Caij nplooj ntoo zeeg thiab caij ntuj no mas yog lub caij ntoj ncig thiab lub caij tuaj sib sau ua ke rau hauv vaj hauv tsev nrog tej phooj ywg thiab tsev neeg. Cov lus qhia no yuav pab ua rau peb txhua tus tsis raug tus kab mob COVID-19.

Ib Cheeb Tsam Hauv Roob Willamette thiab Sab Dej Hia Txwv Qaum Teb

Cov kws raug cob qhia muab kev pab txhawb rau hauv ib cheeb tsam

Tus kab mob COVID-19 hloov peb lub neej rau ntau yam heev lawm. Nws yog yam nyuaj rau txhua tus. Yog koj muaj teeb meem txog kev tswj xyuas, tsis yog koj ib leeg xwb thiab tej zaum yuav yog lub sij hawm hu thov kev pab txhawb. Muaj kev pab txhais lus.

Kev Nthuav Qhia Txog Kev Sib Pab Cov Neeg Laus Hauv Oregon
Cov kev pab rau cov neeg laus nyob hauv Oregon uas ntsib teeb meem los ntawm kev kev cais nyob ib leeg los sis muaj kev kho siab zim rau thaum lub sij hawm muaj tus kab mob COVID-19, suav txog kev pab txhawb txhua lub vij los ntawm kev hu xov tooj nrog cov kws saib xyuas tshwj xeeb. 1-833-736-4676

communitycounselingsolutions.org/senior-outreach
Daim Ntawv Foos Xa Mus Kho

Yamhill Lub Chaw Pab Cuam Kev Noj Qab Haus Huv thiab Tib Neeg (County Health and Human Services CMHP)
Kev saib xyuas raws lub ntsiab tseem ceeb ntawm kab li kev cai rau cov neeg nyob hauv lub zos Yamhill
www.hhs.co.yamhill.or.us

Olalla Center
Kev saib xyuas hauv zej zos kev pab txhawb cov tsev neeg thiab cov neeg nyob leeg rau cov neeg nyob hauv Lincoln County
Hu rau 541-336-2254
www.olallacenter.org

Milestones Family Recovery
Cov kev pab cuam kev quav tshuaj muaj yees rau cov hluas thiab cov tsev neeg rau hauv ib lub chaw saib xyuas rau cov neeg nyob hauv zos Corvallis.
Tej ntaub ntawv hais txog cov neeg nyob hauv zej zos thib cov neeg tuaj kho uas tsis pw kho rau ntawm no
www.milestonesrecovery.com

Columbia Community Mental Health (Columbia Lub Chaw Saib Xyuas Zej Tsoom Kev Noj Qab Haus Huv Fab Siab Ntsws)
Tus Xov Tooj Hauv Chaw Ua Hauj Lwm Loj: (503) 397-5211
Xov Tooj Pab Xwm Txheeb Kub Ntxhov Loj: (503) 782-4499
www.ccmh1.com/mental-health-and-wellbeing

Willamette Family, Inc.
Ke quav tshuaj muaj yees thiab kev kho kom rov qab zoo lo, kev pab saib xyuas puas siab puas ntsws, thiab kev pab txhawb tsev neeg rau cov neeg hauv Lane County
Hu rau 541-762-4306
www.wfts.org

Emergence
Kev pab cuam kev quav tshuaj muaj yees thiab saib xyuas kev puas siab puas ntsws rau hauv Lane County,suav nrog cov kev pab txhawb rau qab vij thiab yav tsau ntuj los pab txhawb rau ntau yam kev teem caij tuaj ntsib. Tej ntaub ntawv hais txog kev sib tham pom duab raws hauv xov tooj thiab Zoom txog kev saib xyuas mob nkeeg rau ntawm no
www.4emergence.com

White Bird Clinic
Tau npaj rau cov neeg qhua-=thiab pab tswv yim rau tej teeb meem, suav nrog kev pab saib xyuas teeb meem uas siv tsheb dhia mus los pab rau sawv daws, kev pab cuam kom rov qab zoo los uas tsis tau pw kho thiab pab tswv yim rau cov neeg uas ua hauj lwm nyob rau ntawm ib cheeb tsam Eugene thiab Springfield.
Tsheb Tub Pab Thauj Neeg Muaj Mob:
Eugene: 541-682-5111
Springfield: 541-726-3714
Tus xov tooj hu sai kis muaj xwm txheej: 541-687-4000
Chrysalis Lub Chaw Pab Cuam Kev Muaj Mob Rau Kev Coj Tus Cwj Pwm Uas Tsis Pw Kho: 541 – 683-1641
Lwm Cov Kev Pab Cuam: 541-342-8255
www.whitebirdclinic.org

