Mùa thu và mùa đông là mùa để chúng ta đi du lịch và tụ tập trong nhà với bạn bè và gia đình. Những hướng dẫn này có thể giúp nhau an toàn khỏi COVID-19.

Sức khỏe tâm thần và cảm xúc

Cómo puedes recibir apoyo para ti y los tuyos

Sức khỏe tâm thần và cảm xúc
Đường dây trợ giúp của tiểu bang và địa phương

Nếu quý vị bị ảnh hưởng bởi COVID-19 hoặc cháy rừng ở Oregon năm, có các nguồn trợ giúp và hỗ trợ dành cho quý vị và những người thân yêu của quý vị

Tìm hiểu thêm
Sức khỏe tâm thần và cảm xúc
Cách chăm sócTìm hiểu thêm

Find care in your community

Sức khỏe tâm thần và cảm xúc
Người Da đen hoặc Mỹ gốc Phi
Tìm hiểu thêm
Sức khỏe tâm thần và cảm xúc
Người Mỹ Gốc Á
Tìm hiểu thêm
Sức khỏe tâm thần và cảm xúc
LGBTQIA+
Tìm hiểu thêm
Sức khỏe tâm thần và cảm xúc
Mạng lưới Đồng đẳng
Tìm hiểu thêm
Sức khỏe tâm thần và cảm xúc
Người cao tuổi
Tìm hiểu thêm

Find support near you

Sức khỏe tâm thần và cảm xúc
Đô thị PortlandTìm hiểu thêm
Sức khỏe tâm thần và cảm xúc
Tây nam OregonTìm hiểu thêm
Sức khỏe tâm thần và cảm xúc
Trung tâm OregonTìm hiểu thêm
Sức khỏe tâm thần và cảm xúc
Đông OregonTìm hiểu thêm
Sức khỏe tâm thần và cảm xúc
Toàn tiểu bang và Trực tuyếnTìm hiểu thêm