Dịch vụ phiên dịch

Thông Tin Có Sẵn Bằng Nhiều Ngôn Ngữ. Dưới Đây Là Một Vài Địa Chỉ Để Truy Cập Chúng:

Cơ quan Quản lý Y tế Oregon (Trong phần Nguồn Trợ giúp dành cho Cộng đồng)

Quận Multnomah

Immigrant & Refugee Community Organization (Irco) Cung Cấp Dịch Vụ Hỗ Trợ Ngôn Ngữ Cho Cộng Đồng. Vui Lòng Liên Hệ:

Dịch vụ Thông dịch: interpretation@ircoilb.org | 503-234-0068

Dịch vụ Biên dịch: translation@ircoilb.org | 971-271-6481