Pib txij lub Tsib Hlis Ntuj Tim 11, 2023: Oregon cov nom tswv saib xyuas zej tsoom kev noj qab haus huv yuav tso tseg ntau cov cai hais txog COVID-19 vim tias tsoom fwv qhov xwm txheej ceev xaus lawm. Kawm paub ntxiv txog ntawm cov hloov pauv tshiab ntawm no.

Sab Nruab Nrab Teb ntawm Oregon

Cov kws raug cob qhia muab kev pab txhawb rau hauv ib cheeb tsam

Tus kab mob COVID-19 hloov peb lub neej rau ntau yam heev lawm. Nws yog yam nyuaj rau txhua tus. Yog koj muaj teeb meem txog kev tswj xyuas, tsis yog koj ib leeg xwb thiab tej zaum yuav yog lub sij hawm hu thov kev pab txhawb. Muaj kev pab txhais lus.

The Next Door, Inc
Kev pab txhawb rau kev puas siab puas ntsws tau npaj tsim kom zoo thiab pab txhawb rau cov me nyuam yaus thiab cov tsev neeg uas ntsib kev ntxhov siab thiab nyuaj siab los ntawm tus kab mob COVID-19.Muab kev pab cuam hais ua lus As Kiv thiab Xab Pees Niv.
Tus Xov Tooj Xwm Txheej Ceev: 541-308-7110
Hood River 541-386-6665
The Dalles 541-296-8118
https://nextdoorinc.org/mental-health-crisis-line/

One Community Health
Kev hlub tshua, kev saib xyuas txoj kev xav thiab lub cev rau txhua tus neeg.Muaj kev pab cuam yam tsis xav txog qhov muaj issalas los sis muaj peev xwm them taus.Muaj cov neeg hais lus As Kiv thiab Xab Pees Niv thiab lwm cov kws txhais lus.
Ntaus ntawv xa rau 541-386-6380 rau kev teem caij mus ntsib Hood River: 541-386-6380 The Dalles 541-296-4610
https://www.onecommunityhealth.org/appointmentrequest

Mid-Columbia Center for Living
Kev saib xyuas kom rov qab zoo los, tej kev chim siab thiab kev xav rau feem kab lis kev cai rau cov neeg uas muaj mob puas siab puas ntsws thiab quav tshuaj muaj yees.
Tus Xov Tooj Xwm Txheej Ceev: 1-888-877-9147 Peer Warm Line: 1-800-698-2392 The Dalles: (541) 296-5452 Hood River: (541) 386-2620
https://www.mccfl.org/corona-virus-update/

BestCare Treatment Services
BestCare Cov Kev Pab Kho Mob
Ke pab cuam rau kev quav tshuaj muaj yeem thiab puas tsiab puas ntsws rau hauv Central Oregon thiab tsuas yog tib lub chaw hais lus Spanish-uas mub kev saib xyuas kev quav tshuaj muaj yees nkaus xwb nyob rau hauv lub xeev.
Bend los sis Redmond: 541-617-7365
Madras: 541-475-6575
Prineville: 541-323-5330
Cov chaw pab cuam kom rov qab zoo los rau cov neeg hais lus Spanish rau ntawm no
www.bestcaretreatment.org

Mosaic Medical
Kev saib xyuas thaum muaj kev tu siab rau cov neeg nyob sab Central Oregon, muaj los sis tsis muaj issalas
Hu rau 541-383-3005
www.mosaicmedical.org

Lub Nroog Deschutes Cov Kev Pab Cuam Rau Kev Noj Qab Haus Huv – Feem Saib Xyuas Kev Muaj Mob Coj Tus Cwj Pwm
Ib lub chaw muab kev pab saib xyuas kev muaj mob puas siab puas ntsws, kev quav tshuaj muaj yees, thiab cov kev pab cuam rau feem kev tshaj lij thiab kev loj hlob rau cov neeg txhua lub hnub nyoog thoob plaws huv lub nroog Deschutes County. 541-322-7500 24/7 tus xov tooj qhia hu muaj teeb meem: 541-322-7500,txuas rau 9 Se Habla Español: Muaj hais ua ob hom lus
https://www.deschutes.org/health/page/behavioral-health

Cov Neeg Yeem Siab Mus Koom Rau Hauv Lub Chaw Kho Mob Cascades (Medicine Clinic Of The Cascades) Ib lub chaw pab dawb uas muab kev saib xyuas mob nkeeg, tshuaj kho mob, thiab saib xyuas kev puas siab puas ntsws rau cov neeg khwv nyiaj tau tsawg, cov neeg ua hauj lwm uas nyob hauv Nruab Nrab ntawm Oregon thiab cov neeg tsis muaj issalas kho mob los sis tsis muaj nyiaj them saib xyuas mob nkeeg.
(541) 330-9001
https://www.vim-cascades.org/about-us/

Cov Chaw Pab Cuam Nyob Hauv Nruab Nrab ntawm Oregon
Ib lub chaw teev cov chaw pab cuam ntau yam rau kev kho mob tus cwj pwm nrog rau tej tshuaj kho mob thiab tej ntaub ntawv sib txuas lus rau cov zos nyob nruab nrab ntawm Oregon.Lub chaw teev cov npe chaw pab cuam no kuj muaj cov chaw lis hauj lwm uas tsis yog tsoom fwv li thiab.
https://centraloregonresources.org/full-directory/#mental