Pib txij lub Tsib Hlis Ntuj Tim 11, 2023: Oregon cov nom tswv saib xyuas zej tsoom kev noj qab haus huv yuav tso tseg ntau cov cai hais txog COVID-19 vim tias tsoom fwv qhov xwm txheej ceev xaus lawm. Kawm paub ntxiv txog ntawm cov hloov pauv tshiab ntawm no.

Thoob Plaws Lub Xeev thiab Hauv Online

Cov kws raug cob qhia muab kev pab txhawb rau hauv ib cheeb tsam

Tus kab mob COVID-19 hloov peb lub neej rau ntau yam heev lawm. Nws yog yam nyuaj rau txhua tus. Yog koj muaj teeb meem txog kev tswj xyuas, tsis yog koj ib leeg xwb thiab tej zaum yuav yog lub sij hawm hu thov kev pab txhawb. Muaj kev pab txhais lus.

Oregon Covid-19 Long Haulers Pawg Pab Txhawb
Pab pawg no raug tsim tawm los mus siv rau cov neeg nyob rau hauv xeev Oregon thiab SW Washington uas muaj Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) hauv xyoo 2020 (tshwm sim thawj zaug), thiab, tom qab muaj mob hnyav uas lawv tsis paub tias lawv tus mob puas yuav rov qab zoo los li yav dhau los thaum tau tus kab mob vais lav no lawm.
503-502-1706
https://colossal-producer-8824.ck.page/36a59cc46d

Lub Chaw Pab Kho Kom Rov Zoo Los (Rehab Spot)
Peb tshaj tawm dawb txog tej ntaub ntawv kev quav tshuaj thiab kev siv tshuaj muaj yees txhawm rau tsim ua kom cov neeg hauv zej zos noj qab haus huv dua thiab zoo siab dua.
(866) 597-0685
https://www.rehabspot.com/treatment/support-groups/