Jino ilo Mei 11, 2023: Ritōl ro an public health ilo Oregon emōj aer jolok elōñ wāween kōmadmōd ko ñan COVID-19 ilo an jemlok idin jorrāān eo an federal. Bōk melele ko relablok kin oktak ko rekāāltata ijin.

Armij in Asian American

Jukjukinbed eo am emaron juon jikin eo ej lewaj jibañ im ainemmon.

Bukōt jibañ ko jukjukinbed eo am ear kōmmani, ñan armij ro ilo jukjukinbed eo am. Kobalok ibben juon koonjelor emelele kin men ko kwar iooni ñe ejab kobalok ñan juon kumi in jibañ ibben ro jet rej bar iooni ejjā eddo ko am.

Laajrak eo ilal ear kōmman kin jibañ ko rar itōk jen jukjukinbed bwe kwōn maron bukōt jibañ ko ikijen ejmour in kōmelij im uno ko rekajur jekdoñ ñe ewōr ak ejellok am injuran. Ewōr jibañ in lewaj kejbarok emmon wonnen ilo jukjukinbed eo am, im kwōmaron eñjaak am bed ilo kejbarok im aer melele kin jekjek eo am.

Therapy nan ri-ejia
Kein jibann nan naninmij in kemelij im support nan ri-ejia ro ilo Amedka Online kein jerbal ko ijin here
www.asiansdotherapy.com

Ejmour an Ri-ejmour & Services Center
Physical im behavioral jiban ko nan ejmour nan Ri-ejia ro ilo Amemdka ilo jukjukin bed eo Line eo ikijen kajin:
Kajin belle 503-772-5888
Kantoniij 503-772-5889

Korea 503-772-5891

Vietnam 503-772-5892

www.ahscpdx.org

Brown Hope
Doulul ko an jukjukin bed eo kotobar eo ej nan ekajet ko an BIPOC kajojo paamle ilo Oregon
www.brownhope.org

Radical Rest
Lajraak in ro rej lelok jiban ikijen naninmij in kemelij, enjake kab enbwinin wawin kadiklok mojno ko ejelok wonen nan tarinae ilo jerbal in kalijeklok
www.radicalrest.org

Project Lotus
Doulul ko rej jerbal iben kajojo manit nan naninmij in kemelij lelok katakin iim jiban ko jen armij nan armij nan Ri-Ejia ilo Amedka
www.theprojectlotus.org

Therapy Den

Jerbal in online jukjukin bed an ro eor naninmij in kemelij ibier im ej ekijiel iben ri-katakin ro iben kajojo im paamle ko im rej aikuij kejbarok
www.therapyden.com


Racial Equity Support Line

Juon line in jiban nan armij nan armij nan kajojo armij im paamle ko im naninmij in kemelij kab enbwinin rejelet ir kin kalijeklok.
Kurlok 503-575-3764
www.linesforlife.org

Prokraam in Katakin nan jukjukin bed an Covid
Nan uke jerbal nan ro rej ilo jidik ien COVID-19 jiban ikijen katakin ilo ejelok wonen jen Washington County.
Kurlok 503-846-4528
Email COVIDCounseling@co.washington.or.us
www.lifeworksnw.org

Uak ko nan kelemenlokjen
Doulul ko ilo jukjukin bed eo rej lelok jiban jen narmin nan armij nan naninmij in kelemenlokjen, jorren jen kejerbal men kajuur,, im jorren ko ilo imoko.
(503) 206-8856
https://www.mindsolutionsusa.com/