Poputa May 11, 2023: Noun Oregon kewe chon angangen safean aramas meinisin ra kan wutawow ekkoch foforun ponu ngeni COVID-19 kena nupwen an ewe muunap atepwanepwan a kan sopweno. Kaeo chomong usun ekkewe minafon siwin kena ikei.

Nonom ika akangang non ew neni mi tekia ngawen