Pib txij lub Tsib Hlis Ntuj Tim 11, 2023: Oregon cov nom tswv saib xyuas zej tsoom kev noj qab haus huv yuav tso tseg ntau cov cai hais txog COVID-19 vim tias tsoom fwv qhov xwm txheej ceev xaus lawm. Kawm paub ntxiv txog ntawm cov hloov pauv tshiab ntawm no.

Neeg Es Xias Meskas

Koj lub zej zog tuaj yeem ua qhov chaw pab txhawb thiab nplij siab

Nrhiav kev pab txhawb uas raug tsim los ntawm koj lub zej zos, rau koj lub zej zos. Nrhiav ib tug kws pab tswv yim uas nkag siab txog yam koj pom koj ntsib los sis koom nrog ib pawg pab txhawb nrog lwm tus uas tab tom yuav ntsib tej yam zoo sib xws.

Cov npe hauv qab no yog raug tsim muaj kev pab tuaj ntawm lub zej zos yog li koj tuaj yeem nrhiav tau cov kev pab kho mob puas siab ntsws thiab kev quav tshuaj muaj yees txawm tias koj yuav muaj los yog tsis muaj is saws las los xij. Nws muaj kev saib xyuas pheej yig nyob rau hauv koj lub zej zog, uas koj hnov tau tias nyab xeeb thiab sib nkag siab.

Cov Neeg Es Xias Ua Kev Kho Mob
Cov chaw pab cuam thiab pab txhawb rau kev puas siab puas ntsws rau cov neeg Asian Americans Tej ntaub ntawv hauv Online rau ntawm no
www.asiansdotherapy.com

Lub Chaw Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv thiab Pab Cuam Rau Neeg Es Xias
Kev pab cuam rau lub cev thiab kev muaj mob rau kev coj tus cwj pwm rau cov zej zos neeg Es Xias Mes Kas Cov Xov Tooj Uas Muaj Ntau Hom Lus:
Lus As Kiv 503-772-5888
Lus Cantonese 503-772-5889
Lus Suav 503-772-5890
Lus Kaus Lim 503-772-5891
Lus Nyab Laj 503-772-5892
www.ahscpdx.org

Kev Cia Siab Rau Neeg Tawv Dub Doog
Lub koom haum ua hauj lwm hauv zej zos tau tsi ntsees rau kev ua kom tau kev ncaj ncees rau BIPOC cov neeg thiab cov tsev neeg nyob hauv Oregon.
www.brownhope.org

Keb Pab Chaw So Rau
Cov npe ntawm kws kho mob uas muab ntau yam kev saib xyuas mob puas siab puas ntsws, kev xav thiab lub cev pub dawb rau cov neeg uas sib hais txog kev ncaj ncees.
www.radicalrest.org

Txoj Hauj Lwm Lotus
Ib lub chaw saib xyuas kev puas siab puas ntsws muab kev qhia thiab kev pab txhawb rau tus khub rau Cov Neeg Es Xias-Meskas
www.theprojectlotus.org

Kev Kho Neeg Quav Tshuaj Muaj Yees
Kev sib txuas nrog lub chaw saib xyuas kev puas siab puas ntsws raws hauv online uas sib txuas nrog cov kws kho mob rau cov neeg thiab cov tse neeg uas xav tau kev saib xyuas.
www.therapyden.com


Tus Xov Tooj Pab Txhawb Haiv Neeg Kom Sib Txig
Tus xov tooj pab txhawb rau tus khub rau cov neeg thiab cov tsev neeg uas muaj mob puas siab puas ntsws thiab raug cuam tshuam rau txoj kev xav los ntawm kev ntxub ntxaug haiv.
Hu rau 503-575-3764
www.linesforlife.org

Txoj Hauj Lwm Pab Tswv Yim Txog Tus Kab Mob Covid Rau Zej Zos
Kev saib xyuas rau kab lis kev cais rau-lub sij hawm luv luv txog kev pab tswv yim rau tus kab mob COVID-19 pub dawb los ntawm Ib Cheeb Tsam Nroog Washington.
Hu rau 503-846-4528
Email COVIDCounseling@co.washington.or.us
www.lifeworksnw.org

Mind Solutions
Ib lub chaw saib xyuas hauv zej zos uas muab kev pab txhawb rau kev puas siab puas ntsws, kev quav yeeb tshuaj muaj yees, thiab kev sib ntaus sib tua rau hauv vaj hauv tsev.
(503) 206-8856
https://www.mindsolutionsusa.com/