Lub Nroog Lincoln Feem Saib Xyuas Kev Muaj Mob Coj Tus Cwj Pwm
Ib lub chaw saib xyuas kev puas siab puas ntsws rau hauv lub nroog Lincoln txog kev pab tswv yim, kev tswj teeb meem, kev saib xyuas txog kev kho mob, kev tswj kev siv tshuaj kho mob, thiab kev pab tu mob nkeeg rau cov neeg tsis pw kho mob rau tag nrho cov me nyuam yaus thiab cov neeg laus nyob ntawm lub nroog Lincoln uas tab tom ntsib kev muaj mob puas siab puas ntsws.
541-265-4179
https://www.co.lincoln.or.us/hhs/page/lincoln-community-health-center-4

Lincoln County Mental Health
Ib lub chaw saib xyuas kev puas siab puas ntsws thiab tus cwj pwm rau Ib Cheeb Tsam Nroog Lincoln uas paub tshwj xeeb rau kev pab cuam rau cov neeg thiab cov muaj mob puas siab puas ntsws(SPMI), suav nrog cov PTSD, kev mob puas hlwb, kab mob puas hlwb tsis taus,kev muaj mob ruam,thiab ntau yam.
541-574-5960 and 541-265-4179
https://www.co.lincoln.or.us

Lub Nroog Lincoln Cov Kev Pab Cuam Rau Me Nyuam Yaus thiab Tsev Neeg
Ib lub chaw pab cuam thiab pab txhawb uas muab kev pab txhawb rau cov neeg hluas thiab cov tsev neeg nyob hauv lub nroog Lincoln.Cov kev pab cuam no muaj xws li cov kev pab tshwj xeeb, kev tswj xyuas mob hnyav, kev pab saib xyuas uas tsis pub leej twg paub, cov kev pab cuam rau tim tsev kawm ntawv, kev kho kev quav tshuaj muaj yees thiab kev sib koom tes nrog cov chaw pab cuam hauv zos.
541-265-4179
https://www.co.lincoln.or.us

Reconnections Counseling
Ib lub chaw pab kho rau cov neeg quav tshuaj muaj yees uas muab kev pab cuam rau cov neeg, cov neeg loj uas tseem hluas, thiab cov tsev neeg nyob Newport, Toledo, Lincoln City, thiab Florence, Oregon.
541-574-9570
https://www.reconnectionscounseling.com

Discovery Counseling
Ib lub chaw saib xyuas uas ceev zoo, saib xyuas kom rov qab zoo los rau cov uas quav tshuaj muaj yees
541-574-9050
http://www.discoverycounseling.co

OSLC Tuam Txhab Tsim Kho (Developments, Inc.)
Ib lub chaw pab cuam rau kev muaj mob puas siab puas ntsws thiab kev quav tshuaj muaj yees pab rau cov neeg uas tsis pw kho, pab rau cov tsev neeg thiab cov me nyuam yaus nyob hauv lub nroog Lane.
https://www.odiclinic.org/

Kev Kho Mob Xwm Txheej Ceev Rau Kis Quav Tshuaj thiab Coj Tus Cwj Pwm Muaj Mob
Ib lub chaw kho cov neeg quav tshuaj muaj yees uas tsis pw kho muaj pawg kws pab txhawb rau sawv daws. 541-393-0777
http://www.4emergence.com

Lub Chaw Pab Tsim Kho Rau Tsev Neeg
Ib lub chaw pab nyob sib nrug deb los sis pab tim ntsej tim muag nyob hauv lub nroog Lane County rau cov me nyuam yaus, cov neeg hluas, cov neeg laus, thiab cov tsev neeg uas tab tom ntsib teeb meem txog kev quav tshuaj muaj yees, kev muaj mob puas siab puas ntsws, los sis kev muaj mob puas hlwb.
541.342.8437
https://www.c-f-d.org

Tillamook County Community Health Centers (Tillamook Khauj Tim Cov Chaw Saib Xyuas Zej Zog Kev Noj Qab Haus Huv)
Muab hauv kev rau neeg mob tau mus sab laj nrog tus kws muaj kev paub tshwj xeeb Ua Hauj Lwm Pab Zej Tsoom los sis Tus Kws Muab Tswv Yim
https://tillamookchc.org/behav...