ib cheeb tsam txoj kev tsheb ciav hlau Portland-Salem
Hu rau 503-766-2582
www.advancetx.com

Txoj Hauj Lwm Pab Tswv Yim Txog Tus Kab Mob Covid Rau Zej Zos
Kev saib xyuas rau kab lis kev cais rau-lub sij hawm luv luv txog kev pab tswv yim rau tus kab mob COVID-19 pub dawb los ntawm Ib Cheeb Tsam Nroog Washington.
Hu rau 888-645-1666
www.lifeworksnw.org

Lutheran Cov Kev Pab Cuam Zej Zog Rau Sab Qaum Teb Hnub Poob
Cov kev pab cuam sab laj ntau yam rau cov neeg nyob rau hauv Portland metro
Hu Rau 503-731-9589
www.lcsnw.org

Modus Vivendi
Lub chaw pab saib xyuas kom rov qab zoo los ntawm kev quav tshuaj muaj yees thiab kev saib xyuas rau kev puas siab puas ntsws rau cov neeg nyob hauv Sab Hnub Tuaj ntawm Portland.
Hu rau 503-781-9065
www.multco.us

National Alliance on Mental Illness Clackamas
Cov kev pab rau hauv zej zos, tsev neeg rau tsev neeg kom rov qab zoo los rau cov tsev neeg thiab cov neeg
Hu rau 503 344-5050
www.namicc.org

Cov Kev Pab Cuam Kho Tsev Neeg Rau Sab Qaum Teb Hnub Poob
Kev pab txhawb tsev neeg thiab cov hluas uas hais lus thiab lus Spanish rau ib cheeb tsam txoj kev tsheb ciav hlau Portland-Salem
Hu rau 503-546-6377
www.nwfs.org

OHSU Cov Tsev Kuaj Mob Chav Hauj Lwm thiab Feem Hauj Lwm Kho Puas Siab Ntsws
Muaj ntau yam kev pab saib xyuas rau kev puas siab puas ntsws, suav nrog kev pab txhawb rau neeg taw grog thiab cov neeg tsiv teb tshaws chaw
Hu rau 503-494-6176
www.ohsu.edu

Virginia Garcia Memorial Health CenterVirginia Garcia Memorial Lub Chaw Kho Mob Saib Xyuas Kev Noj Qab Huas Huv Loj
Kev pab hlub tshua rau txhua lub hnub nyoog ntawm cov neeg nyob ib cheeb tsam txoj kev tsheb ciav hlau ntawm Portland
Hu rau 503-645-9010
Tus xov tooj hu dawb 503-352-8610
www.virginiagarcia.org

Cov Kev Pab Cuam Sab Laj thiab Kho Fab Siab Ntsws Rau Sab Hnub Poob
Ntau yam kev pab txhawb, xws li Latino/a cov kev pab txhawb rau kev puas siab puas ntsws rau cov neeg nyob raws txoj kev tsheb ciam hlau Portland Tus xov tooj hu thov kev pab rau cov neeg quav tshuaj muaj yees tsis meej pem 503-506-6418
Kws pab npliag siab 360-469-1810
www.westernpsych.com

Kev Kho Kev Muaj Mob Puas Siab Ntsws Rau Me Nyuam Yaus (Neurotherapeutic Pediatric Therapies)
Tsev neeg lub chaw saib xyuas kev puas siab ntsws rau me nyuam yaus, tus cwj pwm, tiab kev ko mob rau cov me nyuam yaus thiab lawv tsev neeg. Melissa Youd, Tus Thawj Coj Feem Kiab Khw thiab Kev Tsim Kho nyob ntawm Neurotherapeutic Pediatric Therapies. 503-263-8903 melissa@nt4kids.org
https://www.nt4kids.org/

Txoj Hauj Lwm Pab Tswv Yim Txog Tus Kab Mob Covid Rau Zej Zos
Kev saib xyuas rau kab lis kev cais rau-lub sij hawm luv luv txog kev pab tswv yim rau tus kab mob COVID-19 pub dawb los ntawm Ib Cheeb Tsam Nroog Washington.
Hu rau 503-846-4528
Email COVIDCounseling@co.washington.or.us
More info

Txoj Hauj Lwm Muab Khoom Plig Rau Cov Neeg Laus (Program to Encourage Active Rewarding Lives for Seniors, PEARLS) thiab Daws Teeb Meem
Pab txhawb tus kws pab tswv yim thiab kws qhia rau tus khub pub dawbsuav nrog kev tswj kev ntxhov siab rau cov neeg loj thiab cov neeg laus uas nyob hauv Ib Cheeb Tsam Nroog Washington Lub Chaw Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv thiab Pab Cuam Rau Neeg Es Xias: 503-872-8822 x200 Kev Pab Cuam Rau Tsev Neeg thiab Me Nyuam Yaus Neeg Ntsus: 503-226-7079 x124 Lifeworks Northwest: 503-641-1475, thov Tus Kws Paub Tshwj Xeeb Daws Tej Teeb Meem www.co.washington.or.us

Oregon Lub Koom Haum Pab Saib Xyuas Kev Muaj Mob Puas Siab Puas Ntsws thiab Quav Tshuaj (Mental Health & Addiction Association of Oregon, MHAAO)
MHAAO yog ib lub koom haum lis hauj lwm uas pab tswj xyuas tus kheej kom rov qab zoo los thiab kev noj qab haus huv rau txhua cov kev pab cuam kom rov qab zoo los, kev cob qhia, thiab kev pab feem tev niv. MHAAO muab kev pab txhawb ib leeg rau ib leeg txhawm rau nrhiav kev saib xyuas kev puas siab ntsws thiab/los sis kev quav tshuaj muaj yees kom rov qab zoo los thiab pab txhawb rau tej hauj lwm kev noj qab nyob zoo. Yog koj los sis ib tug neeg koj paub xav tau kev pab txhawb los ntawm tej phooj ywg rau phooj ywg, thov hu rau 503-922-2377 los sis mus saib peb lub vas sab.
https://www.mhaoforegon.org