Pib txij lub Tsib Hlis Ntuj Tim 11, 2023: Oregon cov nom tswv saib xyuas zej tsoom kev noj qab haus huv yuav tso tseg ntau cov cai hais txog COVID-19 vim tias tsoom fwv qhov xwm txheej ceev xaus lawm. Kawm paub ntxiv txog ntawm cov hloov pauv tshiab ntawm no.

Neeg Latino/Neeg Latina thiab Neeg Hispanic

Koj lub zej zog tuaj yeem ua qhov chaw pab txhawb thiab nplij siab

Nrhiav kev pab txhawb uas raug tsim los ntawm koj lub zej zos, rau koj lub zej zos. Nrhiav ib tug kws pab tswv yim uas nkag siab txog yam koj pom koj ntsib los sis koom nrog ib pawg pab txhawb nrog lwm tus uas tab tom yuav ntsib tej yam zoo sib xws.

Cov npe hauv qab no yog raug tsim muaj kev pab tuaj ntawm lub zej zos yog li koj tuaj yeem nrhiav tau cov kev pab kho mob puas siab ntsws thiab kev quav tshuaj muaj yees txawm tias koj yuav muaj los yog tsis muaj is saws las los xij. Nws muaj kev saib xyuas pheej yig nyob rau hauv koj lub zej zog, uas koj hnov tau tias nyab xeeb thiab sib nkag siab.

ADAA Grupo de Apoyo en Linea
Online, us xov tooj pab sib pab txhawb ntawm ib leeg rau ib leeg rau tej kev nyuaj siab thiab ntxhov siab Tso npe rau ntawm no
www.adaa.org

Centro Latino Americano
Kev pab saib xyuas kev puas siab puas ntsws rau ov tsev neeg Latino/Latina nyob hauv Eugene
Hu rau 541-687-2667 txuas rau 119
www.centrolatinoamericano.org

Puentes Program, Central City Concern
Kev pab txhawb rau kev puas siab puas ntsws rau cov neeg Latinos/Latino kom rov qab zoo los
Hu rau 503-546-9975
www.centralcityconcern.org/services/health-recovery/puentes/

Western Conexiones
Kev pab cuam rau kev puas siab puas ntsws au cov tsev neeg Latino/Latina nyob rau hauv ib cheeb tsam txoj kev tsheb ciav hlau Portland
Hu rau 503-327-8205
www.westernpsych.com

Kev Cia Siab Rau Neeg Tawv Dub Doog
Lub koom haum ua hauj lwm hauv zej zos tau tsi ntsees rau kev ua kom tau kev ncaj ncees rau BIPOC cov neeg thiab cov tsev neeg nyob hauv Oregon.
www.brownhope.org

Keb Pab Chaw So Rau
Cov npe ntawm kws kho mob uas muab ntau yam kev saib xyuas mob puas siab puas ntsws, kev xav thiab lub cev pub dawb rau cov neeg uas sib hais txog kev ncaj ncees.
www.radicalrest.org

Oregon Recovery Network
Substance use disorder and recovery resources for Spanish-speaking individuals and families, including support groups, counselors, rehab and peer support.
oregonrecoverynetwork.org

Kev Kho Neeg Quav Tshuaj Muaj Yees
Kev sib txuas nrog lub chaw saib xyuas kev puas siab puas ntsws raws hauv online uas sib txuas nrog cov kws kho mob rau cov neeg thiab cov tse neeg uas xav tau kev saib xyuas.
www.therapyden.com

Bienestar de la Familia

Culturally responsive and linguistically accessible services for Multnomah County's Latinx communities.
Call 503-988-3509
multco.us/dchs/bienestar-de-la-familia

Mind Solutions
Ib lub chaw saib xyuas hauv zej zos uas muab kev pab txhawb rau kev puas siab puas ntsws, kev quav yeeb tshuaj muaj yees, thiab kev sib ntaus sib tua rau hauv vaj hauv tsev.
(503) 206-8856
https://www.mindsolutionsusa.com

Programa de Salud Comunitario
Lub chaw pab txhawb hauv zej zos uas txuas nrog cov neeg hais Lus Xabb Pees Niv nyob hauv Lincoln County txhawm rau saib xyuas kev noj qab haus huv, suav nrog pab tso npe rau hauv Oregon Health Plan (OHP).
541-819-0435
https://www.olallacenter.org/copy-of-community-health-program

NW Instituto Latino
Lub NW Latino Addiction Institute muab kev pab txhawb ncua sij hawm ntev, muaj qhov tab kaum tsawg, tsis sau nqi, muab kev pab kho kev quav tshuaj thiab pab kom muaj kev phom sij tsawg rau cov neeg Latino/o/x thiab cov zej zog uas hais lub Xab Pees Niv tag nrho nyob hauv cheeb tsam Portland. Peb muab kev pab kiag ntawm tus kheej hauv zej zog, thiab pab txhawb ua pab pawg, thiab vim peb tsis yog kws pab kho mob, peb tsis sau nqi rau cov kev pab cuam, los sis tsis tas kom muaj kev tuav pov hwm kho mob, peb pab txhua leej!
Peb tus npawb line yog 503-719-7609
Website NWIL | NWIL (nwilpdx.com)