Mùa thu và mùa đông là mùa để chúng ta đi du lịch và tụ tập trong nhà với bạn bè và gia đình. Những hướng dẫn này có thể giúp nhau an toàn khỏi COVID-19.

Chính sách Dịch vụ Tiếp cận Ngôn ngữ

Tất cả mọi người đều có quyền được biết về và sử dụng các chương trình và dịch vụ của Cơ quan Quản lý Y tế Oregon (Oregon Health Authority, hoặc OHA). OHA trợ giúp miễn phí.

Một số ví dụ về trợ giúp miễn phí mà OHA có thể cung cấp là:

• Dịch vụ thông dịch cho ngôn ngữ ký hiệu và các ngôn ngữ nói; • Tài liệu in giấy bằng các ngôn ngữ khác;

• Chữ nổi;

• In khổ chữ lớn;

• Định dạng âm thanh và các định dạng khác.

Nếu quý vị cần được giúp đỡ, vui lòng liên hệ với điều phối viên của chương trình Dịch vụ Tiếp cận Ngôn ngữ bằng một trong những phương pháp sau:

• Trang mạng: www.oregon.gov/OHA/OEI

• Email: Languageaccess.info@state.or.us

• Điện thoại: 1-844-882-7889, 711 TTY (điện thoại dành cho người khiếm thính hoặc khuyết tật về phát âm)

• Thư: Office of Equity and Inclusion Division 421 SW Oak St., Suite 750, Portland, OR 97204