Deyrta iyo xiliga qoobaha ayaa ka dhignaan kara inaad safarto aadna guryaha kula kulanto saaxiibada iyo qoyska. Tilmaamahaan ayaa naga caawinaaya ilaalinta badqabka dhexdeena si aan iskaga ilaalino COVID-19.

Kulannada badqabka leh

Tilmaamaha:

 1. Qaado talaalka. Talaalka ayaa ah difaaceena ugu fiican ee aan dadka uga ilaalin karno inay aad ugu xanuunsadaan dhammaan faracyada COVID-19.

 2. Maaskaro ku xiro gudaha.

 3. Marka aad joogto banaanka, iskuday inaad xirato maaskarada aadna ka fogaato 4 fiid dadka kale marka aad waqti ku qaadanayso goobaha saxmada badan ama dadka badan joogaan, gaar ahaana haddii aadan qabin talaalka, aad qabto xanuun uur ku jirta ah oo khatar wayn kuu gelinaaya inaad xanuun xun ka qaado fayraska ama aad la nooshahay qof ku jira xaaladahaas midkood (ka akhri tilmaanta caafimaadka halkaan).

 4. Dhaq gacmahaaga sida ugu badan ee macquulka ah.

 5. Daawada jeermiska mari dusha meelaha markasta -- qataarada albaabka, albaabada gaariga, isteerinka gaariga iyo taleefannada.

 6. Baro astaamaha COVID-19 iyo lambarka taleefanka xirfadlaha daryeelka caafimaadka ama shaqaalaha caafimaadka bulshada ee aad wici karto haddii qof jirado. Haddii aadan haysan dhakhtar caafimaad, wac 211.

 7. Samayso qorshe si haddii qof uu guriga ku jirado, loo keli-yeelo qof sida ugu badan ee macquulka ah ilaa uu ka bogsoodo.

Heerarka khatarta:

Ilaa inta qof kasta laga talaalaayo, waxaa jira wali talaabooyin aan dhammaanteen qaadi karno si aan uga difaacno bulshooyinkeena inay xanuun xun ka qaadaan COVID-19.

KHATAR HOOSAYSA:

 • Joogista guriga

 • Waqti ku qaadashada banaanka keligaa

 • Waqti la qaadashada dadka aad la nooshahay

 • La joogista dadka aan kula noolayn laakiin sidoo kale la talaalay

 • Waqti kula qaadashada banaanka dadka kale iyo ka fogaanshaha 6 fiid dadka kale

KHATAR DHEXDHEXAAD AH

 • Waqti ku qaadashada gudaha xarumaha bulshada adoo talaal qaba, xiran maaskaro kana fogaanaaya dadka 6 fiid

KHATARTA BADAN

 • Inaadan qaadan talaalka

 • Waqti la qaadashada dadka badan iyo kulannada adoon xiran maaskaro

 • Waqti kula qaadashada gudaha ama banaanka adoo uga dhow 6 fiid dadka aan sidoo kale wali la talaalin

La kulmida saaxiibada iyo qoyska

Kulanno badan ayaa quseeya qalin jabin iyo dabaaldeg. Ayadoo hadda talaalka iyo kuurooyinka xoojinta ah la heli karo, khatarta caabuqa ayaa sidii hore ka yar qof kasta. Haddii adigga iyo dadka aad la kulmayso ay qabaan talaallada COVID-19 iyo kuurooyinka xoojinta ah, khatartiinu waa yar tahay. Laakiin dadka la talaalay qaarkood ayaa wali la xanuunsan kara COVD-19 ama ku faafin kara dadka kale. Marka halkaan waxaad ka helaysaa qaababka qaar ood ku ilaalinayso badqabka inta kulanku socdo ayadoon laga eegayn goobta.

La kulmida saaxiibada iyo qoyska

 • Qaado talaalka oo qaado kuurada xoojinta ah marka aad u qalanto si aad u difaacdo naftaada iyo dadka kula jooga.
 • Waa caadi inaad dadka kale waydiiso inay qaateen talaalka kahor intiinaan isku imaan dadka aadan la noolayn. Waxaad dooran kartaa inaad guriga joogto ama aad raadiso qaabab kale ood kula xariirto dadka haddii aad murugooto.
 • Maaskarooyinka hadda kadib qasab kuma ahan inta badan xarumaha dadwaynaha (ka fiiri meelaha wali ay qasab ka yihiin halkaan), laakiin wali waa kuwo waxtar u leh yaraynta faafida COVID-19. Waxaa lagu talinayaa inaad sii wado xirashada maaskarada aadna 6 fiid ka fogaato dadka kale markaad kulmaysaan haddii:
  • Aadan talaalka qaadan
  • Aad ka wayn tahay 65 sano
  • Nidaamkaaga difaaca jirku liito
  • Aad qabto cudur uur ku jirta ah kaasoo khatar wayn kuu gelinaaya inaad aad ugu xanuunsato COVID-19
  • Aad la nooshahay qof kamid ah dadka qaba xaaladahaas
 • Iska ilaali meelaha aan hawada fiican lahayn, gaar ahaana marka dad badan la joogaan.
 • Fur hawada meesha adoo furaaya daaqadaha ama shidaaya marwaxad ama aalada hawada sifaysa hadday macquul tahay.
 • Isbaar haddii aad qabto astaamaha COVID-19 ama aad la joogtay qof qaba COVID-19.
 • Guriga joog haddii aad dareemayso xanuun ama aad jiran tahay, oo ha qaban wax kulanno ah.
 • Si joogto ah u farxalo.

Safarka

 • Keliya u bax safar marka aad qabto talaal buuxa, iyo kuurada xoojinta ah haddii aad u qalanto.
 • Sabab la xariirta inay u badan tahay in lagugu daarto COVID-19, iskuday inaad sii wado xirashada maaskaraatiga (qof kasta oo jira 2 sano iyo ka wayn) markaad saaran tahay gaadiidka dadwaynaha iyo markaad joogto gagiga diyaaradaha iyo xarumaha baska ama tareenka.
 • Si joogto ah u farxalo oo 6 fiid ka fogoow dadka kale markay suuragal tahay.
 • Isbaar 1-3 maalmood kahor safarkaaga haddii aad safrayso adoon talaal qabin, iskana ilaali la kulmida dadka badan kahor iyo intaad ku jirtaba socdaalka.

Dhibaatooyinka xanuunka uur ku jirta ah / nidaamyada difaaca jirka oo daciifa

Taxadar dheeraad ah samee haddii aad qabto xanuun uur ku jirta ah oo khatar wayn kuu gelinaaya inaad aad ugu xanuunsato COVD-19 ama haddii aad qaadato daawooyin daciifinaaya difaaca jirka.

 • Waxaa lagu talinayaa inaad siiwado inaad xirato maaskaro si fiican u qabanaysa dusha sankaaga iyo afkaaga markasta oo aad la joogto dad, xataa haddii aad qaadatay talaal buuxda aadna qaadatay kuurada xoojinta ah ee talaalka.

Waxaan filaynaa inaad hesho badqab iyo caafimaad inta lagu jiro kulannada dhammaan sanadka oo dhan. Hel talaallada iyo kuurooyinka xoojinta ah adoo wacaaya 211, booqanaaya farmashiyaha deegaankaaga ama xafiiska dhakhtarka, ama booqanaaya GetVaccinated.Oregon.gov.