Jino ilo Mei 11, 2023: Ritōl ro an public health ilo Oregon emōj aer jolok elōñ wāween kōmadmōd ko ñan COVID-19 ilo an jemlok idin jorrāān eo an federal. Bōk melele ko relablok kin oktak ko rekāāltata ijin.

RiKilmej im African American

Jukjukinbed eo am emaron juon jikin eo ej lewaj jibañ im ainemmon.

Bukōt jibañ ko jukjukinbed eo am ear kōmmani, ñan armij ro ilo jukjukinbed eo am. Bukōt juon koonjelor emelele kin men ko kwar iooni ñe ejab kobalok ñan juon kumi in jibañ ibben ro jet rej bar iooni ejjā eddo ko am.

Laajrak eo ilal ear kōmman kin jibañ ko rar itōk jen jukjukinbed bwe kwōn maron bukōt jibañ ko ikijen ejmour in kōmelij im uno ko rekajur jekdoñ ñe ewōr ak ejellok am injuran. Ewōr jibañ in lewaj kejbarok emmon wonnen ilo jukjukinbed eo am, im kwōmaron eñjaak am bed ilo kejbarok im aer melele kin jekjek eo am.

Naninmij in kemelij nan ri-kilmej ro ilo Oregon
Kein jerbal ko nannaninmij in kemelij nan ri-Aprika ro ilo Amedka
Kurlok971-300-4955
www.blackmentalhealtho.wixsite.com

Imani Center, nan bukon ko rej bed iolab
Afrocentric naninmij in kemelij im jaje bojrak komadmod ko im services
Kurlok 503-226-4060
www.centralcityconcern.org

The Miracles Club
Jikin keijmour ko nan jukjukin bed eo rej lelok support jiban ko nan ro rej ri-Aprika ilo Amedka Communities
Kurlok 503-249-8559
www.themiraclesclub.org

OHSU Avel Gordly Center nan keijmour
Nan ro ejenolok manit im mour ko air ilo Aprika African im ri-aprika Ro ilo Amedka ro ilo jukjukin bed eo
Kurlok 503-494-4745
www.ohsu.edu

Jorren ko ilo imoko im jorren jen lejen Hotline, Self Enhancement Inc
Hotline im support jiban ko nan jodikdik in Aprika ro ilo Amedka im paamle ko air
Kurlok 503-972-3698
www.selfenhancement.org

Brown Hope
Doulul ko an jukjukin bed eo kotobar eo ej nan ekajet ko an BIPOC kajojo paamle ilo Oregon
www.brownhope.org

Black Resilience Fund
Idrin an COVID-19 uake prokraam eo lelok jiban nan jabrewot im jiban nan jukjukin bed eo an ri-kilmej im paamle in oregon
www.blackresiliencefund.com

Radical Rest
Lajraak in ro rej lelok jiban ikijen naninmij in kemelij, enjake kab enbwinin wawin kadiklok mojno ko ejelok wonen nan tarinae ilo jerbal in kalijeklok
www.radicalrest.org

Urban League eo an Portland
Jiban nan jukjukin bed im makitkit in kejbarok ko nan ritto in nan Ri-Aprika ilo Amedka, paamle, im bwijola ro.
Kurlok 971-517-5851
www.ulpdx.org

Therapy Den
Jerbal in online jukjukin bed an ro eor naninmij in kemelij ibier im ej ekijiel iben ri-katakin ro iben kajojo im paamle ko im rej aikuij kejbarok
www.therapyden.com

Lain in Jibañ ikijen Ejellok Kalijeklok kin an Armij Riia
Juon line in jiban nan armij nan armij nan kajojo armij im paamle ko im naninmij in kemelij kab enbwinin rejelet ir kin kalijeklok.
Kurlok 503-575-3764
www.linesforlife.org

Uak ko nan kelemenlokjen
Doulul ko ilo jukjukin bed eo rej lelok jiban jen narmin nan armij nan naninmij in kelemenlokjen, jorren jen kejerbal men kajuur,, im jorren ko ilo imoko.
(503) 206-8856
https://www.mindsolutionsusa.com