Tam sim no puas xav tau kev pab saib xyuas kev puas siab puas ntsws? Yog koj los sis ib tug neeg uas koj hlub tab tom ntsib teeb meem, tsis yog koj ib leej nkaus xwb.Hu rau Safe + Strong Tus Xov Tooj Hu Sai: Hu rau 1-800-923-HELP (4357).

Tau txais kev pab tam sim no

Cov xov tooj thov kev pab hauv lub xeev thiab ib cheeb tsam

Cov neeg nyob hauv koj thaj chaw tuaj ntawm no yog tuaj pab koj

Yog koj raug cuam tshuam los ntawm tus kab mob COVID-19 los sis hluav taws kub hnyiab hauv Oregon hauv xyoo 2020, nws muaj cov chaw pab thiab kev pab txhawb rau koj thiab cov neeg uas koj hlub. Txuas lus nrog cov kws pab tswv yim, pawg pab txhawb, cov chaw pab cuam hauv zos thiab tsoom fwv txoj hauj lwm pab rau kev puas tsuaj thiaj li tau txais kev pab raws li qhov koj xav tau. Tsis muaj teeb meem dab tsi, tsis yog koj ib leeg nkaus xwb. Muaj cov chaw pab ceev zoo rau tam sim no.

Kev Pab Txhawb mas raug ceev zoo tsis pub leej twg paub
Kev ceev zoo tsis pub leej twg paub txhais tau tias kev sib tham ntawm koj yog tus kheej ntiag tug. Tsis muaj tej ntaub ntawv sau cia uas yuav muaj koj lub npe rau hauv. Yuav tsis nug koj txog koj qhov yog neeg xam xaj.

Tus Xov Tooj Hu Thov Pab Rau Kev Nyab Xeeb + Kev Ruaj Khov (Safe + Strong Helpling)
Txawm tias koj yuav nyob qhov twg rau hauv Oregon los xij, Tus Xov Tooj Safe + Strong Helpline mas muaj nyob rau ntawm no rau koj. Hu rau 800-923-HELP (4357).

Cov Hauj Lwm Pab Txhawb Cov Neeg Hluas Uas Xaiv Tau
Ua Hauj Lwm Rau Hauv Lub Nroog Coos
541-252-9636

Kev Pab Tswv Yim Daws Teeb Meem Rau Hauv Zej Zos
Ua Hauj Lwm Rau Hauv Lub Nroog Gilliam, Grant, Morrow thiab Wheeler
541-676-9161

Clastsop Lub Chaw Saib Xyuas Kev Muaj Mob Rau Kev Coj Tus Cwj Pwm 503-325-572

Lub Nroog Clackamas Feem Saib Xyuas Kev Muaj Mob Coj Tus Cwj Pwm (Clackamas County Behavioral Health Division)
503-655-858

Klamath Lub Chaw Pab Cuam Kev Muaj Mob Coj Tus Cwj Pwm (Klamath Basin Behavioral Health)
541-883-103

Lub Nroog Lincoln Feem Saib Xyuas Kev Muaj Mob Coj Tus Cwj Pwm
541-265-4179

Cov Xov Tooj Pab Txhawb Rau Txoj Sia
Ua Hauj Lwm Thoob Plaws Lub Xeev Lus
Meskas: 971- 420-1028
Lus Xab Pees: 971- 420-1018

Oregon Lub Koom Haum Pab Saib Xyuas Kev Muaj Mob Puas Siab Puas Ntsws thiab Quav Tshuaj (Mental Health & Addiction Association of Oregon, MHAAO)
Ua Hauj Lwm Rau Hauv Lub Nroog Multnomah
503-922-237

New Directions Northwest Inc. Ua Hauj Lwm Rau Hauv Lub Nroog Baker
541-523-740

Cov Kev Xaiv rau Sab Qeb Teb Oregon
Ua Hauj Lwm Rau Hauv Lub Nroog Josephine
541-476-237

Lub Nroog Umatilla Feem Pab Cuam Tib Neeg
Lus Meskas: 541-379-3575
Lus Xab Pees, Lus Mayra Zepeda: 541-648-8601

Wallowa Valley Center rau Kev Noj Qab Nyob Zoo
Ua Hauj Lwm Rau Hauv Lub Nroog Wallowa
541-426-4524

Clackamas County Health, Vaj Tse thiab Kev Pab Cuam Tib Neeg
1-503-655-8585

ADAPT of Douglas County
1-800-866-9780

Ib Cheeb Nroog Marion Feem Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv thiab Tib Neeg
1-503-588-5288

Jackson County Kev Pab Cuam Kev Noj Qab Haus Huv thiab Kev Pab Cuam Tib Neeg
1-541-774-8201

Klamath Basin Kev Pab Kev Noj Qab Haus Huv Rau Fab Kev Coj Tus Cwj Pwm
1-541-883-1030

Lane County Kev Pab Cuam Kev Noj Qab Haus Huv thiab Kev Pab Cuam Tib Neeg
1-541-687-4000

Lincoln County Kev Pab Cuam Kev Noj Qab Haus Huv thiab Kev Pab Cuam Tib Neeg
1-866-266-0288

Linn County Kev Pab Cuam Kev Noj Qab Haus Huv
1-800-560-5535