Caij nplooj ntoo zeeg thiab caij ntuj no mas yog lub caij ntoj ncig thiab lub caij tuaj sib sau ua ke rau hauv vaj hauv tsev nrog tej phooj ywg thiab tsev neeg. Cov lus qhia no yuav pab ua rau peb txhua tus tsis raug tus kab mob COVID-19.

Thoob Plaws Lub Xeev thiab Hauv Online

Cov kws raug cob qhia muab kev pab txhawb rau hauv ib cheeb tsam

Tus kab mob COVID-19 hloov peb lub neej rau ntau yam heev lawm. Nws yog yam nyuaj rau txhua tus. Yog koj muaj teeb meem txog kev tswj xyuas, tsis yog koj ib leeg xwb thiab tej zaum yuav yog lub sij hawm hu thov kev pab txhawb. Muaj kev pab txhais lus.

Oregon Covid-19 Long Haulers Pawg Pab Txhawb
Pawg neeg no raug tsim los rau cov neeg nyob hauv Oregon uas tau muaj tus kab mob COVID-19 lawm, thiab, tom qab muaj mob hnyav uas lawv tsis paub tias lawv tus mob puas yuav rov qab zoo los li yav dhau los thaum tau tus kab mob vais lav no lawm.
503-502-1706
https://colossal-producer-8824.ck.page/36a59cc46d

Lub Chaw Pab Kho Kom Rov Zoo Los (Rehab Spot)
Peb tshaj tawm dawb txog tej ntaub ntawv kev quav tshuaj thiab kev siv tshuaj muaj yees txhawm rau tsim ua kom cov neeg hauv zej zos noj qab haus huv dua thiab zoo siab dua.
(866) 597-0685
https://www.rehabspot.com/treatment/support-groups/