Tam sim no puas xav tau kev pab saib xyuas kev puas siab puas ntsws? Yog koj los sis ib tug neeg uas koj hlub tab tom ntsib teeb meem, tsis yog koj ib leej nkaus xwb.Hu rau Safe + Strong Tus Xov Tooj Hu Sai: Hu rau 1-800-923-HELP (4357).

Tau txais cov nqe lus teb txog yam tshuaj tiv thaiv kab mob

"Kev tiv thaiv tus kab mob ua pab pawg tau" yog dab tsi?

Koj yuav hnov cov neeg tham txog "kev tiv thaiv kab mob hauv lub zej zos" los sis "kev tiv thaiv tus kab mob ua pab pawg."Thaum koj txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19, koj lub cev muaj peev xwm tua tau tus kab mob vais lav.Qhov no hu ua "kev tiv thaiv."Kev tiv thaiv tus kab mob hauv zej zos tshwm sim rau thaum muaj cov neeg tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob txaus los nres tau tus kab mob vais lav kom txhob sib kis tau lawm, tiv thaiv tau tag nrho lub zej zos.Kom mus txog thaum ntawd, nws yuav nyab xeeb tshaj plaws yog rau daim npog qhov ncauj qhov ntswg thiab nyob nrog pawg neeg tsawg txawm tias tom qab koj txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob tag lawm los xij, yuav tau saib xyuas kom txhua tus neeg raug tiv thaiv.