Pib txij lub Tsib Hlis Ntuj Tim 11, 2023: Oregon cov nom tswv saib xyuas zej tsoom kev noj qab haus huv yuav tso tseg ntau cov cai hais txog COVID-19 vim tias tsoom fwv qhov xwm txheej ceev xaus lawm. Kawm paub ntxiv txog ntawm cov hloov pauv tshiab ntawm no.

Cov xov tooj thov kev pab hauv lub xeev thiab ib cheeb tsam

Nyob rau ntawm phab ntawv no:

Kev mob puas siab ntsws thiab kev xav

Yog tias koj xav tau kev pab txhawb rau lub hlwb thiab kev xav Safe + Strong Tus Xov Tooj Hu Sai yog muaj nyob ntawm nod rau koj tam sim no.

  • Hu rau 800-923-4357

Yam vam txog thaum koj hu rau ib tug xov tooj hu sai

Yog qhov no yog koj thawj zaus hu mus rau ib tug xov tooj hu thov kev pab, koj yuav muaj cov nqe lus nug. Ib tug neeg yuav nyob tod mloog thiab pab txhawb koj.

Thaum koj hu mus yuav tshwm sim dab tsi:

  • Tus neeg yuav nug koj lub npe thiab nug seb lawv yuav pab tau li cas

  • Lawv yuav thov tej ntaub ntawv ntawm lwm tus neeg los pab koj, tab sis koj tsis txhob muab qhia

  • Lawv yuav ua raws li yam koj hais rau lawv

  • Lawv yuav ua siab ntev mloog koj hais

  • Lawv yuav tsis txiav txim rau koj los sis qhia rau koj txog yam yuav ua

  • Lawv yuav muab tej tswv yim hais txog qhov yuav nrhiav kev pab ntau ntxiv rau koj los sis qhov koj yuav nrhiav ib tug kws pab tswv yim li cas

Tus xov tooj hu thov kev pab yuav tsis muab koj tej ntaub ntawv qhia tawm tshwj tsis yog nws muaj cov yeeb yam ntawm kev ua phem los sis kev tsis quav ntsej txog los sis lawv tau txhawj tias tsam tshwm sim tsis zoo rau koj tus kheej los sis lwm tus neeg. Thov mus rau ntawm lub koom haum lub vab sab (website) mus kawm kom paub ntau ntxiv txog lawv cov cai ceev tus kheej ntiag tug.