Pib txij lub Tsib Hlis Ntuj Tim 11, 2023: Oregon cov nom tswv saib xyuas zej tsoom kev noj qab haus huv yuav tso tseg ntau cov cai hais txog COVID-19 vim tias tsoom fwv qhov xwm txheej ceev xaus lawm. Kawm paub ntxiv txog ntawm cov hloov pauv tshiab ntawm no.

Cov Chaw Sib Koom Tes Pab Txhawb Ua Ke

Koj lub zej zog tuaj yeem ua qhov chaw pab txhawb thiab nplij siab

Nrhiav kev pab txhawb uas raug tsim los ntawm koj lub zej zos, rau koj lub zej zos. Nrhiav ib tug kws pab tswv yim uas nkag siab txog yam koj pom koj ntsib los sis koom nrog ib pawg pab txhawb nrog lwm tus uas tab tom yuav ntsib tej yam zoo sib xws.

Cov npe hauv qab no yog raug tsim muaj kev pab tuaj ntawm lub zej zos yog li koj tuaj yeem nrhiav tau cov kev pab kho mob puas siab ntsws thiab kev quav tshuaj muaj yees txawm tias koj yuav muaj los yog tsis muaj is saws las los xij. Nws muaj kev pab saib xyuas thiab pheej yig nyob rau ib lub zej zog twg uas koj hnov tau tias nyeb xeeb thiab sib nkag siab.

4th Dimension Recovery Center
Tus khub sib pab txhawb thiab cov kev pab hauv zej zos rau cov neeg hluas kom rov qab zoo los. Tej ntaub ntawv hais txog cov rooj sib tham hauv online muaj nyob rau ntawm no
www.4drecovery.org

Folk Time, Inc.
Kev pab txhawb thiab sib txuas rau cov neeg feem coob hauv lub zos uas xav tau kev pab saib xyuas puas siab puas ntsws raws li
Kev Sib Tham Pom Duab rau ntawm no
www.folktime.org

Peer Galaxy
Kev pab txhawb hauv zej zos, cov kev pab txhawb thiab pab cuam rau kev saib xyuas puas siab puas ntsws
Cov sij hawm pab txhawb rau hauv online rau pawg neeg sib ntsib rau ntawm no
www.peergalaxy.com

National Alliance on Mental Illness Oregon
Lub koom haum kev sib pab txhawb los ntawm tusk hub tau mob siab ua kom kev tus kheej rov qab zoo los
Tej ntaub ntawv hais txog kev txhawb raws hauv Online muaj nyob rau ntawm no
www.namior.org

Lub Chaw Pab Cuam Kev Puas Siab Puas Ntsws thiab Kev Quav Tshuaj Muaj Yees hauv Oregon
Lub koom haum kev sib pab txhawb los ntawm tusk hub tau mob siab ua kom kev tus kheej rov qab zoo los Cov npe ntawm cov khub sib pab txhawb thiab kev pab cuam rau ntawm no
www.mhaoforegon.org

Oregon Ua Kom Rov Qab Zoo Los
Kev pab txhawb thiab cov chaw pab cuam rau cov neeg uas kom rov qab zoo los Cov npe ntawm cov rooj sib tham hauv online hais txog kev saib xyuas kom rov qab zoo los rau ntawm no
www.oregonrecovers.org

Lub Chaw Loj Saib Xyuas Zej Zog Kho Kom Rov Zoo Li Qub
Tus neeg ua hauj lwm cov chaw muaj ntaub ntawv thiab kev txhawb nqa rau cov neeg nyob hauv Cheeb Nroog Marion thiab Polk Cov ntaub ntawv pawg txhawb qa hauv oos lais ntawm no
Hu Rau 503-393-4273
www.roccsalem.org

WellMama Oregon
Kev txhawb nqa fab txoj kev xav rau cov niam thiab cov tsev neeg nyob rau hauv Cheeb Nroog Lane
Hu Rau 541-525-0495
www.wellmamaoregon.com

Tiam Neeg Hluas
Lub koom haum saib xyuas cov neeg hluas thiab lub chaw tsi ntsees pab txhawb rau cov tib neeg hluas uas muaj teeb meem. Kev Sib Pab Txhawb Ntawm Cov Neeg Hluas muaj sib tham raws hauv Chat los sis Twitch, los sis hu rau 971-334-9295
www.youthera.org

Hu Rau Oregon
kev sib pab txhawb ib tug rau ib tug rau cov niam txiv thiab cov tsev neeg. Khoom rau thaum Mon-Fri 12p - 7p (zam rau cov hnub so)
Hu rau 833-732-2467
www.reachoutoregon.org

Kev Nthuav Qhia Txog Kev Sib Pab Cov Neeg Laus Hauv Oregon
Cov kev pab rau cov neeg laus nyob hauv Oregon uas ntsib teeb meem los ntawm kev kev cais nyob ib leeg los sis muaj kev kho siab zim rau thaum lub sij hawm muaj tus kab mob COVID-19, suav txog kev pab txhawb txhua lub vij los ntawm kev hu xov tooj nrog cov kws saib xyuas tshwj xeeb.
1-833-736-4676

www.communitycounselingsolutions.org/senior-outreach
Daim Ntawv Foos Xa Mus Kho

Hnub Nyoog Ntse Hnub Nyoog Zoo
Kev pab tswv yim rau tus khub thiab kev pab txhawb rau cov neeg loj thiab cov neeg laus nyob hauv Rogue Valley
Hu rau 541-857-7780

Oregon Family Support Network (OFSN)
Kev sib pab cuam rau cov niam txiv thiab cov neeg zov ntawm cov me nyuam yaus uas xav tau kev pab txhawb rau kev xav, tus cwj pwm thiab kev muaj mob puas siab puas ntsws.Kev kawm ntawv thiab kev pab tswv yim los pab rau cov tsev neeg thiab cov me nyuam yaus kom paub mus cuag tau feem saib xyuas mob nkeeg thiab nrhiav tej chaw pab.
admins@ofsn.net (503) 363-8068
http://www.ofsn.net

CHANCE
Recovery support for individuals with behavioral and substance abuse disorders who are seeking recovery to effectively implement positive change in their lives
541-272-3740
https://www.chancerecovery.org/m/