Pib txij lub Tsib Hlis Ntuj Tim 11, 2023: Oregon cov nom tswv saib xyuas zej tsoom kev noj qab haus huv yuav tso tseg ntau cov cai hais txog COVID-19 vim tias tsoom fwv qhov xwm txheej ceev xaus lawm. Kawm paub ntxiv txog ntawm cov hloov pauv tshiab ntawm no.

Tej hau kev saib xyuas

Nyob rau ntawm phab ntawv no:

Yuav nrhiav dab tsi

Yog koj tab tom muaj teeb meem txog kev daws kev nyuaj siab, tsis yog koj ib leeg xwb

Txawm tias koj yuav daws li cas los xij—kev ntxov siab, kev nyuaj siab, kev npau taws, kev quav tshuaj muaj yees thiab kev quav dej cawv los sis kev cuam tshuam ntawm tus kab mob COVID-19—nws tsis yog koj ib leeg nkaus xwb. Nws muaj tej ntaub ntawv yuav pab koj tswj tej teeb meem ntawd.

Cov tsos mob uas yuav tau saib xyuas rau
Tej teeb meem kev puas siab ntsws yeej sib txawv rau txhua tus. Nov yog qee yam uas nquag ntsib yog thaum lub sij hawm uas nrhiav tau kev pab txhawb:

Koj los sis koj cov neeg hlub.. .

 • Puas hnov sab nkees txhua lub sij hawm?
 • Puas hnov nruj ib ce los sis nkees?
 • Puas mob taub hau, tawm fws los sis no tshee?
 • Puas noj ntau heev los sis noj tsawg heev?
 • Puas xeev siab, mob plab los sis raws plab?
 • Puas haus dej cawv los sis haus tshuaj muaj yees tswj tej kev nyuaj siab?
 • Puas zam tej phooj ywg los sis tsev neeg?

Nws puas nyuaj rau koj los sis koj cov neeg hlub.. .

 • Kev npaj ntsees rau, kev nco qab txog tej yam, kev txiav txim siab?
 • Kev sawv tawm ntawm lub txaj?
 • Ua tej yam uas koj ib txwm ua, xws li kev tu los sis kev ua hauj lwm hauv vaj hauv tsev?
 • Nyob nrog lwm cov neeg?

Koj los sis koj cov neeg hlub puas hnov...

 • Txhawj los sis ntshai?
 • Kev ua phem, tu siab los sis kho siab zim?
 • Zoo li koj tsis xav ua tej yam uas koj ib txwm nyiam ua li?
 • Npau taws los sis xeeb txob?
 • Txhawj xeeb heev txog tus kab mob COVID-19?

Nws muaj kev pab rau koj thiab cov neeg uas koj hlub. Hu thov kev pab txhawb rau hnub no.

Safe + Strong Tus Xov Tooj Hu Sai nyob ntawm no rau koj hu tau 24/7: 800-923-4357

Tej hau kev saib xyuas

Tej hau kev pab tau zoo los daws tej kev ntxhov siab

Peb ntau leej tab tom ntsib teeb meem rau kev puas siab ntsws rau thaum lub sij hawm muaj tus kab mob COVID-19. Tsis muaj teeb meem dab tsi txawm tias koj yuav ua li cas los xij, tsis yog koj ib leeg nkaus xwb. Nws muaj cov hau kev pab txhawb rau koj tus kheej thiab lwm cov neeg—thiab muaj kev ruaj khov rau kev tawm mus sab nrauv.

Tsim ib txoj kev npaj saib xyuas yus tus kheej
Ib txoj kev npaj yus tus kheej pab koj npaj ua ntej rau cov sij hawm nyuaj. Koj tuaj yeem xav txog cov neeg uas yuav hu tau yog koj ntsib teeb meem. Koj kuj tuaj yeem muab koj cov kws kho mob los sis tus kws pab tswv tej ntaub ntawv tso nrog ua ke rau hauv thiab pom zoo nrog cov neeg hlub txog yam uas koj yuav ua yog koj xav tau kev pab txhawb.

Thaum koj tsim ib txoj kev npaj, nug koj tus kheej txog cov nqe lus nug no:

 • Koj tuaj yeem saib xyuas kuv tus kheej tau li cas?
  Qee yam ua piv txwv yuav ua rau pw thiab ua ev xaws xais kom txaus, siv sij hawm nrog cov neeg hlub thiab ua pa kom tob.

