Tam sim no puas xav tau kev pab saib xyuas kev puas siab puas ntsws? Yog koj los sis ib tug neeg uas koj hlub tab tom ntsib teeb meem, tsis yog koj ib leej nkaus xwb.Hu rau Safe + Strong Tus Xov Tooj Hu Sai: Hu rau 1-800-923-HELP (4357).

Tau txais kev pab tam sim no

Cov xov tooj hu thov kev pab rau thaum muaj teeb meem

Cov xov tooj hu thov kev pab uas koj tuaj yeem hu thov kev pab txhawb rau tam sim no

Yog koj poob rau kis muaj teeb meem, xav txog kev puas tsuaj rau koj tus kheej los sis ib tug neeg los sis xav tau kev pab kiag tam sim ntawd, koj tuaj yeem hu rau ib tus xov tooj hu sai uas muaj npe rau hauv qab no. Ib tug neeg yuav nyob tod mloog thiab pab txhawb koj.

Koj kuj tuaj yeem hu rau 911 rau kis muaj xwm txheej ceev.

Yam vam txog thaum koj hu rau ib tug xov tooj hu sai

Yog qhov no yog koj thawj zaus hu mus rau ib tug xov tooj hu thov kev pab, koj yuav muaj cov nqe lus nug. Ib tug neeg yuav nyob tod mloog thiab pab txhawb koj.

Thaum koj hu mus yuav tshwm sim dab tsi:

  • Tus neeg yuav nug koj lub npe thiab nug seb lawv yuav pab tau li cas

  • Lawv yuav thov tej ntaub ntawv ntawm lwm tus neeg los pab koj, tab sis koj tsis txhob muab qhia

  • Lawv yuav ua raws li yam koj hais rau lawv

  • Lawv yuav ua siab ntev mloog koj hais

  • Lawv yuav tsis txiav txim rau koj los sis qhia rau koj txog yam yuav ua

  • Lawv yuav muab tej tswv yim hais txog qhov yuav nrhiav kev pab ntau ntxiv rau koj los sis qhov koj yuav nrhiav ib tug kws pab tswv yim li cas

Tus xov tooj hu thov kev pab yuav tsis muab koj tej ntaub ntawv qhia tawm tshwj tsis yog nws muaj cov yeeb yam ntawm kev ua phem los sis kev tsis quav ntsej txog los sis lawv tau txhawj tias tsam tshwm sim tsis zoo rau koj tus kheej los sis lwm tus neeg. Thov mus rau ntawm lub koom haum lub vab sab (website) mus kawm kom paub ntau ntxiv txog lawv cov cai ceev tus kheej ntiag tug.

Racial Equality Support Line

A peer support line for individuals and families mentally and emotionally impacted by racism.

National Suicide Prevention Lifeline

For help with thoughts of suicide.

Alcohol and Drug Helpline

For substance use help.

YouthLine

For teen-to-teen support.

Military Helpline

For service members, veterans and their families.

Veterans Crisis Line

For veterans and those who care about them.

Trans Lifeline

Trans-led community support and resources.

The Trevor Project

Life-saving community programs and services for LGBTQIA+ youth.

Senior Loneliness Line

For seniors seeking support.

Clackamas Women's Services

For domestic and sexual violence support. Calls available 24/7. Confidential text and chat available Mon-Fri 9:30a - 4p.

National Alliance on Mental Illness Oregon Helpline

For support from people who have experienced and understand mental health issues. Available Mon-Fri 9a - 5p.

Reach Out Oregon

For peer-to-peer support for parents and families. Available Mon-Fri 12p - 7p (except holidays).

David Romprey Warmline

For peer-to-peer and community counseling support. Available Mon-Sun 9a - 11p.

Call to Safety

For domestic and sexual violence support

White Bird Clinic

Client-centered and compassionate crisis counseling, including mobile crisis intervention van, outpatient recovery services and individual counseling services serving the Eugene and Springfield area.