Kể từ ngày 1 Tháng Năm, 2023: Các viên chức y tế cộng đồng của Oregon đã gỡ bỏ một số biện pháp ứng phó với COVID-19 do tình huống khẩn cấp liên bang đã kết thúc. Tìm hiểu thêm về các thay đổi mới nhất tại đây.

Dịch vụ phiên dịch

Thông Tin Có Sẵn Bằng Nhiều Ngôn Ngữ. Dưới Đây Là Một Vài Địa Chỉ Để Truy Cập Chúng:

Cơ quan Quản lý Y tế Oregon (Trong phần Nguồn Trợ giúp dành cho Cộng đồng)

Quận Multnomah

Immigrant & Refugee Community Organization (Irco) Cung Cấp Dịch Vụ Hỗ Trợ Ngôn Ngữ Cho Cộng Đồng. Vui Lòng Liên Hệ:

Dịch vụ Thông dịch: interpretation@ircoilb.org | 503-234-0068

Dịch vụ Biên dịch: translation@ircoilb.org | 971-271-6481