Pib txij lub Tsib Hlis Ntuj Tim 11, 2023: Oregon cov nom tswv saib xyuas zej tsoom kev noj qab haus huv yuav tso tseg ntau cov cai hais txog COVID-19 vim tias tsoom fwv qhov xwm txheej ceev xaus lawm. Kawm paub ntxiv txog ntawm cov hloov pauv tshiab ntawm no.

Neeg Meskas Qhab/Neeg Xeeb Txawm Alaska

Koj lub zej zog tuaj yeem ua qhov chaw pab txhawb thiab nplij siab

Nrhiav kev pab txhawb uas raug tsim los ntawm koj lub zej zos, rau koj lub zej zos. Nrhiav ib tug kws pab tswv yim uas nkag siab txog yam koj pom koj ntsib los sis koom nrog ib pawg pab txhawb nrog lwm tus uas tab tom yuav ntsib tej yam zoo sib xws.

Cov npe hauv qab no yog raug tsim muaj kev pab tuaj ntawm lub zej zos yog li koj tuaj yeem nrhiav tau cov kev pab kho mob puas siab ntsws thiab kev quav tshuaj muaj yees txawm tias koj yuav muaj los yog tsis muaj is saws las los xij. Nws muaj kev saib xyuas pheej yig nyob rau hauv koj lub zej zog, uas koj hnov tau tias nyab xeeb thiab sib nkag siab.

9 Cov Haiv Neeg Tsawg hauv Oregon Uas Raug Leeg Paub Ntawm Tsoom Fwv

Cov Haiv Neeg Tsawg Qhab Grand Ronde
Txoj Hauj Lwm Pab Txhawb Kev Noj Qab Haus Huv Txog Kev Coj Tus Cwj Pwm Rau Cov Haiv Neeg Tsawg Qhab Grand Ronde (Confederated Tribes of Grand Ronde Behavioral Health Program, CTGR-BHP) yog ib txoj hauj lwm pab txhawb txog ob yam xws li kev saib xyuas kev puas siab ntsws rau cov neeg uas tsis pw kho mob thiab kev tshuaj ntsuam xyuas thiab kev kho cov neeg uas quav dej cawv thiab tshuaj muaj yees uas raug tso cai los ntawm Lub Xeev Oregon. https://www.grandronde.org/services/health-wellness/behavioral-health

Cov Haiv Neeg Tsawg Qhab Siletz
http://www.ctsi.nsn.us/

Rau Kev Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv Txog Kev Coj Tus Cwj Pwm: http://www.ctsi.nsn.us/Siletz-Tribal-Services-Umpqua-Clackamas-County-Tillamook/healthcare/behavioral-health/behavioral-health-2#conten

Cov Haiv Neeg Tsawg Qhab Warm Springs
https://warmsprings-nsn.gov/program/community-counseling/

Cov Haiv Neeg Tsawg Qhab Umatilla Uas Raug Pov Hwm
https://ctuir.org/

Rau Kev Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv Txog Kev Coj Tus Cwj Pwm: https://yellowhawk.org/behavioral-health/

Haiv Neeg Tsawg Qhab Cow Creek Band of Umpqua
https://www.cowcreek-nsn.gov/
Yog xav paub ntau ntxiv, thov hu rau lub chaw North Clinic rau ntawm 541-672-8533 los sis lub chw South Clinic rau ntawm 541-839-1345.

Cov Haiv Neeg Tsawg Qhab Coos, Lower Umpqua thiab Siuslaw
https://ctclusi.org/

Rau Kev Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv Txog Kev Coj Tus Cwj Pwm:
https://ctclusi.org/family-support-services/

Haiv Neeg Burns Paiute
https://www.burnspaiute-nsn.gov/

Rau Kev Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv Txog Kev Coj Tus Cwj Pwm:
https://burnspaiute-nsn.gov/departments/social-services/#mhp

Cov Haiv Neeg Klamath
http://klamathtribes.org/

Rau Kev Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv Txog Kev Coj Tus Cwj Pwm: https://klamathtribes.org/administration/social-services/

Haiv Neeg Tsawg Qhab Coquille
http://www.coquilletribe.org/

Rau Kev Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv Txog Kev Coj Tus Cwj Pwm: https://www.coquilletribe.org/?page_id=126

Kev Saib Xyuas Kev Puas Siab Puas Ntsws Rau Txhua Haiv Neeg Tsawg
Ib lub chaw saib xyuas kev puas siab puas ntsws tau txais tej ntaub ntawv ntsig txog kab lis kev cai yuav muab kev qhia, kev pab txhawb rau tus khub, thiab kev kho cov neeg quav tshuaj muaj yees kom rov qab zoo los rau cov neeg txhua tsos xim cev nqaij daim tawv, kab lis kev cais, thiab cov haiv neeg tsawg.
www.alltribesmentalhealth.com

Native American Rehabilitation Association of the Northwest (NARA Northwest)
Kev saib xyuas raws kab lis kev cai tshwj xeeb rau cov neeg loj uas tsis pw kho mob rau Neeg Xeeb Txawm Meskas cov tswv cuab hauv zos uas zoo los ntawm kev quav tshuaj muaj yees.
Hu rau 503-224-1044
www.naranorthwest.org

Tus Xov Tooj Pab Txhawb Haiv Neeg Kom Sib Txig
Tus xov tooj pab txhawb rau tus khub rau cov neeg thiab cov tsev neeg uas muaj mob puas siab puas ntsws thiab raug cuam tshuam rau txoj kev xav los ntawm kev ntxub ntxaug haiv.
Hu rau 503-575-3764
linesforlife.org/racial-equity-support-line

Ob Lub Chaw Kuaj Mob Haiv Neeg Tsawg muab kev kuaj mob rau lub cev tiab kev puas siab puas ntsws rau cov tswv cuab haiv neeg tsawg ntawm Cow Creek Band of Umpqua Tribe of Indians.
Hu Tau 24-Teev: 1-800-935-2649
https://www.cowcreek-nsn.gov