Tam sim no puas xav tau kev pab saib xyuas kev puas siab puas ntsws? Yog koj los sis ib tug neeg uas koj hlub tab tom ntsib teeb meem, tsis yog koj ib leej nkaus xwb.Hu rau Safe + Strong Tus Xov Tooj Hu Sai: Hu rau 1-800-923-HELP (4357).

Nrhiav kev pab txhawb nyob ze ntawm koj

Sab Hnub Tuaj Ntawm Oregon

Cov kws raug cob qhia muab kev pab txhawb rau hauv ib cheeb tsam

Tus kab mob COVID-19 hloov peb lub neej rau ntau yam heev lawm. Nws yog yam nyuaj rau txhua tus. Yog koj muaj teeb meem txog kev tswj xyuas, tsis yog koj ib leeg xwb thiab tej zaum yuav yog lub sij hawm hu thov kev pab txhawb. Muaj kev pab txhais lus.

Lub Chaw Sab Hnub Tuaj Oregon rau Kev Ua Neej Nyob Kom Ywj Pheej
Kev pab-tswv yim rau tus khub thiab pab txhawb rau pab pawg rau cov neeg xiam oob qhab. Hauv Ontario hu 541-889-3119
Hauv Ontario hu rau Tus Xov Tooj Hu dawb 1-844-489-3119
Hauv Pendleton hu 541-276-1037
Hauv Pendleton hu rau Tus Xov Tooj Hu dawb 1-877-711-1037
Hauv Dalles hu 541-370-2810
Hauv Dalles hu rau tus xov tooj hu dawb 541-276-1125
www.eocil.org