Pib txij lub Tsib Hlis Ntuj Tim 11, 2023: Oregon cov nom tswv saib xyuas zej tsoom kev noj qab haus huv yuav tso tseg ntau cov cai hais txog COVID-19 vim tias tsoom fwv qhov xwm txheej ceev xaus lawm. Kawm paub ntxiv txog ntawm cov hloov pauv tshiab ntawm no.

Neeg Meskas Dub thiab Neeg As Fab Li Kas Meskas

Koj lub zej zog tuaj yeem ua qhov chaw pab txhawb thiab nplij siab

Nrhiav kev pab txhawb uas raug tsim los ntawm koj lub zej zos, rau koj lub zej zos. Nrhiav ib tug kws pab tswv yim uas nkag siab txog yam koj pom koj ntsib los sis koom nrog ib pawg pab txhawb nrog lwm tus uas tab tom yuav ntsib tej yam zoo sib xws.

Cov npe hauv qab no yog raug tsim muaj kev pab tuaj ntawm lub zej zos yog li koj tuaj yeem nrhiav tau cov kev pab kho mob puas siab ntsws thiab kev quav tshuaj muaj yees txawm tias koj yuav muaj los yog tsis muaj is saws las los xij. Nws muaj kev saib xyuas pheej yig nyob rau hauv koj lub zej zog, uas koj hnov tau tias nyab xeeb thiab sib nkag siab.

Oregon Kev Noj Qab Haus Fab Siab Ntsws Rau Neeg Tawv Dub
Cov kev pab cuam kev puas siab puas ntsws rau cov zej zos neeg African American
Hu rau 971-300-4955
www.blackmentalhealtho.wixsite.com

Lub Chaw Imani Center, Lub Chaw Central City Concern
Cov kev pab kho mob rau kev puas siab puas ntsws thiab kev quav tshuaj muaj yees
Hu rau 503-226-4060
www.centralcityconcern.org

Lub Miracles Club
Lub chaw pab txhawb hauv zej zos kom rov qab zoo los rau Cov Neeg African American
Hu rau 503-249-8559
www.themiraclesclub.org

OHSU Avel Gordly Center rau kho Kom Zoo
Kev saib xyuas feem kab lis kev cai rau cov neeg African and African-American
Hu rau 503-494-4745
www.ohsu.edu

Tus Xov Tooj Pab Tiv Thaiv Kev Yuam Ua Dev Ua Pus thiab Tsis Haum Hauv Tsev Neeg, Self Enhancement Inc
Tus xov tooj hu tau sai thiab pab txhawb rau cov neeg hluas thiab lawv tsev neeg African American
Hu rau 503-972-3698
www.selfenhancement.org

Kev Cia Siab Rau Neeg Tawv Dub Doog
Lub koom haum ua hauj lwm hauv zej zos tau tsi ntsees rau kev ua kom tau kev ncaj ncees rau BIPOC cov neeg thiab cov tsev neeg nyob hauv Oregon.
www.brownhope.org

Pob Nyiaj Pab Rau Neeg Dub
Kev tiv thaiv qhov xwm txheej ntxhov ceev ntawm tus kab mob COVID-19 npaj tej kev pab dawb thiab kev pab txhawb rau cov neeg Dub thiab cov tsev neeg hauv Oregon.
www.blackresiliencefund.com

Keb Pab Chaw So Rau
Cov npe ntawm kws kho mob uas muab ntau yam kev saib xyuas mob puas siab puas ntsws, kev xav thiab lub cev pub dawb rau cov neeg uas sib hais txog kev ncaj ncees.
www.radicalrest.org

Pawg Kws Kis Las Hauv Nroog Portland
Kev pab txhawb hauv zej zos thiab cov kev pab cuam rau cov neeg loj, cov tsev neeg, thiab cov neeg laus uas yog Neeg As Fab Li Kas Meskas.
Hu rau 971-517-5851
www.ulpdx.org

Kev Kho Neeg Quav Tshuaj Muaj Yees
Kev sib txuas nrog lub chaw saib xyuas kev puas siab puas ntsws raws hauv online uas sib txuas nrog cov kws kho mob rau cov neeg thiab cov tse neeg uas xav tau kev saib xyuas.
www.therapyden.com

Tus Xov Tooj Pab Txhawb Haiv Neeg Kom Sib Txig
Tus xov tooj pab txhawb rau tus khub rau cov neeg thiab cov tsev neeg uas muaj mob puas siab puas ntsws thiab raug cuam tshuam rau txoj kev xav los ntawm kev ntxub ntxaug haiv.
Hu rau 503-575-3764
www.linesforlife.org

Mind Solutions
Ib lub chaw saib xyuas hauv zej zos uas muab kev pab txhawb rau kev puas siab puas ntsws, kev quav yeeb tshuaj muaj yees, thiab kev sib ntaus sib tua rau hauv vaj hauv tsev.
(503) 206-8856
https://www.mindsolutionsusa.com