Caij nplooj ntoo zeeg thiab caij ntuj no mas yog lub caij ntoj ncig thiab lub caij tuaj sib sau ua ke rau hauv vaj hauv tsev nrog tej phooj ywg thiab tsev neeg. Cov lus qhia no yuav pab ua rau peb txhua tus tsis raug tus kab mob COVID-19.

Sab Hnub Tuaj Ntawm Oregon

Cov kws raug cob qhia muab kev pab txhawb rau hauv ib cheeb tsam

Tus kab mob COVID-19 hloov peb lub neej rau ntau yam heev lawm. Nws yog yam nyuaj rau txhua tus. Yog koj muaj teeb meem txog kev tswj xyuas, tsis yog koj ib leeg xwb thiab tej zaum yuav yog lub sij hawm hu thov kev pab txhawb. Muaj kev pab txhais lus.

Lub Chaw Sab Hnub Tuaj Oregon rau Kev Ua Neej Nyob Kom Ywj Pheej
Kev pab-tswv yim rau tus khub thiab pab txhawb rau pab pawg rau cov neeg xiam oob qhab. Hauv Ontario hu 541-889-3119
Hauv Ontario hu rau Tus Xov Tooj Hu dawb 1-844-489-3119
Hauv Pendleton hu 541-276-1037
Hauv Pendleton hu rau Tus Xov Tooj Hu dawb 1-877-711-1037
Hauv Dalles hu 541-370-2810
Hauv Dalles hu rau tus xov tooj hu dawb 541-276-1125
www.eocil.org

Kev Pab Tswv Yim Daws Teeb Meem Rau Hauv Zej Zos (Community Counseling Solutions)
CCS muaj cov neeg ua hauj lwm nthua qhia uas raug cob qhia los mloog hais thiab pab txhawb rau thaum ntsib kev nyuaj vim tus kab mob COVID-19. Peb mam li mloog koj zaj dab neeg seb. Peb tuaj yeem pab muab ib daim ntawv xa, tej ntaub ntawv qhuab qhi los sis lwm yam kev pab cuam.

Hu rau koj lub chaw lis hauj lwm hauv lub zos los mus tham nrog ib tug neeg ua hauj lwm nthuav qhia.

  • Tsev Lis Hauj Lwm Hauv Arlington: (541) 454-2223
  • Tsev Lis Hauj Lwm Hauv Boardman: (541) 481-2911
  • Tsev Lis Hauj Lwm Hauv Condon: (541) 384-2666
  • Tsev Lis Hauj Lwm Hauv Fossil: (541) 763-2746
  • Tsev Lis Hauj Lwm Hauv Heppner: (541) 676-9161
  • Tsev Lis Hauj Lwm Hauv John Day (541) 575-1466
  • Tus xov tooj hais lus Xab Pees Niv: (541) 676-9161 txuas rau 4618

https://communitycounselingsolutions.org

New Directions Northwest Inc.
New Directions Northwest, Inc. paub zoo tshwj xeeb rau fab kev pab cov tib neeg quav dej cawv, quav tshuaj thiab quav kev txwv txiaj, kev muaj mob puas siab ntsws, kev loj hlob tsis taus, thiab ua rau tiv thaiv tsis tau txais kev saib xyuas. Yog koj los sis lwm tus neeg koj paub nyob hauv Baker County tab tom quav tshuaj muaj yees, muaj mob puas siab ntsws los sis muaj teeb meem txog kev coj tus cwj pwm, los sis muaj kev nyuaj vim xiam oob qhab.
541-523-7400
newdirectionsnw.org

Wallowa Valley Center rau Kev Noj Qab Nyob Zoo (Wallowa Valley Center for Wellness)

Wallowa Valley Center for Wellness muab kev saib xyuas ntau yam rau kev kho tus cwj pwm, suav txog kev kho rau tus kheej, tsev neeg thiab pawg neeg, kev pab tswv yim rau kev twv txiaj, kev kho kev quav tshuaj muaj yees,muaj tus xov tooj saib xyuas teeb meem uas hu tau txhua txhua 24/7, kev pab tswv yim rau kev mus kawm tim tsev kawm ntawv thiab tej kev saib xyuas rau fab kev loj hlob tsis taus. Peb tab tom muab kev pab tswv yim pub dawb thiab ceev zoo rau thaum lub sij hawm muaj tus kab mob COVID-19.

Hu rau 541-426-4524
24/7 tus xov tooj hu sai thaum muaj teeb meem yog 541-398-1175
wvcenterforwellness.org

Umatilla County Human Services
Umatilla County CARE Human Services muab kev saib xyuas txog kev quav tshuaj muaj yees, tej chaw tiv thaiv thiab pab txhawb rau qub tub rog.
Thiab thaum muaj kab mob COVID-19 peb tuaj ntawm nov yog tus mloog thiab pab txhawb rau cov tswv cuab ntawm peb lub zos.

Call English: 541-379-3575
Call Spanish, Mayra Zepeda: 541-648-8601
co.umatilla.or.us/ad/index.html