Pib txij lub Tsib Hlis Ntuj Tim 11, 2023: Oregon cov nom tswv saib xyuas zej tsoom kev noj qab haus huv yuav tso tseg ntau cov cai hais txog COVID-19 vim tias tsoom fwv qhov xwm txheej ceev xaus lawm. Kawm paub ntxiv txog ntawm cov hloov pauv tshiab ntawm no.

Kev Pab Txhawb Rau Cov Neeg Hluas, Tus Hluas thiab Tsev Neeg

Koj lub zej zog tuaj yeem ua qhov chaw pab txhawb thiab nplij siab

Nrhiav kev pab txhawb uas raug tsim los ntawm koj lub zej zos, rau koj lub zej zos. Nrhiav ib tug kws pab tswv yim uas nkag siab txog yam koj pom koj ntsib los sis koom nrog ib pawg pab txhawb nrog lwm tus uas tab tom yuav ntsib tej yam zoo sib xws.

Cov npe hauv qab no yog raug tsim muaj kev pab tuaj ntawm lub zej zos yog li koj tuaj yeem nrhiav tau cov kev pab kho mob puas siab ntsws thiab kev quav tshuaj muaj yees txawm tias koj yuav muaj los yog tsis muaj is saws las los xij. Nws muaj kev pab saib xyuas thiab pheej yig nyob rau ib lub zej zog twg uas koj hnov tau tias nyeb xeeb thiab sib nkag siab.

Tiam Neeg Hluas
Lub koom haum saib xyuas cov neeg hluas thiab lub chaw tsi ntsees pab txhawb rau cov tib neeg hluas uas muaj teeb meem. Kev Sib Pab Txhawb Ntawm Cov Neeg Hluas muaj sib tham raws hauv Chat los sis Twitch, los sis hu rau 971-334-9295
www.youthera.org

Tus Xov Tooj Hus Sai Pab Cov Hluas
Rau cov kev pab txhawb cov hluas-rau cov hluas
Hu rau 877-968-8491
Ntaus ntawv teen2teen xa rau 839-863
Chat
www.oregonyouthline.org

Hu Rau Oregon
kev sib pab txhawb ib tug rau ib tug rau cov niam txiv thiab cov tsev neeg. Khoom rau thaum Mon-Fri 12p - 7p (zam rau cov hnub so)
Hu rau 833-732-2467
www.reachoutoregon.org

Tej Kev Pab Cuam Tsev Neeg Trillium
Ib lub-chaw ua hauj lwm hauv zej zos ntsig txog kev puas siab puas ntsws thiab saib xyuas tus cwj pwm rau cov me nyuam yaus thiab cov tsev neeg, npaj saib xyuas kev puas siab puas ntsws tib zaug los sis saib xyuas txuas mus ntxiv. Tej Kev Pab Cuam Kuaj Mob/Kho Mob hu rau 888-333-6177
www.trilliumfamily.org

Kom Haum Pab Txhawb Kev Xav Rau Me Nyuam Yaus
Cov chaw pab cuam rau cov me nyuam yaus thiab cov tsev neeg uas muaj teeb meem puas siab puas ntsws, suav nrog kev pab txhawb rau cov tsev neeg thaum lub sij hawm muaj tus kab mob sib kis khaus lauv nam vais lav.
www.childmind.org

Morrision Tej Kev Pab Cuam Me Nyuam Yaus thiab Tsev Neeg
Pab txhawb rau cov me nyuam yaus, cov neeg hluas, thiab lawv tsev neeg uas ntsib kev puas siab puas ntsws thiab tej teeb meem kev siv tshuaj muaj yees.
Hu rau 503-258-4200
www.morrisonkids.org

Portland Lub Chaw Kho Mob
Ib lub chaw tshawb nrhiav ntaub ntawv teev tseg ntawm ib cheeb tsam Portland-cov kws saib xyuas kev puas siab puas ntsws. Nrhiav ib tug kws kho mob hauv Portland uas paub tshwj xeeb rau feem ua hauj lwm nrog cov me nyuam yaus thiab cov neeg hluas.
www.portlandtherapycenter.com

Kev Tsim Cov Tsev Neeg Kom Noj Qab Nyob Zoo
Kev pab txhawb tsev neeg thiab tej ntaub ntawv qhia rau cov niam txiv, cov neeg zov, cov neeg saib xyuas rau cov me nyuam kawm ntawv thiab ov me nyuam yaus.
Hauv Ib Cheeb Tsam Nroog Wallowa hu 541-426-9411
Hauv Ib Cheeb Tsam Nroog Baker hu 541-524-2331
Hauv Ib Cheeb Tsam Nroog Union hu 541-398-0674
Hauv Ib Cheeb Tsam Nroog Malheur hu 541-216-3101
www.oregonbhf.org

