Caij nplooj ntoo zeeg thiab caij ntuj no mas yog lub caij ntoj ncig thiab lub caij tuaj sib sau ua ke rau hauv vaj hauv tsev nrog tej phooj ywg thiab tsev neeg. Cov lus qhia no yuav pab ua rau peb txhua tus tsis raug tus kab mob COVID-19.

Cov npog qhov ncauj qhov ntswg thiab npog ntsej muag

Cov lus qhia zaum kawg txog cov npog qhov ncauj qhov ntswg thiab cov npog ntsej muag

Thaum hnub tim 12 Lub Peb Hlis Ntuj, 2022: Tsis tas rau cov npog qhov ncauj qhov ntswg, cov npog ntsej muag los sis daim thaiv ntsej muag mus ntxiv rau tej chaw nyob hauv Oregon lawm, suav txog hau tej chaw hauj lwm, tej tsev teev hawm kev ntseeg, cov tsev kawm ntawv K-12 thiab cov haw zov me nyuam yaus.

Tab sis tseem yuav tau rau cov npog qhov ncauj qhov ntswg thiab cov npog ntsej muag rau hau tej chaw saib xyuas kev noj qab haus huv thiab lwm thaj chaw.

Txhua tus muaj hnub nyoog 5 xyoos thiab siab dua mas yuav tsum tau rau daim npog qhov ncauj qhov ntswg los sis daim npog ntsej muag, thiab cov me nyuam muaj hnub nyoog 2 txog 5 xyoos mas yuav tsum tau rau daim npog qhov ncauj qhov ntswg los sis daim npog ntsej muag, thaum nyob rau hauv cov chaw nram qab no:

 • Cov tsev kho mob

 • Kws kho mob chav lis hauj lwm

 • Tej chaw muag tshuag thiab tej chaw nyob tos

 • Kws kho hniav chav lis hauj lwm

 • Tej chaw saib xyuas sai sai

 • Tej chaw saib xyuas mus ntev thiab pab kev ua neej nyob

 • Tej khoos kas pab kho tus cwj pwm txog fab kev noj qab haus huv rau hauv zej zos

 • Cov chaw pab tswv yim, kho kom zoo thiab kom rov qab zoo los

 • Cov chaw lim ntshav

 • Cov chaw saib xyuas kev noj qab haus huv rau tim tsev kawm ntawv

 • Txhua chav lis hauj lwm uas muab kev saib xyuas kev noj qab haus huv

 • Ntxiv rau qhov no, cov chaw saib xyuas neeg laus los sis cov chaw pab kev ua neej nyob kom nyob tau ywj pheej mas tej zaum yuav tau rau daim npog qhov ncauj qhov ntswg, daim npog ntsej muag los sis daim thaiv ntsej muag, thiab yuav tau nyob kom sib nrug deb mus ntxiv. Cov kws uas tuaj saib xyuas rau tim tsev, kev saib xyuas kev noj qab haus huv rau tim tsev los sis kev pab saib xyuas rau kis mob loj uas tos tuag mas tseem yuav tau rau daim npog qhov ncauj qhov ntswg los sis daim npog ntsej muag thaum muab kev saib xyuas.

Tej lub chaw hauj lwm, koom haum, tsev kawm ntawv, nroog thiab tej zos los kuj tseem yuav tau rau daim npog qhov ncauj qhov ntswg mus ntxiv. CDC xav kom cov neeg rau ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg txuas mus ntxiv nyob rau sab hauv cov chaw thauj xa neeg mus los nyob rau lub sij hawm no.

Leej twg thiaj li yog cov yuav tau rau daim npog qhov ncauj qhov ntswg mus ntxiv?

Txawm tias tsis tas rau daim npog qhov ncauj qhov ntswg mus ntxiv nyob rau txhua lub chaw thoob plaws hauv Oregon lawm los xij, kev rau mas yeej tseem tiv thaiv kev sib kis tus kab mob COVID-19 tau zoo. Tib neeg coob leej nyob hauv Oregon yuav tau rau daim npog qhov ncauj qhov ntswg mus ntxiv.

Koj tseem yuav tau rau daim npog qhov ncauj qhov ntswg thiab nyob kom sib nrug deb ntawm lwm tus li 6 fij mus ntxiv yog tias koj:

 • Tsis tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob

 • Muaj hnub nyoog tshaj 65 xyoos

 • Muaj feem tiv thaiv kab mob hauv lub cev tsis zoo

 • Muaj ib yam mob uas tseem kho uas muaj feem ua rau koj moj loj tau los ntawm tus kab mob COVID-19

 • Nyob nrog lwm tus neeg uas muaj ib ntawm tej hom no

Peb pab txhawb txhua tus txoj cai txog kev rau daim npog qhov ncauj qhov ntswg.

Koj tuaj yeem nrhiav xov xwm social media hais txog tej duab kos, cov paib qhia txog tej chaw hauj lwm thiab lwm feem ntaub ntawv tuaj ntawm Oregon Health Authority.

Rub tawm los

Tej ntaub ntawv rau chaw hauj lwm

Cov tswv num tuaj yeem muab kev pab txhawb rau lawv cov neeg ua hauj lwm thiab cov neeg qhua uas xaiv rau daim npog qhov ncauj qhov ntswg los mus tiv thaiv lawv tus kheej thiab lawv cov neeg kom txhob kis tus kab mob COVID-19 nrog rau daim paib qhia #MasksWelcome, tej duab kos thiab kev sib qhia raws hauv hashtag.

Tej ntaub ntawv rau cov neeg

Cov neeg uas xav rau daim npog qhov ncauj qhov ntswg los mus tiv thaiv lawv tus kheej thiab lawv cov neeg ces tuaj yeem rub tej ntaub ntawv tawm los thiab/los sis sib qhia txog #MyMaskMyHealth tej duab kos los sis kev siv hashtag los mus qhia txog kev pab txhawb ntawm koj.