 • Kuv tuaj yeem hu xov tooj tau leej twg tau txhua lub sij hawm?
  Nrhiav cov neeg nyob hauv koj lub neej uas koj ntseeg siab tau thiab tuaj yeem tham txog feem zoo thiab feem phem uas tej zaum yuav tshwm sim tau.

 • Kuv tuaj yeem hu mus cuag tau rau leej twg yog kuv xav tau kev pab ntau ntxiv?
  Txiav txim siab seb koj yuav hu rau leej twg yog koj hnov chim siab, txhawj los sis tu siab dhau heev lawm. Qhov no tej zaum yuav yog cov neeg yus hlub, ib tug kws qhia, ib tug xib fwb, los sis ib tug kws pab tswv yim.

Mus saib hauv MentalHealthFirstAid.org yog xav paub tej xov xwm ntau ntxiv.

Tau txais kev pab txhawb uas koj xav tau
Koj puas xav tau kev pab tam sim ntawv? Yog koj nyob rau kev phom sij los sis xav ua kom koj tus kheej raug mob los sis lwm tus sab nraud raug mob, hu rau Safe + Strong Tus Xov Tooj Hu Sai, uas yog ib tus xov tooj pab thaum muaj teeb meem loj los sis 911 tam sim no.

Txawm tias nws tsis yog ib qho teeb meem xwm ceev los xij, tej zaum yuav yog ib lub sij hawm tswj xyuas nyuaj. Qhov no yuav ua rau nyuaj rau kev ua neej. Nws tuaj yeem ua kev nyuaj rau tus kheej los sis rau koj tsev neeg, koj txoj hauj lwm, tus kab mob COVID-19 los sis lwm yam kev nyuaj.

Yog qhov no tshwm sim, koj tuaj yeem nrhiav kev pab txhawb tau.

Nrhiav is saws las kho mob duav roos
Koj los sis koj cov neeg hlub puas xav tau is saws las kho mob? Qhov Kev Npaj Kho Mob Oregon muab kev pab them nqi kho mob pub dawb rau cov neeg uas tsim nyog. Qhov no txhais tau tias koj yuav tau txais kev pab saib xyuas qhov muaj mob puas siab ntsws los ntawm ib tug kws saib xyuas. Koj tuaj yeem tau txais OHP txawm hais tias koj raug tsis lees paub yav dhau los lawm los xij. Thov kev pab hnub no rau ntawm ONE.Oregon.gov los sis hu rau 800-699-9075.

OHP muab nyiaj pab me ntsis los sis pub dawb rau kev saib xyuas kev mob puas siab ntsws thiab kev quav tshuaj muaj yees rau koj. OHP tej kev npaj kho mob hauv ib cheeb tsam mas hu ua cov koom haum lis hauj lwm saib xyuas los sis CCOs. Nrhiav ib lub nyob rau hauv koj thaj chaw.

Kev nkag siab txog koj li is saws las
Cov is saws las feem ntau yeej them nqi duav roos rau cov kev pab saib xyuas mob puas siab ntsws. Yog koj los sis koj cov neeg hlub twb muaj is saws las los sis muaj Medicare lawm, koj tuaj yeem nrhiav tau kev pab txhawb xwb. Ntau cov kev npaj pab them nqi rau rau kev pab tswv yim, kev pab tswv yim rau tsev neeg, kev kho quav tshuaj muaj yees thiab ntau yam. Hu rau koj qhov kev npaj is saws las mus nrhiav seb lawv muab kev pab them nqi dab tsi.

Yog koj muaj is saws las los ntawm koj txoj hauj lwm, koj yuav muaj Qhov Kev Pab Rau Neeg Ua Hauj Lwm (Employee Assistance Program, EAP). Txoj hauj lwm no muab kev pab tswv yim pub dawb thiab muab kev pab kho txog kev mob puas siab ntsws thiab kev quav tshuaj muaj yees. Nug koj tus tswv num hauj lwm txog EAP mus nrhiav seb lawv muab hom kev pab dab tsi.

