Pib txij lub Tsib Hlis Ntuj Tim 11, 2023: Oregon cov nom tswv saib xyuas zej tsoom kev noj qab haus huv yuav tso tseg ntau cov cai hais txog COVID-19 vim tias tsoom fwv qhov xwm txheej ceev xaus lawm. Kawm paub ntxiv txog ntawm cov hloov pauv tshiab ntawm no.

LGBTQIA+

Koj lub zej zog tuaj yeem ua qhov chaw pab txhawb thiab nplij siab

Nrhiav kev pab txhawb uas raug tsim los ntawm koj lub zej zos, rau koj lub zej zos. Nrhiav ib tug kws pab tswv yim uas nkag siab txog yam koj pom koj ntsib los sis koom nrog ib pawg pab txhawb nrog lwm tus uas tab tom yuav ntsib tej yam zoo sib xws.

Cov npe hauv qab no yog raug tsim muaj kev pab tuaj ntawm lub zej zos yog li koj tuaj yeem nrhiav tau cov kev pab kho mob puas siab ntsws thiab kev quav tshuaj muaj yees txawm tias koj yuav muaj los yog tsis muaj is saws las los xij. Nws muaj kev saib xyuas pheej yig nyob rau hauv koj lub zej zog, uas koj hnov tau tias nyab xeeb thiab sib nkag siab.

Q Lub Chaw
Cov chaw pab cuam, kev sib txuas rau thiab kev pab txhawb rau LQBTQIA+ huav zej zos Online rau ntawm no
www.pdxqcenter.org

Trans Lifeline
Kev pab txhawb thiab cov chaw pab cuam rau cov neeg feem coob hauv zej zos
Hu rau 877-565-8860
www.translifeline.org

Txoj Hauj Lwm Trevor Cov hauj lwm pab rau txoj sia-kev cawm rau hauv zej zos rau LGBTQIA+ cov hluas
Hu rau 866-488-7386
Ntaus ntawv START xa rau 678-678
Sib Tham
www.trevorproject.org

Cascade Aids Project
Kev sib pab txhawb nrog tusk hub rau HIV+cov neeg uas xav tau kev pab saib xyuas puas siab puas ntsws
www.capnw.org

Keb Pab Chaw So Rau Cov npe ntawm kws kho mob uas muab ntau yam kev saib xyuas mob puas siab puas ntsws, kev xav thiab lub cev pub dawb rau cov neeg uas sib hais txog kev ncaj ncees.
www.radicalrest.org

Bravery Center
Muab kev saib xyuas nyab xeeb thiab zoo siab txais tos pab txhawb rau pab pawg neeg thiab kev pab cuam saib xyuas kev puas siab puas ntsws rau cov tswv cuab ntawm LGBTQIA2S+ hauv lub zos Ib Cheeb Tsam Nroog Lincoln.
https://www.olallacenter.org/bravery-center

Mind Solutions
Ib lub chaw saib xyuas hauv zej zos uas muab kev pab txhawb rau kev puas siab puas ntsws, kev quav yeeb tshuaj muaj yees, thiab kev sib ntaus sib tua rau hauv vaj hauv tsev.
(503) 206-8856
https://www.mindsolutionsusa.com