Poputa May 11, 2023: Noun Oregon kewe chon angangen safean aramas meinisin ra kan wutawow ekkoch foforun ponu ngeni COVID-19 kena nupwen an ewe muunap atepwanepwan a kan sopweno. Kaeo chomong usun ekkewe minafon siwin kena ikei.

COVID-19

Opwosun COVID-19

Opwosun COVID-19
Ren sam me in & family kena

Ponu ngeni eom kapas eis usun semerit me apposun COVID-19

Kaeo chomong