Cov Phooj Ywg ntawm Cov Me Nyuam Yaus
Cov kws qhiarau cov neeg hluas uas sib txuas nrog rau cov neeg hluas uas muaj cov kws qhia neeg laus.
Hu 503.281.6633
www.friendsofthechildren.org

Lub Chaw Tu Tsev Neeg
Kev pab txhawb rau kev kawm ntawv rau cov me nyuam yaus muaj hnub nyoog 0-5 txog l rau cov niam txiv hauv nyob hauv Ib Cheeb Tsam Nroog Jackson thiab Josephine.
Hu rau 541-779-5242
www.familynurturingcenter.org

NAMI Rau Cov Me Nyuam Yaus thiab Cov Tsev Neeg
Ib lub chaw lis hauj lwm sib koom tes ua ke tau mob siab los tswj xyuas tus kheej kom rov qab zoo los los ntawm muaj neeg pab txhawb thiab kev sib pab txhawb pab pawg. Nrhiav tej ntaub ntawv sib tiv toj rau ntawm Portland rau ntawm no
https://namior.org/resources/community-resource-lists/children-and-families/

NW Cov Kev Pab Cuam Tsev Neeg
Kev pab txhawb rau kev siv tshuaj muaj yees thiab cov kev pab cuam rau cov hluas thiab cov neeg loj uas tseem hluas. Muaj cov kev pab cuam hais ua lus As Kiv thiab Xab Pees Niv Nplooj Ntawv Sib Txuas Lus no
https://www.nwfs.org

Reconnections Counseling
Ib lub chaw pab kho rau cov neeg quav tshuaj muaj yees uas muab kev pab cuam rau cov neeg, cov neeg loj uas tseem hluas, thiab cov tsev neeg nyob Newport, Toledo, Lincoln City, thiab Florence, Oregon.
(541-574-9570)
https://www.reconnectionscounseling.com/

Oregon Family Support Network (OFSN)
Kev sib pab cuam rau cov niam txiv thiab cov neeg zov ntawm cov me nyuam yaus uas xav tau kev pab txhawb rau kev xav, tus cwj pwm thiab kev muaj mob puas siab puas ntsws.Kev kawm ntawv thiab kev pab tswv yim los pab rau cov tsev neeg thiab cov me nyuam yaus kom paub mus cuag tau feem saib xyuas mob nkeeg thiab nrhiav tej chaw pab.
admins@ofsn.net (503) 363-8068
http://www.ofsn.net

Lub Nroog Lincoln Feem Saib Xyuas Kev Muaj Mob Coj Tus Cwj Pwm
Ib lub chaw saib xyuas kev puas siab puas ntsws rau hauv lub nroog Lincoln txog kev pab tswv yim, kev tswj teeb meem, kev saib xyuas txog kev kho mob, kev tswj kev siv tshuaj kho mob, thiab kev pab tu mob nkeeg rau cov neeg tsis pw kho mob rau tag nrho cov me nyuam yaus thiab cov neeg laus nyob ntawm lub nroog Lincoln uas tab tom ntsib kev muaj mob puas siab puas ntsws.
541-265-4179
https://www.co.lincoln.or.us/hhs/page/mental-health-substance-abuse-and-problem-gambling

Lub Nroog Lincoln Cov Kev Pab Cuam Rau Me Nyuam Yaus thiab Tsev Neeg
Ib lub chaw pab cuam thiab pab txhawb uas muab kev pab txhawb rau cov neeg hluas thiab cov tsev neeg nyob hauv lub nroog Lincoln.Cov kev pab cuam no muaj xws li cov kev pab tshwj xeeb, kev tswj xyuas mob hnyav, kev pab saib xyuas uas tsis pub leej twg paub, cov kev pab cuam rau tim tsev kawm ntawv, kev kho kev quav tshuaj muaj yees thiab kev sib koom tes nrog cov chaw pab cuam hauv zos.
541-265-4179
https://www.co.lincoln.or.us

OSLC Tuam Txhab Tsim Kho (Developments, Inc.)
Ib lub chaw pab cuam rau kev muaj mob puas siab puas ntsws thiab kev quav tshuaj muaj yees pab rau cov neeg uas tsis pw kho, pab rau cov tsev neeg thiab cov me nyuam yaus nyob hauv lub nroog Lane. 541-485-2711
https://www.odiclinic.org/

Lub Chaw Pab Tsim Kho Rau Tsev Neeg
Ib lub chaw pab nyob sib nrug deb los sis pab tim ntsej tim muag nyob hauv lub nroog Lane County rau cov me nyuam yaus, cov neeg hluas, cov neeg laus, thiab cov tsev neeg uas tab tom ntsib teeb meem txog kev quav tshuaj muaj yees, kev muaj mob puas siab puas ntsws, los sis kev muaj mob puas hlwb.
541.342.8437
https://www.c-f-d.org