Poputa May 11, 2023: Noun Oregon kewe chon angangen safean aramas meinisin ra kan wutawow ekkoch foforun ponu ngeni COVID-19 kena nupwen an ewe muunap atepwanepwan a kan sopweno. Kaeo chomong usun ekkewe minafon siwin kena ikei.

Mwongo

Kutan mongo

Mochen ika need mwongo? Minafeen pekin aninis epwe tongeni anisuk.

Mei chomong neni ir mei tongeni aninis ren pekin mongo ese pwan kamo.

SNAP (pwan ew itan food stamps)

WIC (ew program ren pekin mongo ngeni ekkewe fefin mei popo monukon, me semirit)

Meals on Wheels pekin mongo ka tongeni tota won line iwe ka tingor.

Nenian kuten mongo me non ekkewe nenien isosis mongo me non Oregon

Ekkewe nenian sukun ir mei pwan awora mongo ren mongon nesosor, me neonowas ngeni semirit.

Summer Meals Oregon Food Map

COVID-19 aninis ren pekin mongo me ren ekkewe sukun

Portland Public Schools meal information ka tongeni pwan angei porousan ia kopwe kut me ia mongo seni ekkei nenian sukun.

Chon Oregon ra tongeni pwan nounou SNAP ika food stamp ren are repwe kamo aner mongo seni Amazon me Walmart- ir mei tongeni pusin wato ren imom ewe, ren mon ar repwe atoura me ekkoch ese pwan kofer me non na foodstamp.

USDA ka tongeni pwan kamo wonline

Partners for a Hunger-Free Oregon Pandemic EBT (P-EBT)