Pib txij lub Tsib Hlis Ntuj Tim 11, 2023: Oregon cov nom tswv saib xyuas zej tsoom kev noj qab haus huv yuav tso tseg ntau cov cai hais txog COVID-19 vim tias tsoom fwv qhov xwm txheej ceev xaus lawm. Kawm paub ntxiv txog ntawm cov hloov pauv tshiab ntawm no.

Cov Neeg Laus

Koj lub zej zog tuaj yeem ua qhov chaw pab txhawb thiab nplij siab

Nrhiav kev pab txhawb uas raug tsim los ntawm koj lub zej zos, rau koj lub zej zos. Nrhiav ib tug kws pab tswv yim uas nkag siab txog yam koj pom koj ntsib los sis koom nrog ib pawg pab txhawb nrog lwm tus uas tab tom yuav ntsib tej yam zoo sib xws.

Cov npe hauv qab no yog raug tsim muaj kev pab tuaj ntawm lub zej zos yog li koj tuaj yeem nrhiav tau cov kev pab kho mob puas siab ntsws thiab kev quav tshuaj muaj yees txawm tias koj yuav muaj los yog tsis muaj is saws las los xij. Nws muaj kev pab saib xyuas thiab pheej yig nyob rau ib lub zej zog twg uas koj hnov tau tias nyeb xeeb thiab sib nkag siab.

Hnub Nyoog+
Kev saib xyuas thiab tej kev pab rau cov neeg laus nyob hauv Oregon rau thaum lub sij hawm muaj tus kab mob COVID-19.
Hu rau 503-408-4759
ageplus.org

Kev Nthuav Qhia Txog Kev Sib Pab Cov Neeg Laus Hauv Oregon
Cov kev pab rau cov neeg laus nyob hauv Oregon uas ntsib teeb meem los ntawm kev kev cais nyob ib leeg los sis muaj kev kho siab zim rau thaum lub sij hawm muaj tus kab mob COVID-19, suav txog kev pab txhawb txhua lub vij los ntawm kev hu xov tooj nrog cov kws saib xyuas tshwj xeeb.
1-833-736-4676
communitycounselingsolutions.org/senior-outreach

Daim Ntawv Foos Xa Mus Kho


Hnub Nyoog Ntse Hnub Nyoog Zoo
Kev pab tswv yim rau tus khub thiab kev pab txhawb rau cov neeg loj thiab cov neeg laus nyob hauv Rogue Valley.
Hu 541-857-7780

Lub Chaw Sab Hnub Tuaj Oregon rau Kev Ua Neej Nyob Kom Ywj Pheej
Kev pab-tswv yim rau tus khub thiab pab txhawb rau pab pawg rau cov neeg xiam oob qhab.
Hauv Ontario hu 541-889-3119
Hauv Ontario hu rau Tus Xov Tooj Hu dawb 1-844-489-3119
Hauv Pendleton hu 541-276-1037
Hauv Pendleton hu rau Tus Xov Tooj Hu dawb 1-877-711-1037
Hauv Dalles hu 541-370-2810
Hauv Dalles hu rau tus xov tooj hu dawb 1-844-370-2810
www.eocil.org

Txoj Hauj Lwm Muab Khoom Plig Rau Cov Neeg Laus (Program to Encourage Active Rewarding Lives for Seniors, PEARLS) thiab Daws Teeb Meem
Pab txhawb tus kws pab tswv yim thiab kws qhia rau tus khub pub dawbsuav nrog kev tswj kev ntxhov siab rau cov neeg loj thiab cov neeg laus uas nyob hauv Ib Cheeb Tsam Nroog Washington Lub Chaw Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv thiab Pab Cuam Rau Neeg Es Xias: 503-872-8822 x200 Kev Pab Cuam Rau Tsev Neeg thiab Me Nyuam Yaus Neeg Ntsus: 503-226-7079 x124 Lifeworks Northwest: 503-641-1475, thov Tus Kws Paub Tshwj Xeeb Daws Tej Teeb Meem
www.co.washington.or.us