Tau cuag nrog koj tus kws kho mob
Koj tus kws kho mob tuaj yeem pab koj nrhiav yam kev pab uas phim zoo tshaj plaws rau koj los sis koj cov neeg hlub. Thaum lub sij hawm muaj tus kab mob COVID-19, tej zaum koj yuav tau txais kev pab saib xyuas kev noj qab haus huv raws hauv kev sib tham pom duab hauv xov tooj. Koj tuaj yeem tham nrog koj tus kws kho mob los sis tus kws pab tswv yim raws hauv xov tooj los sis raws hauv vis dis aus.

Tham nrog cov neeg uas txhawj txog koj
Nws tuaj yeem pab hu rau cov neeg uas paub koj zoo tshaj plaws. Yog koj hnov tias nyab xeeb yog tham nrog ib tug phooj ywg los sis ib tug neeg hauv tsev neeg, qhia rau lawv paub tias kom lawv pab koj li cas.

Nws kuj pab tham nrog ib tug neeg kom sib nkag siab txog yam koj xav tau los sis nrog tus neeg uas muaj tej teeb meem zoo ib yam li koj li. Koj lub zej zog tuaj yeem yog ib qho chaw uas muab kev txhawb nqa thiab kev nplij siab. Koj los sis koj cov neeg hlub sib txuas nrog ib tug kws saib xyuas txog kab lis kev cai uas tuaj hauv koj lub zej zos tuaj los sis koom nrog ib pawg pab txhawb nrog lwm tus uas nkag siab txog yam koj tab tom yuav ua mus.

Tshawb nrhiav kev saib xyuas hauv koj lub zos
Nrhiav kev pab txhawb nyob ze ntawm koj

Yua ua kom pab tau zoo li cas rau cov neeg yus hlub
Koj yuav tsis paub tias yuav pab cov neeg uas koj hlub tau li cas, tab sis koj tuaj yeem pab tau zoo heev los ntawm kev ua rau pom tias koj txhawj txog lawv. Nug cov nqe lus nug thiab ua tib zoo mloog yeej pab ua rau koj paub txog yam uas lawv tab tom yuav ntsib. Koj kuj tuaj yeem pab lawv tsim ib txoj kev npaj.

Sim khaws tej yam no rau hauv nruab siab tias koj txhawj txog lwm tus neeg:

 • Pab txhawb tsis txhais tau tias tswj kav
  Thaum koj muab kev pab txhawb thiab tej kev xaiv thiab hawm txog lawv tej kev txiav txim siab, koj tsim kom muaj kev saib xyuas zoo.

 • Siv lub sij hawm mloog
  Ib ntawm cov hau kev zoo tshaj plaws yog ua kom pom tias muaj kev pab txhawb yog kev mloog. Koj cov neeg hauv tsev neeg los sis tus neeg hlub tej zaum yuav tsis xav tham thiab yuav hais tau tej yam lus mob. Nws yuav yog qhov nyuaj kom txhob tham txog qhov no rau tus kheej. Nug lawv seb lawv yuav nyiam kom pab txhawb li cas kom qhia rau koj paub tias yuav tuaj rau tod li cas.

 • Kawm kom paub ntau tshaj plaws raws li qhov koj tuaj yeem ua tau rau yam uas lawv tab tom yuav ua mus
  Thaum koj kawm paub txog yam uas koj tus neeg hlub tab tom yuav ua mus lawm, koj muaj peev xwm nkag siab txog tej ntawd zoo dua. Koj tuaj yeem nrhiav tej kev kho mob, kev kho thiab tshuaj kho mob thiab tham txog lawv tej kev xaiv nrog lawv.

Yog koj yog ib tug neeg zov, nrhiav kev pab txhawb rau koj tus kheej
Kev saib xyuas ntawm koj tus kheej mas tseem ceeb vim hais tias koj npaj pab rau lwm tus neeg. Nws tuaj yeem pab tham rau cov neeg uas muaj kev nkag siab. Nws yog pawg pab txhawb uas koj tuaj yeem sib txuas lus nrog lawv nrog cov neeg uas tab tom yuav ntsib tej yam zoo sib xws nrog lawv tej phooj ywg thiab tsev neeg. Tej zaum nws yuav muaj txiaj ntsig rau kev hais txog lwm txoj hau kev kom tau txais kev pab txhawb rau koj tus kheej.